Quyết định 50/QĐ-UBND

Quyết định 50/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 50/QĐ-UBND năm 2012 kiện toàn cơ cấu biên chế Sở GD&ĐT Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 14 tháng 3 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN KIỆN TOÀN CƠ CẤU TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1740/TTr-SGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2011 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 476/TTr-SNV ngày 05 tháng 3 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận với các nội dung cụ thể như sau:

1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Cơ cấu tổ chức:

a) Lãnh đạo Sở: gồm có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc;

b) Các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở:

- Văn phòng Sở.

- Thanh tra Sở.

- Phòng Tổ chức cán bộ.

- Phòng Kế hoạch - Tài chính.

- Phòng Giáo dục Mầm non.

- Phòng Giáo dục Tiểu học.

- Phòng Giáo dục Trung học.

- Phòng Giáo dục chuyên nghiệp và Giáo dục thường xuyên.

- Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục.

- Phòng Giáo dục Dân tộc;

c) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

- Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận.

- Trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi.

- Trường trung học phổ thông Chu Văn An.

- Trường trung học phổ thông Tháp Chàm.

- Trường trung học phổ thông Nguyễn Du.

- Trường trung học phổ thông Trường Chinh.

- Trường trung học phổ thông An Phước.

- Trường trung học phổ thông Phạm Văn Đồng.

- Trường trung học phổ thông Tôn Đức Thắng.

- Trường trung học phổ thông Ninh Hải.

- Trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ.

- Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn.

- Trường trung học phổ thông Bác Ái.

- Trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh.

- Trường trung học phổ thông Lê Duẩn.

- Trường trung học phổ thông Phan Bội Châu.

- Trường trung học phổ thông Phan Chu Trinh.

- Trường trung học phổ thông Dân tộc nội trú Phan Rang.

- Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp Phan Rang.

- Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp Ninh Sơn.

- Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp Ninh Phước.

- Trung tâm Giáo dục thường xuyên.

- Trường phổ thông Dân tộc nội trú Ninh Sơn.

- Trường phổ thông Dân tộc nội trú Pinăng Tắc.

- Trường phổ thông Dân tộc nội trú Thuận Bắc.

3. Biên chế:

a) Biên chế hành chính của Sở do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ trong tổng biên chế hành chính của tỉnh được Trung ương giao;

b) Biên chế sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ theo định mức biên chế, khả năng tài chính và theo quy định của pháp luật.

4. Bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo và tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức của Sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở hiện theo phân cấp quản lý cán bộ hiện hành của tỉnh và quy định của pháp luật.

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm:

1. Phối hợp với Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức các phòng thuộc Sở; chỉ đạo, hướng dẫn thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở kiện toàn tổ chức, nhân sự bảo đảm hoạt động đạt hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 50/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu50/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2012
Ngày hiệu lực14/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 50/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 50/QĐ-UBND năm 2012 kiện toàn cơ cấu biên chế Sở GD&ĐT Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 50/QĐ-UBND năm 2012 kiện toàn cơ cấu biên chế Sở GD&ĐT Ninh Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu50/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
       Người kýNguyễn Đức Thanh
       Ngày ban hành14/03/2012
       Ngày hiệu lực14/03/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 50/QĐ-UBND năm 2012 kiện toàn cơ cấu biên chế Sở GD&ĐT Ninh Thuận

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 50/QĐ-UBND năm 2012 kiện toàn cơ cấu biên chế Sở GD&ĐT Ninh Thuận

           • 14/03/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/03/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực