Quyết định 343/QĐ-UBND

Quyết định 343/QĐ-UBND về Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Điện Biên năm 2019

Nội dung toàn văn Quyết định 343/QĐ-UBND 2019 về Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 343/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 23 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử;

Căn cứ Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 11/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014-2020; Quyết định s 1563/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Thủ tưng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định s 4618/QĐ-BCT ngày 14/12/2018 của Bộ Công Thương về phê duyệt các đề án thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại tờ trình số 538/TTr-SCT ngày 17 tháng 4 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Điện Biên năm 2019, vi nội dung như sau:

1. Mc tiêu

- Đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức pháp luật về thương mại điện tử cho cộng đồng.

- Cung cấp những kiến thức cơ bản, kỹ năng cần thiết nhằm triển khai và ng dụng có hiệu quả các hoạt động thương mại điện tử vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Khuyến khích doanh nghiệp, hp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; khi nghiệp kinh doanh từ thương mại điện tử.

- Phát triển thương mại điện tử để góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đt nước.

2. Các chương trình phát triển thương mại điện tử năm 2019.

2.1 Tổ chc đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thương mại đin tử tỉnh Đin Biên.

Tổ chức 01 lớp tập huấn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh. Chủ đề tập huấn: “Ứng dụng các công cụ marketing trực tuyến vào hoạt động kinh doanh”.

b. Hỗ tr doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng phần mềm chuyên dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hỗ trợ 03 doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng phần mềm chuyên dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thi gian và chi phí, có thể xử lý một khối lượng lớn dữ liệu, nâng cao hiệu quả kinh doanh, quản lý hiệu quả các nguồn lực.

c. Xây dựng giải pháp xúc tiến thương mại điện tử trực tuyến trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Giải pháp xúc tiến thương mại trực tuyến trên địa bàn tỉnh Điện Biên là một bức tranh phản ánh từ tổng quan đến chi tiết thực trạng và qui mô thị trường tại địa phương. Trong đó bao gồm khảo sát thực trạng mạng lưới phân phối trên toàn địa bàn trong tỉnh, qui luật vận hành - dòng chảy hàng hóa, hệ thng hậu cần, các đầu mối (nhà phân phối lớn) và hệ thống đại lý, cửa hàng...giải pháp sẽ giúp doanh nghiệp có được công cụ cho bài toán kinh doanh bằng việc giảm chi phí, hoạch định chiến lưc sản xuất, phát triển hệ thống phân phối, bán hàng đến tận nông thôn, vùng sâu vùng xa.

3. Nguồn kinh phí

- Tng kinh phí: 470.000.000 (Bốn trăm bảy mươi triệu đồng.)

ĐVT: VNĐ

STT

Nội dung

Tổng kinh phí

Ngân sách tỉnh Điện Biên

Ngân sách Trung ương

1

Tổ chức lớp đào tạo về thương mại điện tử

40.000.000

40.000.000

0

2

Hỗ trợ doanh nghiệp, hp tác xã xây dựng phần mềm chuyên dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

30.000.000

30.000.000

0

3

Xây dựng giải pháp xúc tiến thương mại trc tuyến trên địa bàn tỉnh Điện Biên

400.000.000

120.000.000

280.000.000

 

Tổng cộng:

470.000.000

190.000.000

280.000.000

- Nguồn kinh phí:

+ Ngân sách tỉnh Điện Biên: 190.000.000 (Một trăm chín mươi triệu đồng) theo Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh Điện Biên về việc giao dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2019.

+ Ngân sách Trung ương: 280.000.000 (Hai trăm tám mươi triệu đồng.) theo Quyết định số 4618/QĐ-BCT ngày 14/12/2018 về việc phê duyệt các đán thuộc chương trình phát triển thương mại điện tử quc gia.

Điều 2. T chức thc hin

Giao Sở Công Thương Điện Biên là đầu mối chủ trì thực hiện kế hoạch, có trách nhiệm triển khai, phối hp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị của Bộ Công Thương, các Sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan triển khai kế hoạch này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương; Các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT. Tỉnh ủy (B/c);
- Bộ Công Thương (B/c);
- Cục TMĐT&KTS - Bộ Công Thương;
- Sỏ Công Th
ương;
- Lưu: VT, KT(
NTC).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thành Đô

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 343/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu343/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/04/2019
Ngày hiệu lực23/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 343/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 343/QĐ-UBND 2019 về Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 343/QĐ-UBND 2019 về Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Điện Biên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu343/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýLê Thành Đô
        Ngày ban hành23/04/2019
        Ngày hiệu lực23/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 343/QĐ-UBND 2019 về Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Điện Biên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 343/QĐ-UBND 2019 về Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Điện Biên

            • 23/04/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/04/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực