Thông tư 214/2005/TT-BQP

Thông tư 214/2005/TT-BQP hướng dẫn Quyết định 269/2005/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp phục vụ do Bộ Quốc phòng ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 214/2005/TT-BQP chế độ phụ cấp phục vụ hướng dẫn thực hiện Quyết định 269/2005/QĐ-TTg


BỘ QUỐC PHÒNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 269/2005/QĐ-TTg">214/2005/TT-BQP

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2005 

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 269/2005/QĐ-TTG NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP PHỤC VỤ

Căn cứ Quyết định số 269/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp phục vụ, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện như sau:

I. PHẠM VI ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Đối tượng áp dụng:

Sĩ quan có cấp bậc quân hàm Thiếu tướng và sĩ quan giữ chức vụ từ Tư lệnh Quân đoàn và các chức vụ tương đương trở lên.

2. Đối tượng không áp dụng:

Sĩ quan thuộc đối tượng nêu trên đã hưởng chế độ phụ cấp phục vụ theo quy định tại Quyết định số 205/2005/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách, chế độ đối với cán bộ cao cấp.

II. MỨC PHỤ CẤP VÀ CÁCH TÍNH TRẢ

1. Mức phụ cấp:

a) Đối tượng hưởng mức phụ cấp 400.000 đồng/tháng

- Sĩ quan có cấp bậc quân hàm Thượng tướng, Đô đốc Hải quân.

- Sĩ quan giữ chức vụ Tư lệnh Quân khu, Quân chủng và các chức vụ tương đương có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo hiện hưởng từ 1,20 trở lên theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ.

b) Đối tượng hưởng mức phụ cấp 200.000 đồng/tháng

- Sĩ quan có cấp bậc quân hàm Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân, Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân.

- Sĩ quan giữ chức vụ Tư lệnh Quân đoàn và các chức vụ tương đương có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo hiện hưởng bằng 1,10 theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ.

2. Cách tính trả:

a) Sĩ quan được bổ nhiệm chức vụ hoặc được phong, thăng quân hàm từ tháng nào thì hưởng phụ cấp phục vụ từ tháng đó. Nếu một người giữ nhiều chức vụ hoặc mức phụ cấp phục vụ theo quân hàm và chức vụ khác nhau thì hưởng mức phụ cấp phục vụ cao nhất.

b) Trường hợp sĩ quân quy định tại khoản 1, Mục I Thông tư này được điều động, thuyên chuyển từ vị trí có mức phụ cấp phục vụ cao đến vị trí có mức phụ cấp phục vụ thấp thì được bảo lưu mức phụ cấp phục vụ trong thời gian 6 tháng.

c) Trường hợp sĩ quan quy định tại khoản 1, Mục I Thông tư này có quyết định thôi giữ chức vụ, nghỉ hưu hoặc từ trần thì thôi hưởng phụ cấp phục vụ từ tháng tiếp theo.

d) Khoản phụ cấp phục vụ được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được hạch toán vào Mục 102, tiểu mục 08, tiết mục 80, ngành 00 trong hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước áp dụng trong quân đội.

III. HIỆU LỰC THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Chế độ phụ cấp phục vụ quy định tại Thông tư này được áp dụng kể từ ngày Quyết định số 269/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành (tháng 11 năm 2005); những quy định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Bộ Quốc phòng (qua Cục Chính sách) để xem xét giải quyết./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
THƯỢNG TƯỚNG
 Nguyễn Văn Rinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 214/2005/TT-BQP

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 214/2005/TT-BQP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/12/2005
Ngày hiệu lực 28/03/2006
Ngày công báo 13/03/2006
Số công báo Từ số 12 đến số 13
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 214/2005/TT-BQP

Lược đồ Thông tư 214/2005/TT-BQP chế độ phụ cấp phục vụ hướng dẫn thực hiện Quyết định 269/2005/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 214/2005/TT-BQP chế độ phụ cấp phục vụ hướng dẫn thực hiện Quyết định 269/2005/QĐ-TTg
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 214/2005/TT-BQP
Cơ quan ban hành Bộ Quốc phòng
Người ký Nguyễn Văn Rinh
Ngày ban hành 28/12/2005
Ngày hiệu lực 28/03/2006
Ngày công báo 13/03/2006
Số công báo Từ số 12 đến số 13
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 14 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư 214/2005/TT-BQP chế độ phụ cấp phục vụ hướng dẫn thực hiện Quyết định 269/2005/QĐ-TTg

Lịch sử hiệu lực Thông tư 214/2005/TT-BQP chế độ phụ cấp phục vụ hướng dẫn thực hiện Quyết định 269/2005/QĐ-TTg