Quyết định 3495/QĐ-BGTVT

Quyết định 3495/QĐ-BGTVT năm 2013 thành lập Tổ Thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu: "Lựa chọn bên thuê quản lý khai Bến cảng container quốc tế Cái Mép", "Lựa chọn bên thuê quản lý khai Bến cảng tổng hợp Thị Vải" do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3495/QĐ-BGTVT năm 2013 thành lập Tổ Thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu Bến cảng Thị Vải


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3495/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TỔ THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI THẦU: "LỰA CHỌN BÊN THUÊ QUẢN LÝ KHAI BẾN CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ CÁI MÉP", "LỰA CHỌN BÊN THUÊ QUẢN LÝ KHAI BẾN CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI"

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải;

Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải, giai đoạn đến năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 782/TTg-KTN ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phương án cho thuê khai thác cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải;

Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-BGTVT ngày 05 tháng 01 năm 2006 và Quyết định số 435/QĐ-BGTVT ngày 08 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt đầu tư bổ sung và điều chỉnh Dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải;

Căn cứ Quyết định số 2007/QĐ-BGTVT ngày 11/7/2012 về việc Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu các gói thầu lựa chọn bên thuê quản lý khai Bến cảng container quốc tế Cái Mép và Bến cảng tổng hợp Thị Vải thuộc Dự án phát triển cảng Quốc tế Cái Mép - Thị Vải;

Xét các Tờ trình của Cục Hàng hải Việt Nam: Tờ trình số 3786/TTr-CHHVN ngày 25 tháng 10 năm 2013 về việc xin phê duyệt kết quả đánh giá HSDT Gói thầu số 1 "Lựa chọn bên thuê khai thác bến cảng container Cái Mép" và Tờ trình số 3773/TTr-CHHVN ngày 24 tháng 10 năm 2013 về việc xin phê duyệt kết quả đánh giá HSDT Gói thầu số 2 "Lựa chọn bên thuê khai thác bến cảng tổng hợp Thị Vải" do Nhà nước đầu tư bằng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Tổ Thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Gói thầu số 1 "Lựa chọn bên thuê quản lý khai Bến cảng container quốc tế Cái Mép" và Gói thầu số 2 "Lựa chọn bên thuê quản lý khai Bến cảng tổng hợp Thị Vải" như sau:

1.

Bà Lã Thị Hồng Hạnh

Phó Vụ trưởng Vụ KCHTGT

Tổ trưởng;

2.

Ông Vũ Hoàng Hưng

Phó trưởng Phòng Pháp chế - Đấu thầu Cục QLXD&CLCTGT

Tổ viên;

3.

Ông Nguyễn Đăng Khoa

Chuyên viên chính Vụ Tài chính

Tổ viên;

4.

Ông Lê Minh Đạo

Chuyên viên Vụ KHĐT

Tổ viên;

5.

Ông Nguyễn Hữu Quân

Chuyên viên Vụ KCHTGT

Tổ viên;

6.

Ông Trần Đức Trung

Chuyên viên Vụ KCHTGT

Tổ viên.

Điều 2. Nhiệm vụ, trách nhiệm của Tổ thẩm định

1. Tổ thẩm định có trách nhiệm thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu Gói thầu số 1 "Lựa chọn bên thuê quản lý khai Bến cảng container quốc tế Cái Mép" và Gói thầu số 2 "Lựa chọn bên thuê quản lý khai Bến cảng tổng hợp Thị Vải" theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan, trình Bộ trưởng Báo cáo thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu.

2. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Tổ trưởng phân công;

3. Các thành viên của Tổ thẩm định nêu tại Điều 1 của Quyết định này làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kết cấu hạ tầng giao thông, Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Thành viên Tổ thẩm định, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: Văn thư, KCHT (5b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Công

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3495/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3495/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2013
Ngày hiệu lực01/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3495/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 3495/QĐ-BGTVT năm 2013 thành lập Tổ Thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu Bến cảng Thị Vải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3495/QĐ-BGTVT năm 2013 thành lập Tổ Thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu Bến cảng Thị Vải
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3495/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Văn Công
        Ngày ban hành01/11/2013
        Ngày hiệu lực01/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3495/QĐ-BGTVT năm 2013 thành lập Tổ Thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu Bến cảng Thị Vải

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3495/QĐ-BGTVT năm 2013 thành lập Tổ Thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu Bến cảng Thị Vải

            • 01/11/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/11/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực