Quyết định 3589/QĐ-UBND

Quyết định 3589/QĐ-UBND năm 2017 về bãi bỏ quyết định 1141/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 3589/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ quyết định 1141/QĐ-UBND Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3589/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1141/QĐ-UBND NGÀY 08/5/2014 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN, HẢI ĐẢO TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 727/TTr-STNMT-CCBHĐ ngày 15 tháng 11 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 08/5/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Giao thông vận tải; Công thương; Xây dựng; Du lịch; Văn hóa và thể thao; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Công Thiên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3589/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3589/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/11/2017
Ngày hiệu lực27/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3589/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3589/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ quyết định 1141/QĐ-UBND Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3589/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ quyết định 1141/QĐ-UBND Khánh Hòa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3589/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýĐào Công Thiên
       Ngày ban hành27/11/2017
       Ngày hiệu lực27/11/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3589/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ quyết định 1141/QĐ-UBND Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3589/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ quyết định 1141/QĐ-UBND Khánh Hòa

           • 27/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực