Quyết định 344/QĐ-BQP

Quyết định 344/QĐ-BQP năm 2006 đính chính Thông tư 214/2005/TT-BQP do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 344/QĐ-BQP đính chính Thông tư 214/2005/TT-BQP


BỘ QUỐC PHÒNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 344/2006/QĐ-BQP

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 269/2005/QĐ-TTg">214/2005/TT-BQP NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2005 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định số 30/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;
Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Thông tư số 04/2004/tt-VPCP ngày 21 tháng 3 năm 2005 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với hoạt động Công báo ở Trung ương;
Theo đề nghị của đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bỏ cụm từ “Chế độ phụ cấp phục vụ quy định tại Thông tư này được áp dụng kể từ ngày Quyết định số 269/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành (tháng 11 năm 2005)” tại Mục III của Thông tư số 269/2005/QĐ-TTg">214/2005/TT-BQP.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh


 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 344/QĐ-BQP

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 344/QĐ-BQP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 01/03/2006
Ngày hiệu lực 01/03/2006
Ngày công báo 13/03/2006
Số công báo Từ số 12 đến số 13
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 344/QĐ-BQP

Lược đồ Quyết định 344/QĐ-BQP đính chính Thông tư 214/2005/TT-BQP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 344/QĐ-BQP đính chính Thông tư 214/2005/TT-BQP
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 344/QĐ-BQP
Cơ quan ban hành Bộ Quốc phòng
Người ký Nguyễn Văn Rinh
Ngày ban hành 01/03/2006
Ngày hiệu lực 01/03/2006
Ngày công báo 13/03/2006
Số công báo Từ số 12 đến số 13
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 344/QĐ-BQP đính chính Thông tư 214/2005/TT-BQP

Lịch sử hiệu lực Quyết định 344/QĐ-BQP đính chính Thông tư 214/2005/TT-BQP

 • 01/03/2006

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 13/03/2006

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 01/03/2006

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực