Quyết định 3532/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 3532/QĐ-BVHTTDL năm 2016 về nghiệm thu, công bố tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh thực hiện Quyết định 844/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3532/QĐ-BVHTTDL nghiệm thu công bố tác phẩm mỹ thuật nhiếp ảnh 2016


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3532/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC NGHIỆM THU, CÔNG BỐ CÁC TÁC PHẨM MỸ THUẬT, NHIẾP ẢNH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 844/QĐ-TTg NGÀY 01 THÁNG 6 NĂM 2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định s 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Khuyến khích sáng tác và công bố các tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ cứu nước giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước giai đoạn 1930-1975”;

Căn cứ quyết định số 2976/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Ban hành Quy chế đặt hàng sáng tác và công bố các tác phẩm văn học nghệ thuật - lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh, thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 457/CV-MTNATL ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm về việc nghiệm thu các tác phẩm mỹ thuật và cuốn sách ảnh thực hiện quyết định 844/QĐ-TTg;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nghiệm thu các tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh được đặt hàng thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, gồm 13 tác phm mỹ thuật và cuốn sách ảnh, cụ thể:

1. Tranh Sơn dầu “Trận Là Ngà 1/3/1948” (1,6 m2) của tác giả Huỳnh Phương Đông;

2. Tranh Sơn dầu “Sức mạnh người lính” (4,763 m2) của tác giả Đào Quốc Huy;

3. Tranh Sơn dầu “Hà Nội ngày giải phóng” (1,7 m2) của tác giả Huy Oánh;

4. Tranh Sơn mài “Phía sau trận đánh” (2,25 m2) của tác giả Lê Trí Dũng;

5. Tranh Sơn mài “Lp học địa đạo” (1,92 m2) của tác giả Đoàn Văn Nguyên;

6. Tranh Sơn mài “Trường Sơn một thuở” (2,88 m2) của tác giả Hoàng Đình Tài;

7. Tranh Sơn mài “Hội tụ” (2,16 m2) của tác giả Quách Phong;

8. Tranh Sơn khắc “Chiến đấu trong thành phố” (1,92 m2) của tác giả Nguyễn Đức Hòa;

9. Tranh Sơn khắc “16/8/1945 Tân Trào mùa thu tháng 8” (2,16 m2) của tác giả Nguyễn Nghĩa Duyện;

10. Tượng đồng “Bác Hồ” (3,8 m2) của tác giả Nguyễn Phú Cường;

11. Tượng đồng “Trường Sa” (3,396 m2) của tác giả Tạ Quang Bạo

12. Tượng chất liệu tổng hợp “Dòng thời gian” (9,378 m2) của tác giả Phan Gia Hương

13. Tượng đá “Thời hoa lửa” (4,050 m2) của tác giả Lê Lạng Lương

14. Cuốn sách ảnh “Việt Nam cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước 1930 - 1945”

Điều 2. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm có trách nhiệm thực hiện công bố, phbiến rộng rãi các tác phm mỹ thuật, nhiếp nh được nêu tại Điều 1, góp phần nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc của các tầng lp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Nguy
n Ngọc Thiện báo cáo);
- Thứ trưởng Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, KHTC, KC.20

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Vương Duy Biên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3532/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3532/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2016
Ngày hiệu lực10/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3532/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 3532/QĐ-BVHTTDL nghiệm thu công bố tác phẩm mỹ thuật nhiếp ảnh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3532/QĐ-BVHTTDL nghiệm thu công bố tác phẩm mỹ thuật nhiếp ảnh 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3532/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Vương Duy Biên
        Ngày ban hành10/10/2016
        Ngày hiệu lực10/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3532/QĐ-BVHTTDL nghiệm thu công bố tác phẩm mỹ thuật nhiếp ảnh 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3532/QĐ-BVHTTDL nghiệm thu công bố tác phẩm mỹ thuật nhiếp ảnh 2016

            • 10/10/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/10/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực