Quyết định 3479/QĐ-UBND

Quyết định 3479/QĐ-UBND năm 2015 về Bộ Tiêu chí đánh giá và phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm Tỉnh Quảng Ninh

Quyết định 3479/QĐ-UBND Bộ tiêu chí đánh giá và phân hạng sản phẩm Quảng Ninh 2015 đã được thay thế bởi Quyết định 978/QĐ-UBND 2018 Bộ Tiêu chí đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP Quảng Ninh và được áp dụng kể từ ngày 30/03/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 3479/QĐ-UBND Bộ tiêu chí đánh giá và phân hạng sản phẩm Quảng Ninh 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3479/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN HẠNG SẢN PHẨM CHƯƠNG TRÌNH TỈNH QUẢNG NINH MỖI XÃ, PHƯỜNG MỘT SẢN PHẨM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của UBND tỉnh Quảng Ninh v/v phê duyệt Đề án Tỉnh Quảng Ninh - Mỗi xã, phường một sản phẩm (One commune one product, giai đoạn 2013 - 2016 (Chương trình OCOP Quảng Ninh);

Căn cứ Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 27/01/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh v/v thành lập Ban Điều hành Đề án Tỉnh Quảng Ninh - Mỗi xã, phường một sản phẩm, giai đoạn 2013 - 2016 (Ban Điều hành OCOP);

Theo đề nghị của Thường trực Ban Điều hành OCOP tại Tờ trình số 14/TTr-OCOP ngày 16/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP trong Chương trình Tỉnh Quảng Ninh Mỗi xã, phường một sản phẩm, với các nội dung như sau:

I- Mục đích:

- Là bộ công cụ quản lý của hệ thống OCOP, tập trung vào định hướng xây dựng các tổ chức kinh tế theo hướng cộng đồng (cùng với tài liệu hướng dẫn triển khai, chu trình, hệ thống mẫu biểu đăng ký sản phẩm, đăng ký tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP đã được ban hành năm 2014)

- Là cơ sở để định hướng các cơ sở sản xuất sản phẩm theo tiêu chuẩn chất lượng và cho các cấp có thẩm quyền (cấp huyện, cấp tỉnh) đánh giá và phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình OCOP.

II- Các tiêu chí đánh giá sản phẩm OCOP (Có danh mục tài liệu Bộ tiêu chí kèm theo), gồm:

1- Phần A: Các tiêu chí sản phẩm và sức mạnh cộng đồng (30 điểm)

(1). Về sản xuất;

(2). Về phát triển sản phẩm;

(3). Về sức mạnh cộng đồng.

2. Phần B: Các tiêu chí khả năng tiếp thị (25 điểm)

(1). Về tiếp thị;

(2). Về câu chuyện về sản phẩm.

3. Phần C: Các tiêu chí chất lượng sản phẩm (45 điểm)

(1). Kiểm tra / phân tích tiêu chuẩn theo yêu cầu của loại sản phẩm;

(2). Về cơ hội tiếp thị toàn cầu.

III- Tiêu chuẩn phân hạng sản phẩm

Đánh giá theo hình thức chấm điểm, tổng điểm đánh giá cho mỗi sản phẩm là 100 điểm và được xếp thành 5 hạng, như sau:

1. Hạng 5 sao (*****): Đối với sản phẩm đạt từ 90-100 điểm là sản phẩm đạt tiêu chuẩn, được triển khai xúc tiến thương mại trên toàn quốc và xuất khẩu.

2. Hạng 4 sao (****): Đối với sản phẩm đạt từ 70 - 89 điểm là sản phẩm đạt tiêu chuẩn, được triển khai xúc tiến thương mại trên toàn quốc, tập trung hoàn thiện, nâng cấp để xuất khẩu.

3. Hạng 3 sao (***): Đối với sản phẩm đạt từ 50 - 69 điểm là sản phẩm đạt tiêu chuẩn, được triển khai xúc tiến thương mại trong tỉnh, tập trung nâng cấp phát triển lên hạng 4 sao.

4. Hạng 2 sao (**) Đối với sản phẩm đạt từ 30 - 49 điểm là sản phẩm trung bình, cần (hoặc có thể) phát triển lên hạng 3 sao.

5. Hạng 1 sao (*) Đối với sản phẩm dưới 30 điểm là sản phẩm yếu, cần (hoặc có thể) phát triển lên hạng 2 sao.

Điều 2. Giao Ban Xây dựng nông thôn mới (cơ quan Thường trực Ban Điều hành OCOP Tỉnh) chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các Tiểu ban của Ban Điều hành OCOP Tỉnh, Ban Điều hành OCOP cấp huyện, Cơ quan Thường trực OCOP cấp huyện các tổ chức kinh tế, hộ sản xuất; Đồng thời công bố Bộ tiêu chí trên hệ thống truyền thông và website của Chương trình OCOP; Tổ chức thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả xếp hạng sản phẩm OCOP theo chu trình hàng năm.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng Ban Xây dựng nông thôn mới; Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- V0, V4, NLN2,3, TM3;
- Lưu: VT, NLN1 (55b- QĐ81).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Huy Hậu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3479/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3479/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2015
Ngày hiệu lực05/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/03/2018
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3479/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3479/QĐ-UBND Bộ tiêu chí đánh giá và phân hạng sản phẩm Quảng Ninh 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3479/QĐ-UBND Bộ tiêu chí đánh giá và phân hạng sản phẩm Quảng Ninh 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3479/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýĐặng Huy Hậu
        Ngày ban hành05/11/2015
        Ngày hiệu lực05/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/03/2018
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3479/QĐ-UBND Bộ tiêu chí đánh giá và phân hạng sản phẩm Quảng Ninh 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3479/QĐ-UBND Bộ tiêu chí đánh giá và phân hạng sản phẩm Quảng Ninh 2015