Quyết định 35/2005/QĐ-BYT

Quyết định 35/2005/QĐ-BYT về Tiêu chuẩn thiết kế khoa xét nghiệm bệnh viện đa khoa - Tiêu chuẩn ngành do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Quyết định 35/2005/QĐ-BYT Tiêu chuẩn thiết kế khoa xét nghiệm bệnh viện đa khoa - Tiêu chuẩn ngành đã được thay thế bởi Quyết định 3621/QĐ-BKHCN năm 2012 công bố Tiêu chuẩn quốc gia và được áp dụng kể từ ngày 28/12/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 35/2005/QĐ-BYT Tiêu chuẩn thiết kế khoa xét nghiệm bệnh viện đa khoa - Tiêu chuẩn ngành


BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 35/2005/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ KHOA XÉT NGHIỆM BỆNH VIỆN ĐA KHOA - TIÊU CHUẨN NGÀNH

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 1379/QĐ-BYT ngày 07/5/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Dự án Tiêu chuẩn hoá xây dựng, thiết kế mẫu các công trình y tế;
Căn cứ Quyết định số 437/QĐ-BYT ngày 20/02/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục Trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa tuyến Tỉnh, Huyện, Phòng khám đa khoa khu vực, Trạm y tế xã và túi thôn bản;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Tiêu chuẩn 52 TCN - CTYT 0037 : 2005 : Tiêu chuẩn thiết kế khoa xét nghiệm bệnh viện đa khoa - Tiêu chuẩn ngành.

Điều 2. Giám đốc các bệnh viện Trung ương, ngành, giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các chủ đầu tư có dự án xây dựng bệnh viện căn cứ vào tiêu chuẩn thiết kế khoa xét nghiệm này để xây mới hoặc vận dụng để xây dựng cải tạo khoa xét nghiệm đã cũ, bị hư hỏng xuống cấp. Khi thực hiện tùy theo tình hình cụ thể cần tham khảo ý kiến của các nhà chuyên môn trong lĩnh vực ngoại khoa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Các ông/bà Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ: Trang thiết bị và Công trình y tế, Kế hoạch - Tài chính, Điều trị và các Vụ có liên quan của Bộ Y tế; giám đốc các bệnh viện Trung ương, ngành, giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các chủ đầu tư có dự án xây dựng bệnh viện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Chí Liêm

 

TIÊU CHUẨN NGÀNH Y TẾ

 

 

52TCN - CTYT 37 : 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

CÁC KHOA XÉT NGHIỆM - BỆNH VIỆN ĐA KHOA

KHOA VI SINH, KHOA HÓA SINH, KHOA HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU  VÀ KHOA GIẢI PHẪU BỆNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÀ NỘI - 2005

+ 52 TCN-CTYT 37 : 2005 ban hành theo Quyết định số 35/2005/QĐ-BYT ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ - CÁC KHOA XÉT NGHIỆM

(KHOA VI SINH, KHOA HÓA SINH, KHOA HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU, LABO GIẢI PHẪU BỆNH)

1. PHẠM VI ÁP DỤNG

1.1. Tiêu chuẩn được áp dụng để lập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế xây dựng công trình, thiết kế xây dựng cải tạo các khoa Xét nghiệm (khoa Vi sinh, khoa Hóa sinh, khoa Huyết học và truyền máu và Labo Giải phẫu bệnh) tại bệnh viện đa khoa khu vực, bệnh viện đa khoa tỉnh và Trung ương.

1.2. Có thể vận dụng khi xây dựng khoa Xét nghiệm tại bệnh viện đa khoa của các Bộ, ngành, bệnh viện tuyến huyện và bệnh viện ngoài công lập được điều chỉnh theo từng quy mô cụ thể.

2. TIÊU CHUẨN TRÍCH DẪN

2.1. Bệnh viện đa khoa - Yêu cầu thiết kế TCVN - 4470 : 1995.

2.2. Phòng cháy và chữa cháy công trình công cộng - Yêu cầu thiết kế TCVN - 2622 : 1995.

2.3. Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng - Tiêu chuẩn thiết kế TCXD - 29 : 1991.

2.4. Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng TCXD - 16 : 1986.

2.5. Danh mục trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 437/QĐ-BYT ngày 20/02/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

2.6. Quy chế bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

2.7. Quy chế quản lý chất thải y tế ban hành kèm theo Quyết định số 2575/1999/QĐ-BYT ngày 27/8/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

3. QUY ĐỊNH CHUNG

3.1. Các khoa Xét nghiệm là nơi tiến hành các kỹ thuật đặc biệt bằng các phương pháp hóa sinh, vi sinh, ký sinh trùng, huyết học, kỹ thuật giải phẫu bệnh; để chẩn đoán khám chữa bệnh và nghiên cứu khoa học.

