Quyết định 3595/QĐ-UBND

Quyết định 3595/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế và Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Lào Cai trong quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Quyết định 3595/QĐ-UBND 2019 phối hợp giữa Sở Y tế và Ủy ban cấp huyện quản lý về y tế Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3595/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 31 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA SỞ Y TẾ VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tchức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định s37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 ca Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 4643/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc chấm dứt hoạt động của Phòng Y tế và chuyển chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về Y tế từ Phòng Y tế về Văn phòng HĐND và UBND các huyện Bảo Thắng, Sa Pa, Bát Xát, Si Ma Cai;

Quyết định số 4720/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc giải thể Phòng Y tế các huyện, thành phố và chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước từ Phòng Y tế về Văn phòng HĐND và UBND các huyện Văn Bàn, Bảo Yên, Mường Khương, Bắc Hà và thành phố Lào Cai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 202/TTr-SYT ngày 02/10/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế và UBND cấp huyện thuộc tỉnh Lào Cai trong quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 10/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Nội vụ, Chủ tịch UBND cấp huyện và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TT: TU, HĐND, UBND, MTTQ tnh;
- Như Điều 3;
- UBMTTQ t
nh và các Đoàn thể tnh;
- Các sở, ban
, ngành tnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;

- Cổng TTĐT tỉnh, Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, TH5, NC2, VX2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

QUY CHẾ

VỀ VIỆC PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA SỞ Y TẾ VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3595/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh Lào Cai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định trách nhiệm và nội dung mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế và Ủy ban nhân dân cấp huyện trong thực hiện quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Đi tượng áp dụng

Sở Y tế Lào Cai và các đơn vị trực thuộc Sở; Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (viết tắt là DS-KHHGĐ).

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Đảm bảo thực hiện đúng chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh. Chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

2. Thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Sở Y tế và UBND cấp huyện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của tỉnh.

3. Đảm bảo đúng nguyên tắc lãnh đạo theo ngành kết hợp với địa phương; phân rõ trách nhiệm trong quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế giữa Sở Y tế và UBND cấp huyện; tránh chồng chéo trong quản lý, đảm bảo sự phi hợp chặt chẽ, thống nhất, đồng thời phát huy tính chủ động và trách nhiệm mi bên nhằm quản lý công tác y tế, dân số, an toàn vệ sinh thực phẩm trên toàn tỉnh có hiệu quả, toàn diện và bền vững.

Điều 3. Các nội dung phối hợp

1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề án về y tế.

2. Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, chính sách về y tế.

3. Quản lý chuyên môn, nghiệp vụ.

4. Quản lý tài chính.

5. Thanh tra, kiểm tra.

6. Quản lý về cơ sở vật chất, nhân lực.

7. Công tác cán bộ.

8. Thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

9. Nghiên cu khoa học,

10. Chế độ báo cáo.

Điều 4. Trách nhiệm các bên trong quan hệ phối hợp hoạt động

1. Sở Y tế: Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế, dân số - KHHGĐ trên địa bàn toàn tỉnh. Thực hiện chức năng quản lý toàn diện theo ngành dọc trong phạm vi được phân công, phân cấp.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện: Có trách nhiệm quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn gồm: Công tác phòng chống dịch bệnh; an toàn vệ sinh thực phẩm; dân số - KHHGĐ; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế; quản lý hành nghề y, kinh doanh dược, giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm, quản lý giá thuốc, chỉ đạo, theo dõi việc thu hồi thuốc theo quy định; bảo hiểm y tế; khám chữa bệnh cho các đối tượng chính sách... Đồng thời phối hợp với SY tế để xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế, trong phạm vi địa phương quản lý.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Y tế có trách nhiệm thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo phân cấp quản lý của tỉnh; theo định kỳ 06 tháng, năm trao đổi thông tin bằng văn bản về công tác y tế trên địa bàn; các trường hợp đột xuất, khẩn cấp trao đổi thông tin qua đường điện thoại, hệ thống gửi nhận văn bản điện tử hoặc các hình thức khác để kịp thời phi hợp chỉ đạo thực hiện.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA SỞ Y TẾ VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Sở Y tế

1. Sở Y tế có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị y tế trực thuộc, tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển sự nghiệp y tế, dân số - KHHGĐ dài hạn, trung hạn, ngắn hạn trên địa bàn huyện phù hợp với thực tế địa phương và tổ chức triển khai thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia Y tế xã trên địa bàn toàn tỉnh; thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch theo phân cấp quản lý.

2. Chủ trì xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo ngành y tế; hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ; trao đổi ý kiến với huyện ủy, thành ủy đối với quy hoạch, bổ nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với các chức danh lãnh đạo diện UBND tỉnh quản lý.

3. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Đoàn thể tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị y tế đóng trên địa bàn thực hiện công tác truyền thông giáo dục pháp luật, chính sách về y tế, dân số - KHHGĐ; các quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật trong lĩnh vực y tế nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở y tế trực thuộc; các cơ sở hành nghề y, cơ sở kinh doanh dược. Cung cấp các thông tin về các cơ sở được cấp phép và phạm vi hoạt động trên cổng thông tin điện tử của ngành để các UBND cấp huyện thuận lợi trong công tác quản lý.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị y tế trên địa bàn cấp huyện tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ về công tác y tế, bao gồm: Y tế dự phòng; các Chương trình mục tiêu quốc gia; khám chữa bệnh; phục hồi chức năng; y dược cổ truyền, dược, mỹ phẩm theo Khoản 1 Điều 1 Quyết định 112/2016/QĐ-UBND tỉnh Lào Cai ngày 20/12/2016; an toàn vệ sinh thực phẩm; trang thiết bị y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình; bảo hiểm y tế.

5. Hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các hoạt động khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, bảo hiểm y tế theo luật khám cha bệnh, luật bảo hiểm y tế; cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép đủ điều kiện hành nghề cho các cá nhân, tập thể tham gia khám, chữa bệnh, các dịch vụ có liên quan công tác chăm sóc sức khỏe trên địa bàn cấp huyện.

6. Hướng dẫn hoặc tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn cấp huyện, đảm bảo dự phòng tích cực, chủ động; khi có dịch xảy ra Sở Y tế chủ động và phi hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện huy động mọi nguồn lực để kịp thời bao vây dập dịch không để lây lan.

7. Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn cấp huyện có liên quan, tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện các chính sách, kế hoạch, đề án, văn bản quy phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm đã được ban hành.

Chủ động hoặc phối hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm trên địa bàn. Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) theo phân cấp quản lý.

8. Cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động cho các cơ sở, người hành nghề y, dược ngoài công lập hoạt động trên địa bàn cấp huyện theo quy định của pháp luật. Mời đại diện Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện tham gia đoàn thẩm định các cơ sở hành nghề khi Đoàn thẩm định của SY tế tiến hành thẩm định các cơ sở hành nghề y, cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn.

9. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị y tế trên địa bàn cấp huyện thực hiện các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm về Y tế đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện các chính sách dân số - KHHGĐ; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá chương trình mục tiêu, chương trình hành động, dự án về dân số - KHHGĐ.

Phối hợp với UBND cấp huyện tổ chức đào tạo cán bộ làm công tác dân số - KHHGĐ cấp huyện, cấp xã theo quy định của Nhà nước.

Phối hợp với UBND cấp huyện trong tổ chức giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm và việc chấp hành chính sách Dân số - KHHGĐ theo quy định.

10. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực y tế theo quy định của Luật Phòng, chng tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm và các quy định về chuyên môn y tế do Bộ Y tế quy định theo phân cấp.

11. Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị y tế trên địa bàn cấp huyện thực hiện các quy định, quy chế, tiêu chuẩn, quy phạm, định mức kỹ thuật, định mức kinh tế đã được Nhà nước, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Đồng thời quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực đảm bảo hiệu quả.

12. Chủ trì, phi hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ của Bộ Y tế, các Bộ, ngành Trung ương, các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế nhằm làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của UBND cấp huyện

1. Chủ trì xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án liên quan đến công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân và công tác dân s- KHHGĐ thuộc phạm vi cấp huyện, thành phố quản lý, trao đổi thống nhất với Sở Y tế trước khi ban hành hoặc trình cấp có thm quyn ban hành.

2. Cho ý kiến về quy hoạch, bổ nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, nhận xét đánh giá cơ quan đơn vị và cán bộ lãnh đạo quản lý ngành y tế trên địa bàn khi có văn bản trao đổi của Sở Y tế; Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đi với cán bộ y tế.

3. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn triển khai, thực hiện công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, giáo dục pháp luật, chính sách về y tế, dân số - KHHGĐ trên địa bàn. Tổ chức thanh tra, kim tra, giám sát các hoạt động truyền thông giáo dục, quảng cáo về y tế, dân số - KHHGĐ trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

4. Chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn phối hợp, triển khai thực hiện các quy định về quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ y tế, dân số - KHHGĐ do Bộ Y tế, y ban nhân dân tỉnh hoặc Sở Y tế hướng dẫn.

5. Chỉ đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện tham mưu xây dựng kế hoạch hoặc phối hợp với Sở Y tế thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác y tế trên địa bàn quản lý.

6. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì, phối hợp Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa và các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND cấp huyện quy hoạch, kế hoạch phát triển công tác Y tế, xây dựng xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế, bảo hiểm y tế toàn dân.... trên địa bàn; huy động mọi nguồn lực nhằm đảm bảo công tác khám, chữa bệnh; dự phòng tích cực, chủ động, khi có dịch xảy ra chủ động bao vây dập dịch không để dịch lây lan, đồng thời báo cáo Sở Y tế để phối hợp triển khai dập dịch.

7. Tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông giáo dục, nâng cao nhận thức của nhân dân về vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống ma túy mại dâm, vệ sinh an toàn thực phẩm, ý thức trách nhiệm của tổ chức, cá nhân.

Chủ động hoặc phối hp Sở Y tế thành lập các đoàn thanh, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm. Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về VSATTP, xử lý các vi phạm hành chính theo phân cấp quản lý.

8. Thành lập Đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành; tổ chức thanh tra, kiểm tra theo lịch hoặc đột xuất đối với các cơ sở hành nghề ngoài công lập trên địa bàn cấp huyện. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về hành nghề y, dược ngoài công lập theo phân cấp.

9. Chỉ đạo các đơn vị y tế, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh công tác dân s- KHHGĐ phù hợp với thực tế của địa phương; cụ thể hóa các việc thực hiện các quy định của tỉnh về chế độ chính sách dân s- KHHGĐ; Thanh tra, kiểm tra, giám sát, khen thưng, xử lý các vi phạm việc thực hiện chính sách dân số - KHHGĐ trên địa bàn.

10. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất về công tác y tế trên địa bàn.

11. Chủ trì hoặc phối hợp với Sở Y tế đầu tư xây dng, nâng cấp, quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị của các đơn vị y tế trên địa bàn.

12. Điều động phương tiện, trang thiết bị y tế, nhân lực của các đơn vị y tế trên địa bàn để phục vụ các nhiệm vụ của địa phương hoặc thanh tra, kiểm tra về công tác y tế sau khi có sự thống nhất bằng văn bản với Sở Y tế. Khi có tình huống khẩn cấp xảy ra thì Ủy ban nhân dân cấp huyện được quyền điều động, khẩn cấp phương tiện, trang thiết bị y tế, nhân lực của các đơn vị y tế trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ sau đó thông báo bằng văn bản với Sở Y tế.

Điều 7. Công tác thi đua, khen thưởng, công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học

Việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm ở các đơn vị y tế tuyến huyện, thực hiện theo quy định của nhà nước, của tnh và có trao đổi thông tin và thống nhất hiệp y bằng văn bản giữa UBND cấp huyện và Sở Y tế.

Điều 8. Quản lý tài chính

Thực hiện quản lý tài chính theo phân cấp ngân sách, trong đó Sở Y tế thực hiện quản lý tài chính ngành đối vi các đơn vị y tế tuyến tỉnh theo quy định tại Quyết định số 4635/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 của UBND tỉnh Lào Cai.

UBND cấp huyện thực hiện quản lý tài chính đối với các đơn vị y tế trên địa bàn. Định kỳ tháng/quý/năm thông báo với Sở Y tế về công tác quản lý tài chính các đơn vị y tế trên địa bàn, như: Sao gửi dự toán năm, quyết toán năm, kết luận thanh tra, kiểm toán.... của các đơn vị y tế trên địa bàn.

UBND cấp huyện cấp kinh phí cho các đơn vị y tế trên địa bàn theo đúng nội dung, định mức chi đã được HĐND, UBND tỉnh phê duyệt. Các nội dung đc thù ngoài định mức cn ly ý kiến của Sở Y tế trước khi giao dự toán.

Điều 9. Chế độ thông tin, báo cáo

1. Các đơn vị sự nghiệp y tế huyện, thành phố thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về Ủy ban nhân dân huyện (qua Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện) và Sở Y tế theo quy định.

2. Giao cho Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì giao ban chung đi với lãnh đạo các đơn vị y tế trên địa bàn; thực hiện chế độ giao ban định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm và dự, chỉ đạo giao ban các đơn vị sự nghiệp y tế tuyến huyện. Tổng hợp báo cáo, đề xuất kiến nghị về công tác y tế trên địa bàn gửi UBND cấp huyện và Sở Y tế.

3. Định kỳ hàng năm Sở Y tế và Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thông báo cho nhau về kết quả thực hiện các nội dung phối hp hoạt động, đng thời báo cáo UBND tỉnh; hàng năm Sở Y tế và UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân theo phân cấp quản lý.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Sở Y tế tổ chức triển khai thực hiện Quy chế; chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức thực hiện Quy chế này nhằm nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác dân số - KHHGĐ.

Điều 11. Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện Quy chế; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn, cấp ủy chính quyền xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện Quy chế này.

Điều 12. Trong quá trình thực hiện nếu có điều gì vướng mắc, phát sinh, các cơ quan phản ánh kịp thời về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3595/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3595/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2019
Ngày hiệu lực31/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3595/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3595/QĐ-UBND 2019 phối hợp giữa Sở Y tế và Ủy ban cấp huyện quản lý về y tế Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3595/QĐ-UBND 2019 phối hợp giữa Sở Y tế và Ủy ban cấp huyện quản lý về y tế Lào Cai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3595/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýĐặng Xuân Phong
       Ngày ban hành31/10/2019
       Ngày hiệu lực31/10/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 3595/QĐ-UBND 2019 phối hợp giữa Sở Y tế và Ủy ban cấp huyện quản lý về y tế Lào Cai

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 3595/QĐ-UBND 2019 phối hợp giữa Sở Y tế và Ủy ban cấp huyện quản lý về y tế Lào Cai

        • 31/10/2019

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 31/10/2019

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực