Quyết định 36/2007/QĐ-UBND

Quyết định 36/2007/QĐ-UBND chuyển đổi Phòng Công chứng số 1, Phòng Công chứng số 2 từ cơ quan quản lý nhà nước thành đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp do thành phố Cần Thơ ban hành

Quyết định 36/2007/QĐ-UBND chuyển đổi Phòng Công chứng thành đơn vị sự nghiệp Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 119/QĐ-UBND 2009 danh mục văn bản Hậu Giang Cần Thơ ban hành 1991-2008 và được áp dụng kể từ ngày 14/01/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 36/2007/QĐ-UBND chuyển đổi Phòng Công chứng thành đơn vị sự nghiệp Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2007/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 14 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1, PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 2 TỪ CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THÀNH ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ TƯ PHÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 43/2006/NĐ-CP">71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biến chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển đổi loại hình hoạt động của Phòng Công chứng số 01, Phòng Công chứng số 02 từ cơ quan quản lý nhà nước sang đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên.

Phòng Công chứng số 01 và Phòng Công chứng số 02 là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp, có tư cách pháp nhân, có trụ sở và tài khoản riêng.

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Công chứng số 1, Phòng Công chứng số 2 thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm thực hiện thủ tục chuyển đổi, kiểm kê tài sản, cơ sở vật chất, quyết toán tài chính và các vấn đề có liên quan về tổ chức, nhân sự của Phòng Công chứng số 01, Phòng Công chứng số 02 đúng thủ tục, quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày và đăng báo Cần Thơ chậm nhất là 05 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Trưởng phòng Công chứng số 01, Trưởng phòng Công chứng số 02, thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Thanh Tòng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/2007/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 36/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/11/2007
Ngày hiệu lực 24/11/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 16/05/2009
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 36/2007/QĐ-UBND chuyển đổi Phòng Công chứng thành đơn vị sự nghiệp Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 36/2007/QĐ-UBND chuyển đổi Phòng Công chứng thành đơn vị sự nghiệp Cần Thơ
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 36/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Cần Thơ
Người ký Võ Thanh Tòng
Ngày ban hành 14/11/2007
Ngày hiệu lực 24/11/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 16/05/2009
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 36/2007/QĐ-UBND chuyển đổi Phòng Công chứng thành đơn vị sự nghiệp Cần Thơ

Lịch sử hiệu lực Quyết định 36/2007/QĐ-UBND chuyển đổi Phòng Công chứng thành đơn vị sự nghiệp Cần Thơ