Quyết định 3598/QĐ-BNN-VP

Quyết định 3598/QĐ-BNN-VP năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định 28/2018/QĐ-TTg về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3598/QĐ-BNN-VP 2018 gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3598/QĐ-BNN-VP

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2018/QĐ-TTG NGÀY 12 THÁNG 7 NĂM 2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC GỬI, NHẬN VĂN BẢN ĐIỆN TỬ GIỮA CÁC CƠ QUAN TRONG HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 2 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Quyết đnh số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Điều 2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí hp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trư
ng;
- Văn phòng Chính phủ;

- Lưu: VT, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2018/QĐ-TTG NGÀY 12 THÁNG 7 NĂM 2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC GỬI, NHẬN VĂN BẢN ĐIỆN TỬ GIỮA CÁC CƠ QUAN TRONG HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3598/QĐ-BNN ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

STT

Nội dung thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

Ghi chú

I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BAN HÀNH VĂN BẢN

1

Xây dựng, trình Bộ ban hành danh mục mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Trước 31/8/2018

Đã xong (QĐ số 3342/QĐ-BNN-VP ngày 23/8/2018)

2

Tổ chức phổ biến cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Quyết định 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi nhận văn bản điện tử

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Trước 30/9/2018

 

3

Ban hành Quy định về danh mục các văn bản, tài liệu trao đổi chính thức bằng văn bản điện tử của Bộ

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Tháng 9/2018

Hoàn toàn bng văn bản điện tử, vừa văn bn điện tử vừa văn bản giấy, văn bản bằng giấy

4

Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại Bộ Nông nghiệp và PTNT phù hợp với Quyết định 28/2018/QĐ-TTg

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc và trực thuc B

Trước 31/12/2018

 

5

Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Văn phòng điện tử của Bộ phù hợp với Quyết định 28/2018/QĐ-TTg

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Trước 3/2019

Theo kế hoạch xây dựng trục liên thông văn bản nội bộ của Bộ; Kết nối trục liên thông văn bản quốc gia

II. NÂNG CẤP VPĐT, KẾT NỐI TRỤC LIÊN THÔNG VĂN BẢN QUỐC GIA

1

Hoàn thiện chức năng quản lý văn bản đi, đến trên hệ thng phần mềm Văn phòng điện tử dùng chung của Bộ phù hợp với Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Tháng 11/2018

 

2

Phối hợp với cục Kiểm soát TTHC (VPCP) kết nối liên thông chức năng gửi nhận văn bản trên hệ thống VPĐT với trục liên thông văn bản quốc gia

Văn phòng Bộ

Trung tâm Tin học và Thống kê Cục Kiểm soát TTHC - VPCP

Tháng 3/2019

Hệ thống VPĐT của Bộ đã đáp ng được về hạ tầng kỹ thuật, công nghệ. Do đó có thể đề nghị VPCP cho kết nối sớm hơn

3

Thử nghiệm gửi nhận văn bản điện tử giữa Bộ với các Bộ ngành, địa phương trên trục liên thông văn bản quốc gia

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Tháng 4/2019

 

4

Thực hiện gửi nhận văn bản điện tử giữa các Bộ, ngành, địa phương trên trục liên thông văn bản quốc gia

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Tháng 7/2019

Phối hợp thực hiện theo KH của VPCP tại Quyết định số 676/QĐ-VPCP

5

Xây dựng Trục liên thông văn bản nội bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT

 

 

Tháng 6/2019

Hệ thống VPĐT của Bộ đã có sẵn nền tảng tích hợp, chia sdữ liệu cho việc xây dựng trục liên thông nội bộ của Bộ

5.1

Xây dựng yêu cầu kỹ thuật trục liên thông

Văn phòng Bộ

Vụ Khoa học, Công nghệ &MT Trung tâm TH&TK;

Tháng 10/2018

Trung tâm Tin học và Thống kê không thực hiện được theo kế hoạch, thời gian quy đnh tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018

5.2

Triển khai xây dựng trục liên thông văn bản nội bộ của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Văn phòng Bộ

Trung tâm tin học và Thống kê

Tháng 12/2018

5.3

Hướng dẫn kết ni, liên thông tại các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Và trực thuộc Bộ

