Quyết định 3482/2012/QĐ-UBND

Quyết định 3482/2012/QĐ-UBND công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Quyết định 3482/2012/QĐ-UBND bảng giá ca máy thiết bị thi công xây dựng công trình Quảng Ninh 2013 đã được thay thế bởi Quyết định 4999/QĐ-UBND 2017 công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng Quảng Ninh và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 3482/2012/QĐ-UBND bảng giá ca máy thiết bị thi công xây dựng công trình Quảng Ninh 2013


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3482/2012/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 16/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ về Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân, các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;

Căn cứ Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 quy định mức lương tối thiểu chung thực hiện từ ngày 01/5/2012;

Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về quy định hệ số thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước;

Căn cứ Thông tư 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;

Căn cứ Thông tư số 23/2011/TT-BLĐTBXH ngày 16/9/2011 về hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;

Căn cứ Quyết định số 1788/2012/QĐ-UBND ngày 18/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh “Về việc ban hành quy định một số nội dung lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản số: 2621/SXD-KTXD ngày 24/12/2012 về việc Công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công công trình tỉnh Quảng Ninh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công bố kèm theo Quyết định này bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh sử dụng từ 30% vốn Nhà nước trở lên do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh quản lý. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh sử dụng ít hơn 30% vốn Nhà nước áp dụng đơn giá ca máy công bố kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013 và thay thế nội dung bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình công bố tại văn bản số 178/SXD-KTXD ngày 04/3/2008 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh.

Giao Sở Xây dựng Quảng Ninh hướng dẫn sử dụng, quản lý việc thực hiện, phối hợp các ngành liên quan giải quyết những biến động về thành phần đơn giá, biến động về giá cả nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng, tiền lương,... trong quá trình thực hiện giá ca máy kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Vãn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thanh tra tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Các chủ đầu tư, các đơn vị có tham gia công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng ngân sách Nhà nước, đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND Tỉnh;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- V0, V1, V2, V3, V;
- Các chuyên viên VP UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin;
- Lưu: VT, XD2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Thông

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3482/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3482/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2012
Ngày hiệu lực01/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/03/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3482/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3482/2012/QĐ-UBND bảng giá ca máy thiết bị thi công xây dựng công trình Quảng Ninh 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3482/2012/QĐ-UBND bảng giá ca máy thiết bị thi công xây dựng công trình Quảng Ninh 2013
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3482/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýĐỗ Thông
        Ngày ban hành27/12/2012
        Ngày hiệu lực01/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/03/2018
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3482/2012/QĐ-UBND bảng giá ca máy thiết bị thi công xây dựng công trình Quảng Ninh 2013

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3482/2012/QĐ-UBND bảng giá ca máy thiết bị thi công xây dựng công trình Quảng Ninh 2013