3.2. Hạ tầng cơ sở phải đảm bảo an toàn cho bác sỹ, kỹ thuật viên và môi trường xung quanh.

3.3. Việc quản lý thiết bị theo đúng quy chế quản lý và sử dụng vật tư thiết bị y tế.

3.4. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và bảo đảm hoạt động chuyên môn, các khoa Xét nghiệm gồm những bộ phận:

3.4.1. Các không gian xét nghiệm (Labo) theo đặc thù của từng khoa;

- Labo vi sinh.

- Labo hóa sinh.

- Labo huyết học và truyền máu.

- Labo giải phẫu bệnh.

3.4.2. Bộ phận kỹ thuật: Nhận bệnh phẩm, trả kết quả, pha thuốc thử, chuẩn bị môi trường, hấp/rửa dụng cụ, cung cấp nước cất và nước khử ion, xử lý bệnh phẩm, kho (kho lạnh và vật tư tiêu hao).

3.4.3. Bộ phận nhà đại thể được bố trí tách biệt với các khoa xét nghiệm, phù hợp với quy hoạch chung của bệnh viện.

3.4.4. Bộ phận quản lý: hành chính, trực, nhân viên, tắm/thay đồ, trưởng các khoa xét nghiệm.

3.5. Phải có khu vực nghiên cứu khoa học, thực hành chuyên môn về xét nghiệm cho tuyến dưới.

3.6. Quy mô các khoa xét nghiệm được tổ chức theo quy mô của bệnh viện:

- Quy mô 1: Bệnh viện đa khoa có quy mô: từ 250 đến 350 giường.

- Quy mô 2: Bệnh viện đa khoa có quy mô: từ 400 đến 500 giường.

- Quy mô 3: Bệnh viện đa khoa có quy mô: trên 550 giường.

3.7. Tuỳ theo quy mô của bệnh viện mà tích hợp các không gian của khu vực kỹ thuật và khu vực quản lý của các khoa Xét nghiệm, cần tính đến khả năng mở rộng phát triển.

3.8. Các khoa Xét nghiệm được quy định thiết kế đạt tiêu chuẩn bền vững theo cấp  của cơ sở y tế, phù hợp với tiêu chuẩn TCVN - 4470 : 1995.

3.9. Các khoa Xét nghiệm phải đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường, yêu cầu chống lây/nhiễm cao nhất trong bệnh viện.

4. YÊU CẦU VỀ DÂY CHUYỀN HOẠT ĐỘNG

4.1. Sơ đồ dây chuyền công năng:

 

4.2. Dây chuyền hoạt động của các khoa Xét nghiệm phải đảm bảo yêu cầu sạch bẩn một chiều, tránh nhiễm chéo. Công trình được phân chia cấp độ sạch cho từng khu vực.

 

4.3. Các giải pháp kỹ thuật và thiết bị sử dụng phải đảm bảo an toàn lao động của nhân viên và bệnh nhân.

 

4.4. Phù hợp với các yêu cầu về tổ chức quản lý và định biên (theo quy định của Bộ Y tế).

 

4.5. Nhà đại thể phải được bố trí riêng biệt, đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường, không làm ảnh hưởng tới các bộ phận khác.

 

4.6. Bố trí riêng biệt giữa thuốc thử, dụng cụ sạch với các đồ nhiễm bẩn, nhiễm khuẩn và chất thải.

 

4.7. Phòng sạch (Lamina HOT) có yêu cầu về môi trường sạch, vô khuẩn.

 

4.8. Khu vực kỹ thuật nghiệp vụ: khu vực có yêu cầu về môi trường sạch ở mức trung bình, là không gian làm việc chính của các khoa xét nghiệm là không gian chuyển tiếp giữa khu vực sạch với khu phụ trợ bao gồm:

 

- Các labo (labo Vi sinh, labo Hóa sinh, labo Huyết học, labo Giải phẫu bệnh).

 

- Phòng máy.

 

- Chuẩn bị môi trường, chuẩn bị mẫu và hóa chất.

 

- Các phòng chức năng theo chuyên môn của từng khoa (phòng lưu trữ máu, đông máu, phòng lấy máu…)

 

- Kho vật phẩm, kho dụng cụ.

 

- Rửa, tiệt trùng.

 

4.9. Khu vực phụ trợ: khu vực dành cho các hoạt động của nhân viên, gồm các bộ phận:

 

- Sảnh đón tiếp, nhận/trả kết quả (khoa huyết học và truyền máu có tổ chức bộ phận phát máu).

 

- Các phòng phụ trợ theo yêu cầu của từng khoa (nghỉ bệnh nhân, lấy máu).

 

- Hành chính, giao ban/đào tạo (phòng bác sỹ, kỹ thuật viên xét nghiệm…).

 

- Trưởng khoa.

 

- Kho (hóa chất, vật tư và thiết bị - dụng cụ y tế).

 

- Khu vệ sinh (tắm, rửa, thay đồ…).

 

5. YÊU CẦU VỀ VỊ TRÍ XÂY DỰNG

 

5.1. Sơ đồ vị trí các khoa xét nghiệm trong bệnh viện đa khoa.

 

 

 

 

5.2. Nằm trong khu kỹ thuật nghiệp vụ - nơi có các điều kiện môi trường tốt nhất đồng thời liên hệ thuận tiện với khu mổ, cấp cứu, chăm sóc tích cực và bệnh nhân nội trú và ngoại trú.

 

5.3. Liên hệ thuận tiện với các hệ thống kỹ thuật chung, điện, nước, điều hòa không khí.

 

5.4. Có thể dùng hệ thống vận chuyển mẫu tự động từ các khu vực chức năng đến khu xét nghiệm tùy theo yêu cầu cụ thể. Với các bệnh viện công lập phải được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

6. YÊU CẦU VỀ GIẢI PHÁP THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

 

6.1. Tổ chức không gian: giải pháp thiết kế tổ chức không gian trong các khoa Xét nghiệm phải đảm bảo các yêu cầu:

 

- Đảm bảo hoạt động độc lập của các labo.

 

- Giải pháp thiết kế kiến trúc theo module thống nhất.

 

- Khu vực rửa, tiệt trùng và khu phụ trợ riêng biệt; dây chuyền hoạt động sạch, bẩn một chiều.

 

- Phù hợp với yêu cầu lắp đặt và vận hành các thiết bị quy định tại Danh mục trang thiết bị y tế.

 

6.2. Các yêu cầu về kích thước, không gian:

 

6.2.1. Các phòng chức năng:

 

- Chiều cao trong phòng khu nghiệp vụ kỹ thuật (từ sàn tới trần - tuỳ theo yêu cầu lắp đặt của thiết bị): không thấp hơn 3,1m.

 

- Chiều cao trong phòng khu phụ trợ: không thấp hơn 2,8m.

 

- Chiều cao của tầng kỹ thuật từ trần tới hạn dưới kết cấu dầm (dành cho các hệ thống đường ống, thiết bị kỹ thuật): không nhỏ hơn 0,2m.

 

6.2.2. Cầu thang, đường dốc (nếu có):

 

- Chiều rộng bản thang (1 vế): không nhỏ hơn 1,8m.

 

- Chiều rộng chiếu nghỉ: không nhỏ hơn 2,4m.

 

- Chiều cao của các chiếu nghỉ: không thấp hơn 2,8m.

 

6.2.3. Kích thước (chiều rộng x dài) buồng thang máy (cabin):

                                                                                                             

- Cho nhân viên: không nhỏ hơn 1,1m x 1,4m.

 

- Cho bệnh nhân: không nhỏ hơn 1,1m x 2,3m.

 

6.2.4. Hành lang:

 

- Chiều rộng hành lang bên: không nhỏ hơn 1,8m.

 

- Chiều rộng hành lang giữa: không nhỏ hơn 2,4m.

 

- Chiều cao của hành lang: không thấp hơn 2,8m.

 

6.2.5. Cửa:

 

- Chiều rộng cửa ra vào hai cánh: không nhỏ hơn 1,2m.

 

- Chiều rộng cửa ra vào một cánh: không nhỏ hơn 0,9m.

 

- Chiều cao của các cửa ra vào: không thấp hơn 2,1m.

 

6.3. Yêu cầu diện tích đối với các khoa:

 

6.3.1. Khoa Vi sinh:

 

+ Sơ đồ dây chuyền công năng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


+ Diện tích sử dụng các phòng chức năng khoa Vi sinh được quy định trong Bảng 1:

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 1.

Số thứ tự

Tên phòng

Diện tích/Quy mô (m2)

Ghi chú

Quy mô 1

250 - 350 giường

Quy mô 2

400 - 500 giường

Quy mô 3

Trên 550 giường

KHU NGHIỆP VỤ KỸ THUẬT

1

Labo vi sinh

40

52

70

Không nhỏ hơn

2

Phòng sạch

9

9

9

Lamina HOT

3

Chuẩn bị môi trường, mẫu

18

24

36

Không nhỏ hơn

4

P. rửa/tiệt trùng

12

18

24

- nt -

KHU PHỤ TRỢ

5

Trực + nhận/ trả kết quả

12

18

24

Có thể kết hợp với các khoa xét nghiệm khác

6

Phòng lấy mẫu

12

18

24

Liền kề với phòng thủ tục

7

Kho

12

18

24

- nt -

8

P. Hành chính, giao ban, đào tạo

18

24

32

Có thể kết hợp với các khoa xét nghiệm khác

9

P. Trưởng khoa

12

18

24

Không nhỏ hơn

10

P. Nhân viên

18

24

36

- nt -

11

P. Vệ sinh/thay đồ nhân viên

2 x 12

2 x 12

2 x 18

Có thể kết hợp với các khoa xét nghiệm khác

Cộng

187

247

339

 

 

6.3.2. Khoa Hóa sinh:

 

+ Sơ đồ dây chuyền công năng:

 

 

 

 

 

 

 

+ Diện tích sử dụng các phòng chức năng khoa Hóa sinh được quy định trong Bảng 2:

 

Bảng 2.

