Quyết định 3466/QĐ-UBND

Quyết định 3466/QĐ-UBND năm 2015 triển khai thực hiện Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 3466/QĐ-UBND 2015 Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3466/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH, ĐĂNG KÝ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRỰC TUYẾN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến”;

Căn cứ Quyết định số 1051/QĐ-BTP ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1814/TTr-STP ngày 01 tháng 7 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Công an Thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đề nghị Tòa án nhân dân Thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TAND, VKSND Tối cao;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ TT & TT;
- Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia;
- TT TU, TT HĐND TP;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Tổng Cty Bưu điện VN;
- CVP, các PCVP, các Phòng NC, KT, VX;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH, ĐĂNG KÝ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRỰC TUYẾN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3466/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến (sau đây gọi tắt là Đề án).

- Áp dụng phương thức mới trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp nhằm tạo thuận lợi cho cá nhân và tổ chức có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, thực hiện mục tiêu cải cách thủ tục hành chính.

- Xác định các hoạt động cụ thể, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện Đề án.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời những nội dung, nhiệm vụ và giải pháp đã được xác định tại Đề án.

- Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc phối hợp thực hiện Đề án

- Các nội dung của Kế hoạch phải bảo đảm tính khoa học, khả thi và phù hợp với tình hình thực tiễn tại thành phố Hà Nội.

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến nhằm nâng cao nhận thức của cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp:

Giới thiệu, tuyên truyền về phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên Cổng Giao tiếp điện tử thành phố Hà Nội, Trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp.

Xây dựng, thực hiện các chương trình truyền thông về phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên các phương tiện thông tin đại chúng của Thành phố; niêm yết công khai phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến tại trụ sở Sở Tư pháp; biên soạn, phát hành các tờ gấp pháp luật.

Phân công thực hiện:

a) Sở Tư pháp:

- Thực hiện việc giới thiệu và hướng dẫn chi tiết về phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp. Niêm yết công khai phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan biên soạn, phát hành các tài liệu, tờ gấp tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến;

- Tiếp tục triển khai Thỏa thuận hợp tác số 1508/2013/BĐHN-STPHN ngày 15/8/2013 giữa Bưu điện thành phố Hà Nội và Sở Tư pháp; Bổ sung các nội dung hợp tác phù hợp với việc thực hiện Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

b) Sở Thông tin và Truyền thông: hướng dẫn, định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh và truyền hình của Thành phố dành thời lượng phù hợp tuyên truyền, phổ biến về Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

Chỉ đạo đăng tải Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến” trên Cổng Giao tiếp điện tử thành phố Hà Nội (Hanoi Portal).

c) Bưu điện thành phố Hà Nội:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền, giới thiệu về phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính. Niêm yết công khai các quy định về thủ tục, thành phần hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính tại các bưu cục, điểm phục vụ bưu chính trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Triển khai việc nhận hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của cá nhân, tổ chức chuyển đến cơ quan Tư pháp; chuyển kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp đến địa chỉ của cá nhân, tổ chức.

d) Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các Báo: Hà Nội mới, Kinh tế và Đô thị, Pháp luật và Xã hội và các cơ quan truyền thông của Thành phố: Có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

đ) Sở Tài chính: Hướng dẫn các Sở, ban, ngành có liên quan xây dựng dự toán kinh phí triển khai việc tuyên truyền, phổ biến Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian thực hiện: Trong suốt thời gian thực hiện Đề án (từ năm 2015 đến 2017).

2. Triển khai hoạt động cung ứng chuyển phát hồ sơ, kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính

Phân công thực hiện:

a) Sở Tư pháp: chủ trì, phối hợp với Bưu điện thành phố Hà Nội thống nhất, xây dựng thỏa thuận phối hợp thực hiện chuyển phát hồ sơ, kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính.

Thực hiện ký Hợp đồng cung ứng dịch vụ chuyển phát hồ sơ, kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu điện với Bưu điện thành phố Hà Nội theo Hợp đồng mẫu do Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành.

b) Bưu điện thành phố Hà Nội: phối hợp với Sở Tư pháp ký Hợp đồng cung ứng dịch vụ chuyển phát hồ sơ, kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu điện.

Triển khai thực hiện dịch vụ chuyển phát hồ sơ, kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên toàn hệ thống các bưu cục và điểm phục vụ bưu chính của mình sau khi ký hợp đồng với Sở Tư pháp.

Thời gian thực hiện: Tháng 8 năm 2015

3. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ làm công tác lý lịch tư pháp và viên chức, người lao động làm việc tại các bưu cục, điểm phục vụ bưu chính

Phân công thực hiện:

a) Sở Tư pháp: cử cán bộ làm công tác lý lịch tư pháp tham gia đầy đủ, nghiêm túc các lớp tập huấn kỹ năng cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến do Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia - Bộ Tư pháp tổ chức.

b) Bưu điện thành phố Hà Nội: chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nhận hồ sơ, trả Phiếu lý lịch tư pháp, thu lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp, phí dịch vụ bưu chính cho đội ngũ viên chức, người lao động làm việc tại các bưu cục, điểm phục vụ bưu chính.

Thời gian thực hiện: Quý III năm 2015.

