Quyết định 3492/QĐ-UBND

Quyết định 3492/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 3492/QĐ-UBND 2017 thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3492/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 22 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;

Căn cứ Quyết định 2261/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển Hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020;

Căn cứ Quyết định 246/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND ngày 22 tháng 8 năm 2008 của HĐND tỉnh về việc thông qua kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2008 - 2010;

Xét đề nghị của Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Bình Định.

1. Tên gọi

- Tên tiếng Việt: Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Bình Định;

- Tên tiếng Anh: Binh Đinh Co-operative Assistance Fund, viết tắt là BDCAF.

2. Địa vị pháp lý

- Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Bình Định (sau đây gọi tắt là Quỹ) là tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc Liên minh Hợp tác xã tỉnh có chức năng tiếp nhận các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước; các nguồn tài trợ, đóng góp, ủy thác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

- Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật; Quỹ hoạt động theo phương thức ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát triển của tỉnh cho vay đối với các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Định theo hợp đồng ủy thác giữa Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh.

3. Trụ sở

Trụ sở của Quỹ đặt tại nhà số 43, đường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điều 2. Vốn điều lệ của Quỹ

Hàng năm, tùy vào tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và khả năng cân đối ngân sách địa phương, Sở Tài chính phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Quyết nghị về số vốn bố trí để thực hiện đủ vốn Điều lệ của Quỹ (10 tỷ đồng).

Điều 3. Bộ máy quản lý và điều hành của Quỹ

1. Hội đồng quản lý Quỹ

Hội đồng quản lý Quỹ gồm Chủ tịch và các Ủy viên.

- Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ do Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh kiêm nhiệm;

- Các Ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ gồm đại diện các cơ quan: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Định và Giám đốc Quỹ.

Hội đồng quản lý Quỹ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm với nhiệm kỳ 05 năm và do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm.

2. Cơ quan điều hành Quỹ

Cơ quan điều hành Quỹ gồm Giám đốc và một số cán bộ chuyên môn.

- Giám đốc cơ quan điều hành Quỹ do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ, là người đại diện pháp nhân của Quỹ, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản lý Quỹ và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Quỹ; nhiệm kỳ của Giám đốc Quỹ theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý Quỹ.

- Cán bộ chuyên môn của cơ quan điều hành Quỹ thuộc biên chế của Liên minh Hợp tác xã tỉnh và làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

3. Ban Kiểm soát Quỹ

Ban Kiểm soát Quỹ gồm Trưởng ban và các thành viên. Trưởng ban do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm. Nhiệm kỳ hoạt động của Ban kiểm soát Quỹ tương ứng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý Quỹ.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Định, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3492/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3492/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/09/2017
Ngày hiệu lực22/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3492/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3492/QĐ-UBND 2017 thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3492/QĐ-UBND 2017 thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3492/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýHồ Quốc Dũng
        Ngày ban hành22/09/2017
        Ngày hiệu lực22/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3492/QĐ-UBND 2017 thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3492/QĐ-UBND 2017 thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã Bình Định

            • 22/09/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/09/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực