Quyết định 32/2009/QĐ-UBND

Quyết định 32/2009/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 32/2009/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2009/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 07 tháng 5 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật, như sau:

1. Quyết định số 03/2004/QĐ-UB ngày 02 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Phòng Công chứng thành phố Cần Thơ thuộc Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ.

2. Quyết định số 334/2004/QĐ-UB ngày 27 tháng 12 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đổi tên Phòng Công chứng thành phố Cần Thơ thành Phòng Công chứng số 1.

3. Quyết định số 335/2004/QĐ-UB ngày 27 tháng 12 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Phòng Công chứng số 2 trực thuộc Sở Tư pháp.

4. Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc chuyển đổi Phòng Công chứng số 1, Phòng Công chứng số 2 từ cơ quan quản lý nhà nước thành đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp.

5. Quyết định số 64/2004/QĐ-UB ngày 09 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Trung tâm Trợ giúp pháp lý của nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ.

6. Quyết định số 65/2004/QĐ-UB ngày 09 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày và đăng báo Cần Thơ chậm nhất 05 (năm) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ; Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- TT.TU; TT.HĐND thành phố;
- CT, PCT UBND thành phố;
- Website Chính phủ;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố;
- Báo Cần Thơ; Trung tâm Công báo;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Mẫn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu32/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2009
Ngày hiệu lực16/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 32/2009/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 32/2009/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Cần Thơ

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 32/2009/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Cần Thơ

          • 06/05/2009

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 16/05/2009

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực