Quyết định 3476/QĐ-UBND

Quyết định 3476/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Bưu chính và lĩnh vực Công nghệ thông tin thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 3476/QĐ-UBND 2020 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Bưu chính Sở Thông tin Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3476/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 23 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH VÀ LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 927a/QĐ-BTTTT ngày 01/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 1010/QĐ-BTTTT ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi Quyết định số 927a/QĐ-BTTTT ngày 01/6/2020 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 878/TTr-STTTT ngày 16/9/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Bưu chính và lĩnh vực Công nghệ thông tin thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xây dựng và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này để thiết lập quy trình điện tử lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử theo hướng dẫn tại Công văn số 1388/UBND-KSTT ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh về việc xây dựng quy trình tin học hóa giải quyết thủ tục hành chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh QB;
- Lưu: VT, KSTTHC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hoàng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH VÀ LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH QUẢNG BÌNH
(Kèm theo Quyết định số 3476/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình)

1. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

TT

Tên thủ tục hành chính/ Số hồ sơ TTHC

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Tên văn bản QPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

Nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ BCCI

1

Thủ tục cấp Giấy phép bưu chính/ Mã số 1.003659.000 .00.00.H46/ Quyết định số 3939/QĐ-UBND ngày 06/11/2018

30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông, số 02 đường Hương Giang, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Phí thẩm định điều kiện cấp Giấy phép bưu chính nội tỉnh (lần đầu): 10.750.000 đồng

Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính

2

Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính/ Mã số 1.003687.000 .00.00.H46/ Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 06/5/2019

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (05 ngày làm việc trong trường hợp không chấp thuận sửa đổi, bổ sung)

Bộ phận một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông, số 02 đường Hương Giang, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Phí thẩm định thay đổi các nội dung trong Giấy phép bưu chính nội tỉnh: 750.000 đồng

Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính

3

Thủ tục cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn/ Mã số 1.003633.000 .00.00.H46/ Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 06/5/2019

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông, số 02 đường Hương Giang, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Phí thẩm định điều kiện cấp lại Giấy phép bưu chính nội tỉnh khi hết hạn: 5.375.000 đồng

Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính

4

Thủ tục cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được/ Mã số 1.004379.000 .00.00.H46/ Quyết định số 3939/QĐ-UBND ngày 06/11/2018

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông, số 02 đường Hương Giang, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Phí thẩm định cấp lại Giấy phép bưu chính nội tỉnh khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp bản sao): 500.000 đồng

Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính

5

Thủ tục cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính/ Mã số 1.004470.000 .00.00.H46/ Quyết định số 3939/QĐ-UBND ngày 06/11/2018

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông, số 02 đường Hương Giang, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Phí thẩm định cấp văn bản xác nhận (lần đầu):

+ Trường hợp tự cung ứng dịch vụ phạm vi nội tỉnh: 1.250.000 đ;

+ Trường hợp làm chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật VN: 1.000.000 đ.

Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính

6

Thủ tục cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được/ Mã số 1.005442.000 .00.00.H46/ Quyết định số 3939/QĐ-UBND ngày 06/11/2018

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông, số 02 đường Hương Giang, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Phí thẩm định cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (cấp lại bản sao): 500.000 đồng

Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ

TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính

1

T-QBI-055099-TT

Thủ tục số 1, lĩnh vực CNTT, DM sửa đổi, bổ sung

Quyết định số 1406/QĐ-UBND ngày 03/6/2014

Thủ tục thẩm định thiết kế sơ bộ dự án công nghệ thông tin sử dụng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

2

Thủ tục số 1, lĩnh vực CNTT-DM mới ban hành

Quyết định số 1406/QĐ-UBND ngày 03/6/2014

Thủ tục thẩm định đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

3

Thủ tục số 2, lĩnh vực CNTT-DM mới ban hành

Quyết định số 1406/QĐ-UBND ngày 03/6/2014

Thủ tục thẩm định thiết kế thi công và tổng dự toán dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Dự án CNTT cấp xã).

Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3476/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3476/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/09/2020
Ngày hiệu lực23/09/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 tháng trước
(25/09/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3476/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3476/QĐ-UBND 2020 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Bưu chính Sở Thông tin Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3476/QĐ-UBND 2020 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Bưu chính Sở Thông tin Quảng Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3476/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýNguyễn Tiến Hoàng
        Ngày ban hành23/09/2020
        Ngày hiệu lực23/09/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 tháng trước
        (25/09/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3476/QĐ-UBND 2020 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Bưu chính Sở Thông tin Quảng Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3476/QĐ-UBND 2020 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Bưu chính Sở Thông tin Quảng Bình

            • 23/09/2020

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/09/2020

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực