Quyết định 36/2013/QĐ-UBND

Quyết định 36/2013/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 17/2013/QĐ-UBND về chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch cho tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 36/2013/QĐ-UBND chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2013/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 11 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG ĐIỂM C, KHOẢN 2, ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 17/2013/QĐ-UBND NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH CHO TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Căn cứ Nghị định số 04/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bảo sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Căn cứ Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Căn cứ Thông tư số 79/2007/NĐ-CP">03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1125/TTr-STP ngày 30 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã Thanh Tuyền và Ủy ban nhân dân xã An Lập sang tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương thực hiện. Cụ thể, bổ sung điểm c, khoản 2, Điều 1 Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 20/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch cho tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, như sau:

"Điều 1. Chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau:

2. Chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu  nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương thực hiện, bao gồm:

c) Ủy ban nhân dân các xã: Định Thành, Định An, Định Hiệp, Thanh An, Thanh Tuyền, An Lập và thị trấn Dầu Tiếng thuộc địa bàn huyện Dầu Tiếng".

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/11/2013./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra VBQPPL;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND, ĐĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT tỉnh;
- Như Điều 2;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- LĐVP, CV, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Cung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/2013/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 36/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/11/2013
Ngày hiệu lực 20/11/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thương mại, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 36/2013/QĐ-UBND chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng Bình Dương


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 36/2013/QĐ-UBND chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng Bình Dương
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 36/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Dương
Người ký Lê Thanh Cung
Ngày ban hành 11/11/2013
Ngày hiệu lực 20/11/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thương mại, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 36/2013/QĐ-UBND chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng Bình Dương

Lịch sử hiệu lực Quyết định 36/2013/QĐ-UBND chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng Bình Dương

  • 11/11/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/11/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực