Quyết định 39/2006/QĐ-UBND

Quyết định 39/2006/QĐ-UBND thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của tỉnh Quảng Trị về hàng rào kỹ thuật trong thương mại

Quyết định 39/2006/QĐ-UBND hỏi đáp hàng rào kỹ thuật thương mại Quảng Trị đã được thay thế bởi Quyết định 35/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định tổ chức cơ quan Thông báo điểm hồi đáp Quảng Trị và được áp dụng kể từ ngày 15/08/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 39/2006/QĐ-UBND hỏi đáp hàng rào kỹ thuật thương mại Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2006/QĐ-UBND

Đông Hà, ngày 06 tháng 4 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN THÔNG BÁO VÀ ĐIỂM HỎI ĐÁP CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ VỀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 114/2005/QĐ-TTg ngày 26/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại;

Căn cứ Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 26/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt đề án triển khai thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại;

Căn cứ Quyết định số 2387/2005/QĐ-UBND ngày 03/10/2005 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng tỉnh Quảng Trị;

Căn cứ Công văn số 2374/BKHCN-TĐC ngày 13/9/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hành lập mạng lưới TBT Việt Nam;

Theo đề nghị của ông Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và ông Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của tỉnh Quảng Trị về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.

Cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của tỉnh Quảng Trị về hàng rào kỹ thuật trong thương mại thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Ban hành theo quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của tỉnh Quảng Trị về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành có liên quan và Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN THÔNG BÁO VÀ ĐIỂM HỎI ĐÁP CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ VỀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI
(Ban hành theo Quyết định số 39/2006/QĐ-UBND 06/4/2006 của UBND tỉnh Quảng Trị)

Chương 1

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Điều 1. Cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của tỉnh Quảng Trị về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (sau đây gọi tắt là Văn phòng TBT Quảng Trị, ký hiệu TBT - QTr) thực hiện nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại trong phạm vi quản lý của địa phương; thực hiện nhiệm vụ theo sự điều phối của Văn phòng TBT Việt Nam.

Văn phòng TBT Quảng Trị đặt tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, chịu sự điều phối của Văn phòng TBT Việt Nam.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Nhiệm vụ thông báo cho Văn phòng TBT Việt Nam

a) Chủ động rà soát, phát hiện và thông báo cho Văn phòng TBT Việt Nam các văn bản pháp quy kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp trong phạm vi quản lý của địa phương có khả năng cản trở thương mại đối với các nước thành viên;

b) Thời hạn thông báo dự thảo các văn bản pháp quy kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp nói trên ít nhất 65 ngày trước khi ban hành;

c) Thông báo cho Văn phòng TBT Việt Nam về các hiệp định, thoả thuận song phương, đa phương do UBND tỉnh ký theo thẩm quyền liên quan đến văn bản pháp quy kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy trình đánh giá sự phù hợp thuộc phạm vi quản lý của địa phương; về việc chấp nhận tuân thủ của các cơ quan hoặc tổ chức tiêu chuẩn hoá cấp tỉnh đối với Quy chế thực hành tốt trong xây dựng, ban hành và áp dụng tiêu chuẩn (Phụ lục 3 của Hiệp định TBT).

2. Nhiệm vụ hỏi đáp

a) Nhận và trả lời các câu hỏi, thông tin liên quan đến việc ban hành và áp dụng văn bản pháp quy kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy trình đánh giá sự phù hợp tại địa phương khi có yêu cầu chuyển đến từ Văn phòng TBT Việt Nam hoặc các cơ quan tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

b) Tiếp nhận và chuyển các thông báo về TBT của các nước thành viên WTO đến các bên quan tâm trong nước; chú ý hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp lớn khi đang có khả năng bị kiện, tranh chấp quốc tế về TBT thuộc phạm vi quản lý của địa phương bằng FAX hoặc E-mail trong vòng 24 giờ ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo từ Văn phòng TBT Việt Nam;

c) Gửi về Văn phòng TBT Việt Nam các câu hỏi hoặc đề nghị cung cấp tài liệu của các bên quan tâm tại địa phương về các quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy trình đánh giá sự phù hợp của các nước thành viên WTO.

3. Tuân thủ chặt chẽ nghiệp vụ thông báo và hỏi đáp theo hướng dẫn của Văn phòng TBT Việt Nam.

4. Nghiên cứu, đề xuất biện pháp về nguồn lực với cơ quan quản lý trực tiếp nhằm đảm bảo hoạt động có hiệu quả.

5. Tham gia hoạt động hợp tác quốc tế có liên quan đến việc triển khai thực hiện nghĩa vụ minh bạch hoá của Hiệp định TBT theo đề xuất của Văn phòng TBT Việt Nam và phân công của cơ quan quản lý trực tiếp.

Chương 2

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

3.1. Cơ cấu tổ chức: Văn phòng TBT Quảng Trị bao gồm hai bộ phận: Cơ quan

Thông báo về TBT và Điểm hỏi đáp về TBT.

Cơ quan Thông báo về TBT thực hiện chức năng quản lý Nhà nước. Điểm hỏi đáp về TBT là đơn vị sự nghiệp phục theo yêu cầu của cơ quan quản lý trực tiếp. Cơ quan Thông báo và điểm hỏi đáp về TBT làm việc theo chế độ thủ trưởng và chịu sự quản lý của cơ quan quản lý trực tiếp về vấn đề chuyên môn chuyên ngành.

3.2. Biên chế do UBND tỉnh quyết định giao hàng năm, ngoài ra, Điểm hỏi đáp về TBT có thể tuyển dụng lao động hợp đồng theo quy định và pháp luật để thực hiện nhiệm vụ theo chức năng được giao.

Điều 4. Điều kiện hoạt động

Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm đảm bảo các nguồn lực cần thiết, bao gồm cán bộ, biên chế và cơ sở vật chất kỹ thuật cho hoạt động của Văn phòng TBT Quảng Trị.

Kinh phí hoạt động của Văn phòng TBT Quảng Trị được cân đối trong kế hoạch ngân sách hàng năm của tỉnh phân bổ cho Sở Khoa học và Công nghệ.

Chương 3

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 5. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng tổ chức triển khai thực hiện quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề chưa phù hợp hoặc có vấn đề mới phát sinh, Giám đốc Sở khoa học và Công nghệ có trách nhiệm đề nghị UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu39/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/04/2006
Ngày hiệu lực16/04/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/08/2019
Cập nhật5 tháng trước
(15/08/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 39/2006/QĐ-UBND hỏi đáp hàng rào kỹ thuật thương mại Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 39/2006/QĐ-UBND hỏi đáp hàng rào kỹ thuật thương mại Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu39/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýLê Hữu Phúc
        Ngày ban hành06/04/2006
        Ngày hiệu lực16/04/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/08/2019
        Cập nhật5 tháng trước
        (15/08/2019)

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 39/2006/QĐ-UBND hỏi đáp hàng rào kỹ thuật thương mại Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 39/2006/QĐ-UBND hỏi đáp hàng rào kỹ thuật thương mại Quảng Trị