Số thứ tự

Tên phòng

Diện tích/Quy mô (m2)

Ghi chú

Quy mô 1

250 - 350 giường

Quy mô 2

400 - 500 giường

Quy mô 3

Trên 550 giường

KHU NGHIỆP VỤ KỸ THUẬT

1

Labo hóa sinh

40

52

70

Không nhỏ hơn

2

Chuẩn bị, pha hóa chất

18

24

36

Không nhỏ hơn

3

P. rửa/tiệt trùng

12

18

24

- nt -

4

Phòng máy

12

18

24

- nt -

5

Kho

12

18

24

- nt -

KHU PHỤ TRỢ

6

Trực + nhận/ trả kết quả

12

18

24

Có thể kết hợp với các khoa xét nghiệm khác

7

P. Hành chính, giao ban, đào tạo

18

24

36

- nt -

8

P. Trưởng khoa

12

18

24

Không nhỏ hơn

9

P. Nhân viên

12

18

24

- nt -

10

Kho chung

12

18

24

- nt -

11

P. Vệ sinh/thay đồ nhân viên

2 x 12

2 x 12

2 x 18

Có thể kết hợp với các khoa xét nghiệm khác

Cộng

184

250

346

 

 

6.3.3. Khoa Huyết học và truyền máu:

 

+ Sơ đồ dây chuyền công năng:

 

 

+ Diện tích sử dụng các phòng chức năng khoa Huyết học và truyền máu được quy định trong Bảng 3:

 

 

 

Bảng 3.

Số thứ tự

Tên phòng

Diện tích/Quy mô (m2)

Ghi chú

Quy mô 1

250 - 350 giường

Quy mô 2

400 - 500 giường

Quy mô 3

Trên 550 giường

KHU NGHIỆP VỤ KỸ THUẬT

1

Labo huyết học

40

52

70

Không nhỏ hơn

2

Phòng lấy máu

-

18

24

- nt -

3

Phòng kiểm tra và lưu trữ máu

12

18

24

- nt -

4

Phòng lưu trữ mẫu máu XN

12

18

24

- nt -

5

P. rửa/tiệt trùng

12

18

24

- nt -

6

Kho hóa chất

12

18

24

- nt -

KHU PHỤ TRỢ

7

Tiếp đón, nhận/trả kết quả/phát máu

18

24

24

Tại các BV tổ chức lấy máu, kết hợp với phòng kiểm tra, phỏng vấn người cho máu

8

Phòng chờ người hiến máu

-

18

24

- nt -

9

Phòng nghỉ của người hiến máu

-

18

24

- nt -

10

P. Hành chính, giao ban đào tạo

18

24

32

- nt -

11

P. Trưởng khoa

12

18

24

- nt -

12

P. Nhân viên + trực khoa

18

24

32

- nt -

13

Kho chung

12

18

24

 

14

P. Vệ sinh/thay đồ nhân viên

2 x 12

2 x 12

2 x 18

Có thể kết hợp với các khoa xét nghiệm khác

15

P. Vệ sinh bệnh nhân

-

2 x 12

2 x 18

 

Cộng

190

334

446

 

 

6.3.4. Labo giải phẫu bệnh:

 

+ Sơ đồ dây chuyền công năng:

+ Diện tích sử dụng các phòng chức năng của Labo trong khoa Giải phẫu bệnh được quy định trong Bảng 4:

 

Bảng 4.

Số thứ tự

Tên phòng

Diện tích/Quy mô (m2)

Ghi chú

Quy mô 1

250 - 350 giường

Quy mô 2

400 - 500 giường

Quy mô 3

Trên 550 giường

LABO GIẢI PHẪU BỆNH

KHU NGHIỆP VỤ KỸ THUẬT

1

Labo giải phẫu bệnh

40

52

70

Không nhỏ hơn

2

Phòng tối

12

18

24

- nt -

3

Phòng cắt, nhuộm bệnh phẩm

12

18

24

- nt -

4

Phòng chuẩn bị, pha chế hóa chất

18

24

36

- nt -

5

P. rửa/tiệt trùng

12

18

24

- nt -

6

Kho

12

18

24

- nt -

KHU PHỤ TRỢ

7

Lấy mẫu, xử lý bệnh phẩm

12

18

24

Không nhỏ hơn

8

Kho

12

18

24

- nt -

9

P. Nhân viên

18

24

36

- nt -

10

P. Trưởng khoa

12

18

24

- nt -

11

P. Vệ sinh/thay đồ nhân viên

2 x 12

2 x 12

2 x 18

Có thể kết hợp với các khoa xét nghiệm khác

Cộng

184

250

344

 

 

6.4. Tổng hợp diện tích các khoa xét nghiệm theo từng quy mô của bệnh viện đa khoa được quy định trong Bảng 5.

 

Bảng 5.

Số thứ tự

Khu vực

Quy mô 1

250 - 350 giường

Quy mô 2

400 - 500 giường

Quy mô 3

Trên 550 giường

1

Khoa vi sinh

187 m2

247 m2

339 m2

2

Khoa hóa sinh

184 m2

250 m2

346 m2

3

Khoa huyết học - truyền máu

190 m2

334 m2

446 m2

4

Labo giải phẫu bệnh

184 m2

250 m2

344 m2

Diện tích sử dụng

745 m2

1081 m2

1477 m2

Diện tích sàn các khoa Xét nghiệm (*)

1200 m2

1700 m2

2300 m2

 

Ghi chú: (*) Diện tích sàn của các khoa xét nghiệm được tính với hệ số k = 0,65 đến 0,6.

 

7. YÊU CẦU VỀ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

 

7.1. Kết cấu:

 

Kết cấu công trình phải đảm bảo độ bền vững (sử dụng khung bêtông cốt thép, khung thép)

 

7.2. Yêu cầu về hoàn thiện công trình

 

7.2.1. Sàn:

 

Sàn giữa các không gian không chênh cốt, không có gờ cửa đảm bảo phẳng, nhẵn, không trơn trợt, chịu được hóa chất, chống thấm và dễ cọ rửa vệ sinh.

 

Sàn bên trong các phòng rửa tiệt trùng, chuẩn bị môi trường chuẩn bị mẫu phải chống trơn, thu nước khi cọ rửa.

 

Giao tuyến của sàn với tường đảm bảo dễ vệ sinh, chống đọng và bám bụi.

 

7.2.2. Tường:

 

Tường được hoàn thiện bằng vật liệu chất lượng cao đảm bảo lớp che phủ bề mặt phẳng, nhẵn.

 

Tường bên trong các phòng labo sử dụng vật liệu chống thấm, chống ăn mòn hóa chất, dễ cọ rửa, sơn kháng khuẩn.

 

7.2.3. Trần:

 

Trần phải có bề mặt phẳng, nhẵn (không bám bụi) chống thấm và phải đáp ứng lắp đặt được các thiết bị (chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy, điều hòa không khí và các thiết bị kỹ thuật…)

 

7.2.4. Cửa đi:

 

Cửa ra vào có khuôn, cánh cửa bằng vật liệu tổng hợp hoặc kim loại kết hợp với kính trong hoặc mờ. Các cửa ra vào đều phải có chốt, khóa an toàn.

 

7.2.5. Cửa sổ:

 

Cửa sổ có khuôn, cánh cửa bằng vật liệu tổng hợp hoặc kim loại kết hợp với trong hoặc mờ để chiếu sáng tự nhiên.

 

7.2.6. Lắp đặt thiết bị kỹ thuật:

 

Lắp đặt thiết bị kỹ thuật của Lamina HOT (cửa ngăng, passbox dụng cụ…) phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, hoàn thiện không để không khí bẩn, bụi lọt vào trong phòng.

 

7.3. Chiếu sáng:

 

7.3.1. Các khoa xét nghiệm phải đảm bảo điều kiện chiếu sáng theo yêu cầu cho từng khu vực, đảm bảo điều kiện nhìn rõ trong công tác xét nghiệm.

 

- Khu phụ trợ: ưu tiên chiếu sáng nhân tạo.

 

- Khu labo xét nghiệm: chiếu sáng nhân tạo kết hợp chiếu sáng tự nhiên.

 

7.3.2. Yêu cầu về độ rọi tối thiểu của ánh sáng được quy định trong Bảng 6.

 

Bảng 6.

Tên phòng

Độ rọi tối thiểu (lux)

Ghi chú

Sảnh, thủ tục, nhận trả kết quả

140

 

Phòng hành chính, trưởng khoa, giao ban, đào tạo (bộ phận văn phòng)

140

 

Phòng vệ sinh, thay quần áo

140

Cửa sổ cao trên 1,8m

Phòng rửa tiệt trùng, kỹ thuật phụ trợ

300

 

Kho (dụng cụ, thiết bị, vật tư y tế và dược phẩm, đồ bẩn)

140

Tính toán đối với mặt phẳng thẳng đứng, cao trên 1,0m

Các labo, P. chuẩn bị môi trường chuẩn bị mẫu, pha hóa chất - thuốc thử

400

 

Hành lang, lối đi

100

 

 

Chú thích: Độ rọi tối thiểu là lượng ánh sáng tối thiểu trên đơn vị diện tích (được tính đối với mặt phẳng ngang, cao trên 0,8m tính từ sàn).

 

7.4. Thông gió và điều hòa không khí:

 

7.4.1. Khoa Xét nghiệm phải đảm bảo điều kiện thông gió, đáp ứng yêu cầu cho từng khu vực:

 

+ Khu phụ trợ ưu tiên sử dụng giải pháp thông gió tự nhiên.

 

+ Khu vực kỹ thuật nghiệp vụ (labo, các phòng kỹ thuật) sử dụng giải pháp thông gió tự nhiên kết hợp thông gió nhân tạo.

 

+ Lamina HOT sử dụng biện pháp thông gió nhân tạo.

 

7.4.2. Các yêu cầu nhiệt độ, độ ẩm và luân chuyển không khí quy định trong Bảng 7.

 

Bảng 7.

Tên phòng

Độ ẩm (%)

Nhiệt độ (oC)

Số lần luân chuyển khí/1h

Ghi chú

Phòng sạch

(Lamina HOT)

£ 60

19 đến 22

20

Đảm bảo phòng sạch Class 10 000 - 1000 (*)

Khu vực kỹ thuật nghiệp vụ

£ 70

21 đến 26

01 đến 03

Không áp dụng với các phòng kho dụng cụ, rửa - tiệt trùng

 

Ghi chú: (*) Class 1000: số hạt bụi ³ 0,5mm trong 1m3 không khí £ 3 x 104 hạt.

 

7.4.3. Áp suất không khí phòng Lamina HOT phải cao hơn (+) so với khu lân cận,

 

7.4.4. Khí thải:

 

Khí thoát của tủ HOT phải thu bằng ống kin, được xử lý đảm bảo tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường.

 

7.5. Yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy:

 

7.5.1. Các khoa Xét nghiệm được thiết kế phòng cháy và chữa cháy tuân theo những quy định trong Tiêu chuẩn TCVN - 2622 : 1995.

 

7.5.2. Phải có vòi nước cấp cứu bỏng hóa chất, bố trí hợp lý đảm bảo an toàn cho kỹ thuật viên khi có sự cố.

 

7.5.3. Khoảng cách tối đa từ cửa đi của các phòng đến lối thoát nạn gần nhất trong các khoa Xét nghiệm được quy định tại Bảng 8.

 

Chú thích: Đối với các không gian rộng, hành lang dài tuỳ theo yêu cầu để bố trí cửa ngăn lửa đảm bảo an toàn.

 

Bảng 8.

Bậc chịu lửa

Khoảng cách tối đa cho phép (m)

Từ các phòng ở giữa 2 lối thoát nạn

Từ các phòng có lối ra hành lang cụt

I

30

25

II

30

25

 

7.6. Cấp điện:

 

Các khoa Xét nghiệm phải được cấp đủ điện và liên tục 24h/ngày, đáp ứng yêu cầu chiếu sáng, sử dụng các thiết bị.

 

Hệ thống mạng cấp điện của các khoa Xét nghiệm phải đảm bảo các yêu cầu:

 

- Hệ thống điện cấp chiếu sáng phải độc lập với hệ thống điện cấp cho các thiết bị.

 

- Hệ thống thiết bị chiếu sáng phải đảm bảo đủ độ rọi tối thiểu theo yêu cầu (quy định tại mục 7.3.2 - Bảng 6).

 

- Hệ thống dây dẫn và thiết bị kiểm soát, cung cấp điện phải đảm bảo an toàn và phù hợp các thông số kỹ thuật (công suất, chất lượng…).

 

- Tuỳ theo yêu cầu các Labo được cung cấp điện 1 chiều hoặc điện 3 pha.

 

- Tiếp địa toàn bộ hệ thống.

 

7.7. Cấp thoát nước:

 

7.7.1. Cấp nước:

 

Phải được cấp nước sạch, nước khử ion liên tục trong ngày đáp ứng cho yêu cầu hoạt động chuyên môn, sinh hoạt thông thường.

 

7.7.2. Thoát nước:

 

Phải có hệ thống thoát nước thải; Nước thải khi làm các kỹ thuật độc hại và RIA phải được thu gom xử lý trước khi thoát ra hệ thống xử lý nước thải chung của bệnh viện.

 

7.8. Chất thải:

 

Chất thải sinh hoạt, y tế phải được phân loại và chuyển tới bộ phận xử lý chung của bệnh viện tuân thủ theo quy định của quy chế Quản lý chất thải y tế ban hành kèm theo Quyết định số 2575/1999/QĐ-BYT ngày 27/8/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

 

Lưu ý: Các bộ phận của cơ thể khi làm sinh thiết, nghiên cứu cần phân loại, tiêu huỷ riêng trong điều kiện kỹ thuật thích hợp.

 

7.9. Công nghệ thông tin

 

Phải có hệ thống kết nối thông tin liên lạc giữa các bộ phận, với các khoa khác trong bệnh viện và các cơ sở bên ngoài bằng hệ thống tổng đài, mạng máy tính nội bộ, truyền dữ liệu và hình ảnh.

 

8. TỔNG HỢP CÁC CHỈ DẪN KỸ THUẬT

 

Bảng 9.

Phòng chức năng

Không gian Labo

- Rửa tiệt trùng

- Chuẩn bị mẫu

- Môi trường

- Tắm/thay đồ

- Khu hành chính

- Khu phụ trợ

1. Diện tích

Không nhỏ hơn 40m2/Labo

 

 

2. Chiều cao

³ 3,1m

³ 2,8m

³ 3,1m

3. Sàn nhà

Phủ vật liệu chống thấm, chống mài mòn và chống nấm mốc

Chống trơn trợt

 

4. Tường

Vật liệu chịu nước, phẳng nhẵn bền vững. Sơn kháng khuẩn, ốp hoặc sơn toàn bộ bề mặt

Đảm bảo phẳng, nhẵn. Khu ướt ốp bằng gạch, men kính, sơn epoxy

5. Trần

Bề mặt phẳng, nhẵn; có đủ khoảng không để lắp đặt hệ thống chiếu sáng, phòng - chữa cháy, lọc không khí và các hệ thống thiết bị kỹ thuật

6. Cổng kết nối phương tiện

Toàn bộ các cổng kết nối bố trí tại bàn thí nghiệm (cấp, thoát nước, điện…)

 

 

7. Nhiệt độ

21 - 26oC

 

 

8. Độ ẩm

Không lớn hơn 70%

 

 

9. Luân chuyển không khí/h

1 - 3 lần/h

 

 

10. Ánh sáng

Độ rọi 400 lux

Độ rọi 250 lux

Độ rọi 140 lux

11. Ổ cắm điện

10 ổ/labo; điện áp 220V/30A

6 ổ loại 220V/30A

2 ổ/phòng

12. Hệ thống cấp điện khẩn cấp (nguồn dự phòng)

Cung cấp cho các thiết bị y tế và chiếu sáng. Thời gian trì hoãn để vận hành không quá 15 giây

13. Công suất cổng kết nối

1200 W/ổ

 

2,8 kW

14. Máy sử dụng nguồn điện DC

Máy gọi đảo chiều, đồng hồ

 

Máy gọi đảo chiều, đầu dây Tel

15. Nước cấp

Nước tiệt trùng cấp cho chậu rửa tay, nước khử ion phục vụ cho xét nghiệm

01 chậu rửa/ 1 phòng

- 01 chậu rửa/5 người

- 01 vòi sen/10 người

16. Thoát nước

Nước thải khi làm các kỹ thuật độc hại và RIA phải xử lý sơ bộ tại chỗ trước khi thoát vào hệ thống xử lý chung của bệnh viên

Thoát vào hệ thống xử lý nước thải chung của bệnh viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC A

 

(thông tin tham khảo)

 

MẪU THIẾT KẾ

 

(BVĐK từ 400 đến 500 giường)

 

 

KHOA VI SINH

                       

                        + MẶT BẰNG

 

                        + MẶT CẮT

 

KHOA HÓA SINH

                       

                        + MẶT BẰNG

                       

                        + MẶT CẮT

 

KHOA HUYẾT HỌC VÀ TRUYỀN MÁU

                       

                        + MẶT BẰNG

                       

                        + MẶT CẮT

 

LABO GIẢI PHẪU BỆNH LÝ

 

                        + MẶT BẰNG

                       

                        + MẶT CẮT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHOA VI SINH

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỪ 400 ĐẾN 500

 

 

Ký hiệu

Tên phòng

1

Trực + nhận/trả kết quả

2

Phòng lấy mẫu

3

Vệ sinh, thay đồ nhân viên

4

Phòng nhân viên

5

Phòng trưởng khoa

6

Hành chính + Giao ban, đào tạo

7

Phòng sạch

8

Labo vi sinh

9

Rửa, tiệt trùng

10

Chuẩn bị môi trường

11

Kho

 

 

 

MẶT BẰNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MẶT CẮT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHOA HÓA SINH

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỪ 400 ĐẾN 500

 

 

 

 

Ký hiệu

Tên phòng

 

Ký hiệu

Tên phòng

1

Trực + nhận, trả kết quả

 

6

Phòng máy

2

Vệ sinh thay đồ nhân viên

 

7

Rửa, tiệt trùng

3

Labo hóa sinh

 

8

Kho chung

4

Kho

 

9

Phòng trưởng khoa

5

Chuẩn bị, pha hóa chất

 

10

Phòng nhân viên

 

 

 

11

Hành chính + Giao ban, đào tạo

 

MẶT BẰNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MẶT CẮT

 

 

 

 

 

 

 

 

KHOA HUYẾT HỌC VÀ TRUYỀN MÁU

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỪ 400 ĐẾN 500

 

 

 

Ký hiệu

Tên phòng

 

Ký hiệu

Tên phòng

 

Ký hiệu

Tên phòng

1

Labo XN

 

6

Phát máu

 

11

Vệ sinh bệnh nhân

2

Trực + nhận, trả kết quả

 

7

Thủ tục H/C lấy máu

 

12

Kho

3

Kiểm tra + lưu trữ máu

 

8

Kho lưu mẫu máu

 

13

Rửa, tiệt trùng

4

Phòng lấy máu

 

9

Phòng trưởng khoa

 

14

Phòng nhân viên

5

Chờ, chuẩn bị người hiến máu

 

10

Hành chính + giao ban, đào tạo

 

15

Vệ sinh thay đồ nhân viên

 

 

 

 

 

 

16

Phòng nghỉ người hiến máu

 

MẶT BẰNG

 

 

 

 

 

 

 

 

MẶT CẮT

 

 

 

 

 

 

 

LABO GIẢI PHẪU BỆNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỪ 400 ĐẾN 500

 

 

 

Ký hiệu

Tên phòng

 

Ký hiệu

Tên phòng

1

Phòng pha chế, chuẩn bị

 

7

Hành chính + Giao ban, đào tạo

2

P. Cắt nhuộm bệnh phẩm

 

8

Phòng tối

3

Kho bẩn

 

9

Kho sạch

4

Vệ sinh, thay đồ NV

 

10

Phòng trưởng khoa

5

Rửa + Tiệt trùng

 

11

P. nhân viên

6

Labo

 

 

 

 

 

MẶT BẰNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MẶT CẮT

 

 

 

PHỤ LỤC B

 

(Thông tin)

 

MINH HỌA THAM KHẢO

 

NỘI DUNG:

 

 

1. SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÍ THẢI CỦA TỦ HOT

 

2. TỦ HOT

 

3. VÒI CẤP CỨU

 

4. BÀN ĐỂ MÁY

 

5. BÀN THÍ NGHIỆM (MODUM LẮP GHÉP)

 

6. BÀN CHẬU RỬA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỦ HOT - BỘ XỬ LÝ KHÍ THẢI

 

 

Ghi chú:

 

1. Tủ hút hóa chất

2. Quạt hút

3. Bộ xử lý khí thải

4. ® Đường khí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỦ HOT

 

 

 

 

Ghi chú:

1. Kích thước: 1500 x 955 x 2450

2. Khoang làm việc: 1200 x 760 x 1400

3. Mặt bàn chịu hóa chất

4. Chậu INOX

5. 01 vòi nước, 01 vòi gas

6. Giá INOX

7. Đèn chiếu sáng + áp to mát + ổ cắm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÒI CẤP CỨU + BÀN ĐỂ MÁY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀN THÍ NGHIỆM + CHẬU RỬA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

1. Kích thước chính

Dài: 3000

Rộng: 1500

Bàn cao: 900

Giá cao: 1650

2. Hộp đấu nối điện, nước

3. Mặt bàn chịu axít

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ghi chú:

1. Kích thước chính

Dài: 1000/1200

Rộng: 735

Bàn cao: 900

2. Hộp đấu nối điện, nước

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2005/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu35/2005/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2005
Ngày hiệu lực28/12/2005
Ngày công báo13/12/2005
Số công báoSố 14
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/12/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2005/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 35/2005/QĐ-BYT Tiêu chuẩn thiết kế khoa xét nghiệm bệnh viện đa khoa - Tiêu chuẩn ngành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 35/2005/QĐ-BYT Tiêu chuẩn thiết kế khoa xét nghiệm bệnh viện đa khoa - Tiêu chuẩn ngành
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu35/2005/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýTrần Chí Liêm
        Ngày ban hành31/10/2005
        Ngày hiệu lực28/12/2005
        Ngày công báo13/12/2005
        Số công báoSố 14
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/12/2012
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 35/2005/QĐ-BYT Tiêu chuẩn thiết kế khoa xét nghiệm bệnh viện đa khoa - Tiêu chuẩn ngành

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 35/2005/QĐ-BYT Tiêu chuẩn thiết kế khoa xét nghiệm bệnh viện đa khoa - Tiêu chuẩn ngành