Quyết định 3005/QĐ-BYT

Quyết định 3005/QĐ-BYT năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về y tế tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3005/QĐ-BYT 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật về y tế tính đến 2013


BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3005/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ Y TẾ TÍNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 2 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về y tế

1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về y tế tính đến 31 tháng 12 năm 2013 gồm:

a) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về y tế thuộc phạm vi hệ thống hóa tính đến 31/12/2013 (Tập hệ thống hóa điện tử);

b) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về y tế còn hiệu lực tính đến 31/12/2013 (Tập hệ thống hóa điện tử);

c) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về y tế hết hiệu lực tính đến 31/12/2013 (Tập hệ thống hóa điện tử);

c) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới (Tập hệ thống hóa điện tử).

2. Tập hệ thống hóa điện tử được đăng tải công khai tại Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế (http:\\moh.gov.vn).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1 Chánh Văn phòng Bộ có trách nhiệm chỉ đạo việc tạo mục "Kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về y tế" trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế để đăng tải toàn văn Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về y tế tính đến 31 tháng 12 năm 2013 và các phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

2. Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục, Chánh thanh tra Bộ có trách nhiệm lập kế hoạch sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới ban hành kèm theo Quyết định này.

3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế có trách nhiệm đôn đốc việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục, Chánh thanh tra Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (Vụ PL, Vụ KGVX, Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các ngành;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Các Vụ, Cục, Tổng Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, PC (2b).

BỘ TRƯỞNG




Nguyễn Thị Kim Tiến

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3005/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3005/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2014
Ngày hiệu lực13/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3005/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 3005/QĐ-BYT 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật về y tế tính đến 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3005/QĐ-BYT 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật về y tế tính đến 2013
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3005/QĐ-BYT
       Cơ quan ban hànhBộ Y tế
       Người kýNguyễn Thị Kim Tiến
       Ngày ban hành13/08/2014
       Ngày hiệu lực13/08/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3005/QĐ-BYT 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật về y tế tính đến 2013

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3005/QĐ-BYT 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật về y tế tính đến 2013

           • 13/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực