Quyết định 346/QĐ-UBND

Quyết định 346/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Quyết định 346/QĐ-UBND 2008 kiện toàn cơ cấu tổ chức biên chế Sở Giáo dục Đào tạo Ninh Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 50/QĐ-UBND năm 2012 kiện toàn cơ cấu biên chế Sở GD&ĐT Ninh Thuận và được áp dụng kể từ ngày 14/03/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 346/QĐ-UBND 2008 kiện toàn cơ cấu tổ chức biên chế Sở Giáo dục Đào tạo Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 346/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 12 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN KIỆN TOÀN CƠ CẤU TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 151/TTr-SGDĐT-TCCB ngày 07 tháng 10 năm 2008 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2598/TTr-SNV ngày 08 tháng 12 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận với các nội dung cụ thể như sau:

1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Cơ cấu tổ chức:

a) Lãnh đạo Sở: gồm có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc;

b) Các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở:

- Văn phòng Sở.

- Thanh tra Sở.

- Phòng Tổ chức - Cán bộ.

- Phòng Kế hoạch - Tài chính.

- Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp và Giáo dục thường xuyên.

- Phòng Giáo dục Trung học.

- Phòng Giáo dục Tiểu học.

- Phòng Giáo dục Mầm non.

- Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục;

c) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

- Trung tâm Giáo dục thường xuyên.

- Trường Mầm non 16 tháng 4.

- Ban Biên soạn sách chữ Chăm.

- Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp Phan Rang.

- Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp Ninh Phước.

- Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp Ninh Sơn.

- Trường trung học phổ thông dân tộc nội trú Phan Rang.

- Trường phổ thông dân tộc nội trú Ninh Sơn.

- Trường trung học phổ thông Chu Văn An.

- Trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi.

- Trường trung học phổ thông Tháp Chàm.

- Trường trung học phổ thông bán công Trần Quốc Toản.

- Trường trung học phổ thông An Phước.

- Trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ.

- Trường trung học phổ thông Phạm Văn Đồng.

- Trường trung học phổ thông Ninh Hải.

- Trường trung học phổ thông Tôn Đức Thắng.

- Trường trung học phổ thông Nguyễn Du.

- Trường trung học phổ thông Trường Chinh.

- Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn.

- Trường trung học phổ thông Bác Ái.

- Trường trung học phổ thông Lê Duẩn.

- Trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh;

d) Đơn vị sự nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền quản lý: Trường Cao đẳng sư phạm Ninh Thuận.

3. Biên chế:

a) Biên chế hành chính của Sở do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ trong tổng biên chế hành chính của tỉnh được Trung ương giao;

b) Biên chế sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và Trường Cao đẳng sư phạm Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ theo định mức biên chế, khả năng tài chính và theo quy định của pháp luật.

4. Bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo và tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức của Sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và Trường Cao đẳng sư phạm Ninh Thuận thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ hiện hành của tỉnh và quy định của pháp luật.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện các công việc sau:

1. Phối hợp với Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức các phòng thuộc Sở; chỉ đạo, hướng dẫn thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng sư phạm Ninh Thuận kiện toàn tổ chức, nhân sự bảo đảm hoạt động đạt hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; thủ trưởng các sở, ban ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 346/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu346/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2008
Ngày hiệu lực12/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/03/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 346/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 346/QĐ-UBND 2008 kiện toàn cơ cấu tổ chức biên chế Sở Giáo dục Đào tạo Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 346/QĐ-UBND 2008 kiện toàn cơ cấu tổ chức biên chế Sở Giáo dục Đào tạo Ninh Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu346/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýHoàng Thị Út Lan
        Ngày ban hành12/12/2008
        Ngày hiệu lực12/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/03/2012
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 346/QĐ-UBND 2008 kiện toàn cơ cấu tổ chức biên chế Sở Giáo dục Đào tạo Ninh Thuận

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 346/QĐ-UBND 2008 kiện toàn cơ cấu tổ chức biên chế Sở Giáo dục Đào tạo Ninh Thuận