4. Triển khai thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến

Phân công thực hiện:

a) Sở Tư pháp:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan triển khai thực hiện phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến theo lộ trình thực hiện Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Bố trí, sắp xếp cán bộ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính (Bộ phận “Một cửa”) và Phòng Lý lịch tư pháp để đảm bảo thực hiện tốt việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự toán kinh phí để bổ sung, nâng cấp máy móc, trang thiết bị làm việc (máy tính, máy scan, máy fax, đường truyền internet,...), chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất cần thiết cho việc triển khai thực hiện phương thức đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

- Chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong việc chuyển hồ sơ xác minh thông tin lý lịch tư pháp giữa Sở Tư pháp và Công an Thành phố qua mạng bảo đảm rút ngắn thời gian giải quyết việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

b) Công an Thành phố:

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp thực hiện việc tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp đảm bảo đúng thời hạn quy định để phục vụ việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo yêu cầu của công dân.

- Chỉ đạo Phòng Hồ sơ cảnh sát (PC53) nghiên cứu, cải tiến quy trình giải quyết nhằm rút ngắn thời gian tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp đảm bảo thực hiện tốt việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

- Chỉ đạo Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố thực hiện tốt việc phối hợp tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp phục vụ việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

- Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong việc chuyển hồ sơ xác minh thông tin lý lịch tư pháp giữa Sở Tư pháp và Công an Thành phố qua mạng.

c) Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Tư pháp xây căn cứ dự toán bố trí kinh phí để bổ sung, nâng cấp máy móc, trang thiết bị làm việc (máy tính, máy scan, máy fax, đường truyền internet,...) phục vụ việc triển khai thực hiện phương thức đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

d) Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Sở Tư pháp, Công an Thành phố nghiên cứu xây dựng đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong việc chuyển hồ sơ xác minh thông tin lý lịch tư pháp giữa Sở Tư pháp và Công an Thành phố qua mạng.

đ) Đề nghị Tòa án nhân dân Thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội: Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn và hệ thống Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân các quận, huyện, thị xã phối hợp thực hiện tốt công tác tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp phục vụ việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

Thời gian thực hiện:

- Đối với phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính: bắt đầu triển khai thực hiện từ tháng 8/2015.

- Đối với phương thức đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến: triển khai thực hiện từ quý III năm 2016.

5. Tổng kết 03 năm thực hiện Đề án, xây dựng Báo cáo tổng kết gửi Bộ Tư pháp

Phân công thực hiện:

a) Sở Tư pháp:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết 03 năm thực hiện Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết 03 năm thực hiện Đề án trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, ban hành.

b) Các Sở, ban, ngành có liên quan: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Công an Thành phố, Bưu điện thành phố Hà Nội, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Kinh tế và Đô thị phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức thực hiện tổng kết 03 năm thực hiện Đề án.

Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện:

1.1. Sở Tư pháp là cơ quan chủ trì giúp Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức triển khai thực hiện Đề án; đồng thời phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan thực hiện việc tổng hợp tình hình triển khai thực hiện, tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án, xây dựng Báo cáo gửi Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện Đề án.

- Sở Tư pháp là đơn vị chủ trì, có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch, đồng thời theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Các Sở, ban, ngành có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được đề ra trong Kế hoạch. Định kỳ tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch gửi Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.

1.2. Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị chuyên môn và hệ thống Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố:

- Thực hiện phối hợp tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp phục vụ việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến;

- Đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp phục vụ việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến;

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án.

1.3. Công an Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện thành phố Hà Nội triển khai thực hiện Kế hoạch như sau:

- Công an Thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng, Công an các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm chỉnh việc tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp phục vụ việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến. Đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp phục vụ việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến. Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong việc nghiên cứu, xây dựng đề án chuyển hồ sơ xác minh thông tin lý lịch tư pháp qua mạng và việc tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Đề án;

- Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện việc đăng tải Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến” trên Cổng Giao tiếp điện tử thành phố Hà Nội. Phối hợp với Sở Tư pháp và Công an Thành phố khẩn trương xây dựng đề án chuyển hồ sơ xác minh thông tin lý lịch tư pháp qua mạng.

- Bưu điện thành phố Hà Nội chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tuyên truyền về phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính. Thực hiện việc niêm yết công khai các quy định về thủ tục, thành phần hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính tại các bưu cục, điểm phục vụ bưu chính trên địa bàn thành phố Hà Nội. Triển khai thực hiện dịch vụ chuyển phát hồ sơ và kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp sau khi ký Hợp đồng với Sở Tư pháp.

2. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí triển khai thực hiện Đề án được cấp từ nguồn ngân sách nhà nước. Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố trong việc cấp kinh phí triển khai thực hiện Đề án cho các Sở, ban, ngành có liên quan. Đối với kinh phí hỗ trợ đầu tư trang thiết bị, máy móc làm việc cho Tòa án nhân dân Thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố để phục vụ việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến thực hiện theo Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 29/11/2012 của UBND thành phố Hà Nội.

Đối với các nhiệm vụ phải triển khai thực hiện ngay trong năm 2015: các Sở, ban, ngành căn cứ vào Kế hoạch chủ động lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính để bổ sung kinh phí.

Đối với các nhiệm vụ được giao thực hiện trong các năm tiếp theo: các Sở, ban, ngành có trách nhiệm lập dự toán kinh phí vào thời điểm xây dựng dự toán ngân sách hàng năm gửi Sở Tài chính tổng hợp trình Ủy ban nhân dân Thành phố bố trí kinh phí thực hiện theo phân cấp ngân sách hiện hành./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3466/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3466/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/07/2015
Ngày hiệu lực24/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3466/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3466/QĐ-UBND 2015 Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3466/QĐ-UBND 2015 Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3466/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Hồng Sơn
        Ngày ban hành24/07/2015
        Ngày hiệu lực24/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3466/QĐ-UBND 2015 Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3466/QĐ-UBND 2015 Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính Hà Nội

           • 24/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/07/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực