Quyết định 35/2004/QĐ-BBCVT

Quyết định 35/2004/QĐ-BBCVT về việc chuyển trung tâm niên giám điện thoại và những trang vàng bưu điện thành phố Hà Nội thành công ty cổ phần niên giám điện thoại và trang vàng 1 – Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 35/2004/QĐ-BBCVT chuyển trung tâm niên giám điện thoại trang vàng bưu điện thành phố Hà Nội thành công ty cổ phần


BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 35/2004/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN TRUNG TÂM NIÊN GIÁM ĐIỆN THOẠI VÀ NHỮNG TRANG VÀNG BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ HÀ NỘI THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN NIÊN GIÁM ĐIỆN THOẠI VÀ TRANG VÀNG 1 – VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/06/2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ Nghị định số 51/CP ngày 01/08/1995 của Chính phủ về việc phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam;
Căn cứ Văn bản số 261/CP-ĐMDN ngày 11/03/2003 của Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp nhà nước và bộ phận doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa giai đoạn 2003 – 2005 của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 950/QĐ-BBCVT ngày 05/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa của Trung tâm Niên giám điện thoại và Những trang vàng Bưu điện thành phố Hà Nội - Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam;
Xét Công văn số 71/TCCB-HĐQT ngày 26/04/2004 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc đề nghị phê duyệt phương án cổ phần hóa và quyết định chuyển Trung tâm Niên giám điện thoại và Những trang vàng Bưu điện thành phố Hà Nội thành Công ty cổ phần Niên giám điện thoại và Trang vàng 1 – Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Trung tâm Niêm giám điện thoại và Những trang vàng Bưu điện thành phố Hà Nội thành Công ty cổ phần Niên giám điện thoại và Trang vàng 1 – Việt Nam từ thời điểm sau ngày Công ty cổ phần nhận được đăng ký kinh doanh và phù hợp với niên độ kế toán.

Tên giao dịch quốc tế: VIETNAM TELEPHONE DIRECTORY AND YELLOW PAGES JOINT STOCK COMPANY-1

Tên viết tắt: VIETRAVA-1

Trụ sở chính: 809 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điều 2. Phê duyệt phương án cổ phần hóa Trung tâm Niên giám điện thoại và Những trang vàng Bưu điện thành phố Hà Nội - Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam thành Công ty cổ phần Niên giám điện thoại và Trang vàng 1 – Việt Nam, với nội dung chính như sau:

1. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn:

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần: 3.500.000.000 đồng (Ba tỷ năm trăm triệu đồng), được chia thành 35.000 cổ phần phổ thông với giá trị mỗi cổ phần là 100.000 đồng, trong đó:

- Tỷ lệ vốn nhà nước (Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam là đại diện): 50% vốn điều lệ, tương ứng 17.500 cổ phần với tổng giá trị là 1.750.000.000 đồng;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Trung tâm: 36% vốn điều lệ, tương ứng 12.600 cổ phần với tổng giá trị là 1.260.000.000 đồng, trong đó cổ phần ưu đãi bán cho người lao động trong Trung tâm: 3.570 cổ phần với tổng giá trị là 357.000.000 đồng, giá trị được ưu đãi: 107.100.000 đồng;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng khác ngoài Trung tâm: 14% vốn điều lệ, tương ứng 4.900 cổ phần với tổng giá trị là 490.000.000 đồng.

2. Giá trị Trung tâm tại thời điểm cổ phần hóa (31/12/2001):

- Giá trị thực tế của Trung tâm: 3.836.550.872 đồng;

- Giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại Trung tâm: 586.001.563 đồng.

3. Hình thức cổ phần hóa:

Giữ nguyên phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, phát hành cổ phiếu thu hút thêm vốn (theo khoản 1 Điều 3 Nghị định số 64/2002/NĐ-CP).

4. Về chi phí cổ phần hóa: Trung tâm làm các thủ tục, báo cáo Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Công ty cổ phần Niên giám điện thoại và Trang vàng 1 – Việt Nam kinh doanh các ngành nghề sau:

1. Biên soạn, thiết kế, xuất bản và phát hành các loại danh bạ, Niên giám điện thoại và Những trang vàng dưới dạng ấn phẩm, đĩa CD ROM và WEBSITE theo quy định của pháp luật;

2. Tư vấn, thiết kế quảng cáo trên các sản phẩm, hàng hóa, phương tiện; tư vấn nghiệp vụ marketing, tiếp thị, thiết kế, biên tập; xây dựng các chiến lược quảng cáo tiếp thị, chiến lược quảng cáo sản phẩm;

3. Dịch vụ thiết kế, in ấn, chế bản, nghiên cứu thị trường, tổ chức hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm và cung cấp thông tin cho khách hàng sử dụng Niên giám điện thoại - Những trang vàng qua dịch vụ 1081, mạng Internet theo quy định của pháp luật.

4. Kinh doanh các dịch vụ quảng cáo trên sản phẩm niên giám điện thoại - những trang vàng và các hình thức quảng cáo khác theo quy định của pháp luật;

5. Kinh doanh thiết bị bưu chính, viễn thông, tin học và máy văn phòng;

6. Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Niên giám điện thoại và Trang vàng 1 – Việt Nam là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.

Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Bưu điện thành phố Hà Nội, Trung tâm Niên giám điện thoại và Những trang vàng tổ chức bán cổ phần và Đại hội cổ đông lần đầu của Công ty cổ phần Niên giám điện thoại và Trang vàng 1 – Việt Nam theo đúng các quy định hiện hành.

Giám đốc và Kế toán trưởng Trung tâm Niên giám điện thoại và Những trang vàng có trách nhiệm điều hành công việc của Trung tâm cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động và các tài liệu có liên quan cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Niên giám điện thoại và Trang vàng 1 – Việt Nam.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 6. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Giám đốc Bưu điện thành phố Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Niên giám điện thoại và Những trang vàng và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Niên giám điện thoại và Trang vàng 1 – Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Đình Lâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2004/QĐ-BBCVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu35/2004/QĐ-BBCVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/08/2004
Ngày hiệu lực21/09/2004
Ngày công báo06/09/2004
Số công báoSố 7
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2004/QĐ-BBCVT

Lược đồ Quyết định 35/2004/QĐ-BBCVT chuyển trung tâm niên giám điện thoại trang vàng bưu điện thành phố Hà Nội thành công ty cổ phần


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 35/2004/QĐ-BBCVT chuyển trung tâm niên giám điện thoại trang vàng bưu điện thành phố Hà Nội thành công ty cổ phần
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu35/2004/QĐ-BBCVT
        Cơ quan ban hànhViễn thông, Bộ Bưu chính
        Người ký***, Đặng Đình Lâm
        Ngày ban hành30/08/2004
        Ngày hiệu lực21/09/2004
        Ngày công báo06/09/2004
        Số công báoSố 7
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 35/2004/QĐ-BBCVT chuyển trung tâm niên giám điện thoại trang vàng bưu điện thành phố Hà Nội thành công ty cổ phần

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 35/2004/QĐ-BBCVT chuyển trung tâm niên giám điện thoại trang vàng bưu điện thành phố Hà Nội thành công ty cổ phần

            • 30/08/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/09/2004

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/09/2004

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực