Quyết định 3584/QĐ-UBND

Quyết định 3584/QĐ-UBND năm 2014 công bố thay thế danh sách cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 3584/QĐ-UBND thay thế danh sách cán bộ công tác kiểm soát thủ tục hành chính Tiền Giang 2014


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3584/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 31 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THAY THẾ DANH SÁCH CÁN BỘ ĐẦU MỐI THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1097/TT-STP ngày 26 tháng 12 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố thay thế danh sách cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (được công bố tại Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) gm các ông, bà theo danh sách kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành, thị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trn (có thay đổi) và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục KS TTHC);
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Sở Tư pháp;
- Cổng TTĐT tỉnh;

- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TCH
Trần Kim Mai

 

DANH SÁCH

CÁN BỘ ĐẦU MỐI THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3584/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tin Giang)

STT

Đơn vị công tác

Họ và tên

Chc vụ

Điện thoại

Email

Họ tên ngưi được thay thế

I. THÀNH PHỐ MỸ THO

1

xã Thới Sơn

Lê Hoàng Việt

Tư pháp - Hộ tịch

3.895300

01239.989387

[email protected]

Phan Văn Tám

II. THỊ XÃ CAI LẬY

1

Phường 1

Nguyễn Văn Tùng

Tư pháp - H tch

 

0983.777002

[email protected]

Nguyễn Phước Hòa

2

xã Tân Bình

Trần Xuân Quỳnh

nt

 

01679.007108

[email protected]

Nguyễn Thành Phú

III. HUYỆN CAI LẬY

1

xã Long Tiên

Ngô Thị Kim Quyên

Tư pháp - H tch

3.811601

0979.759105

[email protected]

Đặng Thị Phương Quyên

IV. HUYN GÒ CÔNG ĐÔNG

1

xã Kiểng Phước

Nguyễn Thanh Thảo

Tư pháp - H tch

3.847248

0939.033885

[email protected]

Nguyễn Tấn Đạt

2

xã Bình Ân

Trần Thị Hạnh

nt

3.948148

01699.995000

[email protected]

Tng Thị Hng Vân

V. HUYN CHÂU THÀNH

 

1

xã Nhị Bình

Phạm Trung Hiếu

Tư pháp - Hộ tịch

 

0982.791769

[email protected]

Phan Văn Diền

2

xã Tân Hội Đông

Hà Minh Vinh

nt

 

0919.103883

[email protected]

Cao Thị Thúy Hằng

Tổng cộng: 08 cán bộ đầu mối.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3584/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3584/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2014
Ngày hiệu lực31/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3584/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3584/QĐ-UBND thay thế danh sách cán bộ công tác kiểm soát thủ tục hành chính Tiền Giang 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3584/QĐ-UBND thay thế danh sách cán bộ công tác kiểm soát thủ tục hành chính Tiền Giang 2014
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3584/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
       Người kýTrần Kim Mai
       Ngày ban hành31/12/2014
       Ngày hiệu lực31/12/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3584/QĐ-UBND thay thế danh sách cán bộ công tác kiểm soát thủ tục hành chính Tiền Giang 2014

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3584/QĐ-UBND thay thế danh sách cán bộ công tác kiểm soát thủ tục hành chính Tiền Giang 2014