Tháng 3/2019

5.4

Thử nghiệm gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ trên trục liên thông văn bản nội bộ

Văn phòng Bộ

Trung tâm TH&TK; Tổng cục LN

Tháng 4/2019

5.5

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ về việc gửi nhận văn bản điện tử trên trục liên thông, quản lý hsơ công việc trên VPĐT

Văn phòng Bộ

Đơn vị cung cấp dịch vụ CNTT

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Tháng 6/2019

 

5.6

Thực hiện gửi nhận văn bản điện tử giữa các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ trên trục liên thông văn bản nội bộ

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Tháng 7- 8/2019

 

6

Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật kết nối, liên thông giữa hệ thống Văn phòng điện tử của Bộ với trục liên thông văn bản quốc gia; trục liên thông văn bản nội bộ của Bộ.

Trung tâm tin học và Thống kê

Văn phòng Bộ; Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Thường xuyên

 

7

Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong gửi nhận văn bản điện tử

Trung tâm tin học và Thống kê

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Thường xuyên

 

8

Kiểm tra, giám sát, đánh giá an toàn thông tin cho trục liên thông văn bản nội bộ của Bộ

Trung tâm tin học và Thống kê

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Thường xuyên

 

III. ỨNG DỤNG CHỮ KÝ SỐ

1

Rà soát, bổ sung chứng thư số cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ thực hiện ký số, gửi, nhận văn bản điện tử

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Trước tháng 11/2018

 

2

Hoàn thiện Chức năng ký số, tích hợp ứng dụng quản lý văn bản đi (phát hành) trên hệ thống phn mềm văn phòng điện tử dùng chung của Bộ

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Trước tháng 10/2018

 

3

Thử nghiệm ký số văn bản điện tử trên hệ thống VPĐT

Văn phòng Bộ

Tổng cục LN; Cục Chăn nuôi; Vụ TCCB

Tháng 11/2018

 

4

Tổ chức tập huấn, triển khai ký số văn bản trên hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử dùng chung của Bộ

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Trước 30/11/2018

 

5

Thực hiện ký số văn bản điện tử đối với văn bản đi (phát hành) trên hệ thống VPĐT của Bộ

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Từ 01/01/2019

 

6

Xây dựng lộ trình sử dụng văn bản điện tử tiến tới thay thế cho văn bản giấy trong quản lý điều hành, xử lý công việc

Văn phòng Bộ

Vụ KHCN và MT

Trước 31/01/2019

 

IV. QUẢN LÝ, SAO LƯU VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

1

Hoàn thiện phân hệ Hồ sơ lưu trữ trên hệ thống VPĐT phục vụ lưu trữ, tra cứu văn bản điện tử của Bộ

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Tháng 12/2018

 

2

Tổ chức quản lý, định kỳ sao lưu văn bản điện tử và đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong quá trình thực hiện

Trung tâm Tin học và Thống kê

Văn phòng Bộ

Định kỳ

 

V. CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT

1

Đôn đốc các đơn vị thực hiện gửi nhận văn bản điện tử giữa các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ trên hệ thống VPĐT; kết nối trục liên thông văn bản nội bộ của Bộ

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Thường xuyên

 

2

Kiểm tra tình hình thực hiện gửi nhận văn bản điện tử trên hệ thống VPĐT; kết nối trục liên thông văn bản nội bộ của Bộ của các đơn vị

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Theo kế hoạch của B

 

3

Định kỳ Báo cáo kết quả tình hình thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg , ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Định kỳ hàng quý

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3598/QĐ-BNN-VP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3598/QĐ-BNN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/09/2018
Ngày hiệu lực13/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3598/QĐ-BNN-VP

Lược đồ Quyết định 3598/QĐ-BNN-VP 2018 gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3598/QĐ-BNN-VP 2018 gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3598/QĐ-BNN-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHà Công Tuấn
        Ngày ban hành13/09/2018
        Ngày hiệu lực13/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 3598/QĐ-BNN-VP 2018 gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3598/QĐ-BNN-VP 2018 gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước

         • 13/09/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 13/09/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực