Quyết định 52/2008/QĐ-UBND

Quyết định 52/2008/QĐ-UBND về thành lập Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Vĩnh Phúc

Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND thành lập Chi cục Quản lý đất đai Vĩnh Phúc đã được thay thế bởi Quyết định 35/2019/QĐ-UBND quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên Vĩnh Phúc và được áp dụng kể từ ngày 16/08/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND thành lập Chi cục Quản lý đất đai Vĩnh Phúc


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/2008/QĐ-UBND

Vĩnh Yên, ngày 16 tháng 10 năm 2008.

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CHI CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TỈNH VĨNH PHÚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/9/2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15/7/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc UBND các cấp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 262/TTr-SNV ngày 06/9/2008 về việc thành lập Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Vĩnh Phúc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Vĩnh Phúc trên cơ sở sáp nhập 02 phòng Quy hoạch - Kế hoạch đất đai và phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc.

Chi cục Quản lý đất đai là cơ quan trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai trong phạm vi toàn tỉnh.

Chi cục Quản lý đất đai có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật. Trụ sở của Chi cục Quản lý đất đai đặt tại Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Quản lý đất đai

1. Trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh; các văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về lĩnh vực đất đai;

b) Dự thảo các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức kỹ thuật; các văn bản tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai.

2. Giúp Giám đốc Sở hướng dẫn tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực đất đai được cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền ban hành.

3. Giúp Giám đốc Sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập và tổ chức thẩm định điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh trình Giám đốc Sở xem xét báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

4. Giúp Giám đốc Sở tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Uỷ ban nhân dân cấp huyện trình Giám đốc Sở xem xét trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt; kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện đã được phê duyệt.

5. Tổ chức thẩm định trình Giám đốc Sở hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và công nhận quyền sử dụng đất theo thẩm quyền;

6. Tổ chức thẩm định trình Giám đốc Sở hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất; hồ sơ về hợp đồng thuê đất, thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

7. Giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất; lập và quản lý hồ sơ địa chính; việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

8. Giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc điều tra, đánh giá, phân hạng đất; thống kê, kiểm kê đất đai, phát triển quỹ đất; xây dựng, điều tra, tổng hợp và cung cấp thông tin, dữ liệu về đất đai cấp tỉnh.

9. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở chủ trì việc xây dựng và xác định giá đất, điều chỉnh giá đất gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo kết quả thẩm định để Giám đốc Sở xem xét trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định của pháp luật; đề xuất với Giám đốc Sở trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định việc giải quyết các trường hợp vướng mắc khi thực hiện cơ chế, chính sách về giá đất trên địa bàn tỉnh.

10. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các trường hợp bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

11. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thu tiền khi giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, quản lý quỹ đất, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

12. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nhà nước về đất đai, đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính đối với Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện và cán bộ địa chính- xây dựng cấp xã.

13. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai. Phối hợp với Thanh tra Sở, Thanh tra ngành tài nguyên và môi trường, Thanh tra Nhà nước và các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai của người sử dụng đất, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các biểu hiện, hành vi vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh .

14. Quản lý tài chính, tài sản, tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức và người lao động thuộc Chi cục theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở và quy định của pháp luật.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Điều 3. Tổ chức, bộ máy, biên chế của Chi cục

1. Lãnh đạo Chi cục có: Chi cục trưởng và các Phó Chi cục trưởng:

Chi cục trưởng chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Chi cục, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, trước pháp luật về nhiệm vụ được giao; Phó Chi cục trưởng giúp việc Chi cục trưởng, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Chi cục trưởng phân công và chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng, trước pháp luật về lĩnh vực công tác được giao. Khi Chi cục trưởng vắng mặt, một Phó Chi cục trưởng được Chi cục trưởng uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Chi cục.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, từ chức, khen thưởng, kỷ luật Chi cục trưởng và Phó Chi cục trưởng thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Bộ máy giúp việc có:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Quy hoạch - Kế hoạch;

- Phòng Đăng ký đất đai;

- Phòng Giá đất - Bồi thường tái định cư.

3. Biên chế của Chi cục nằm trong tổng biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường được UBND tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Phi

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 52/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu52/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2008
Ngày hiệu lực26/10/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/08/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 52/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND thành lập Chi cục Quản lý đất đai Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND thành lập Chi cục Quản lý đất đai Vĩnh Phúc
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu52/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
       Người kýNguyễn Ngọc Phi
       Ngày ban hành16/10/2008
       Ngày hiệu lực26/10/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/08/2019
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND thành lập Chi cục Quản lý đất đai Vĩnh Phúc

          Lịch sử hiệu lực Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND thành lập Chi cục Quản lý đất đai Vĩnh Phúc