Quyết định 35/2019/QĐ-UBND

Quyết định 35/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 39/2006/QĐ-UBND về thành lập và quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của tỉnh Quảng Trị về hàng rào kỹ thuật trong thương mại

Nội dung toàn văn Quyết định 35/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định tổ chức cơ quan Thông báo điểm hồi đáp Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2019/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 02 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 39/2006/QĐ-UBND NGÀY 06 THÁNG 4 NĂM 2006 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN THÔNG BÁO VÀ ĐIỂM HI ĐÁP CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ VỀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 ca Chính phủ quy định chi tiết một s điu và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg ngày 24/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế t chức và hoạt động của mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 53/TTr-KHCN ngày 11/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 39/2006/QĐ-UBND ngày 06/4/2006 của UBND tỉnh về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của tỉnh Quảng Trị về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2019

Chánh Văn phòng UBND tnh, Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Nội vụ; Thủ trưởng các Sở, ban ngành liên quan, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-B
Tư pháp;
- PCT Nguyễn Quân Chính;
- Trung tâm Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, KHCN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu35/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2019
Ngày hiệu lực15/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 tháng trước
(15/08/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 35/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định tổ chức cơ quan Thông báo điểm hồi đáp Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 35/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định tổ chức cơ quan Thông báo điểm hồi đáp Quảng Trị
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu35/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
       Người kýNguyễn Đức Chính
       Ngày ban hành02/08/2019
       Ngày hiệu lực15/08/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 tháng trước
       (15/08/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 35/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định tổ chức cơ quan Thông báo điểm hồi đáp Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 35/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định tổ chức cơ quan Thông báo điểm hồi đáp Quảng Trị

           • 02/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực