Quyết định 35/2019/QĐ-UBND

Quyết định 35/2019/QĐ-UBND sửa đổi Điều 4 Quyết định 13/2015/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Quyết định 35/2019/QĐ-UBND quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2019/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 06 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 4 QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2015/QĐ-UBND NGÀY 12 THÁNG 3 NĂM 2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH VĨNH PHÚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cNghị định s24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;

Căn cứ Thông tư Liên tịch s 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tchức Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình s 354/TTr-SNV ngày 28 tháng 6 năm 2019 và đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 274/TTr-STNMT ngày 03 tháng 5 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4:

“1. Các đơn vị tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở:

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Phòng Đo đạc - Bản đồ và Viễn thám;

d) Phòng Khoáng sản, tài nguyên nước và khí tượng thủy văn;

đ) Phòng Quản lý môi trường (trên cơ sở tổ chức lại Chi cục Bảo vệ môi trường);

e) Phòng Quản lý đất đai (trên cơ sở tchức lại Chi cục Quản lý đất đai).”

2. Sửa đổi khoản 3 Điều 4:

“3. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở.

a) Văn phòng Đăng ký đất đai (sáp nhập Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường vào Văn phòng Đăng ký đt đai; thực hiện vào Quý I năm 2020);

b) Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường;

c) Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường.”

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm quy định nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các phòng chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuc Sở phù hợp với cơ cấu tchức, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Thực hiện điều chuyn và sp xếp công chức, viên chức, người lao đng phù hợp vi vị trí việc làm đã được cp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 8 năm 2019

Bãi bỏ khoản 2 “Các Chi cục trực thuộc Sở” Điều 4 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc;

Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc: Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2008 về việc thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2015 về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2008 về việc thành lập Chi cục Quản lý đt đai tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2015 về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý đt đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi tờng; Thủ trưng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng CP; Bộ Nội vụ; (b/c)
- Bộ Tài nguyên Môi trường; (b/c)
- TTTU, TTH
ĐND tnh; (b/c)
- Đoàn ĐBQH tỉnh; (b/c)
- UBMTTQ t
nh và các Đoàn thể của tnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Kiểm
tra VB (Bộ Tư pháp);
- Ban Tổ chức T
nh ủy;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Website Chính phủ;
- Các PCVP UBND t
nh;
- Trung tâm Tin học - Công báo t
nh;
- Đài PTTH, Báo VP;
Cổng TTĐT tnh;
- CV NCTH VP UBND t
nh;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trì

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu35/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2019
Ngày hiệu lực16/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 35/2019/QĐ-UBND quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên Vĩnh Phúc


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 35/2019/QĐ-UBND quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên Vĩnh Phúc
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu35/2019/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
      Người kýNguyễn Văn Trì
      Ngày ban hành06/08/2019
      Ngày hiệu lực16/08/2019
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật5 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 35/2019/QĐ-UBND quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên Vĩnh Phúc

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 35/2019/QĐ-UBND quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên Vĩnh Phúc

          • 06/08/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 16/08/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực