Quyết định 17/2013/QĐ-UBND

Quyết định 17/2013/QĐ-UBND chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch cho tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2013/QĐ-UBND chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng giao dịch Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2013/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 20 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH CHO TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Căn cứ Nghị định số 04/2012/NĐ-CP ngày 20/01/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Căn cứ Thông tư số 79/2007/NĐ-CP">03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 537/TTr-STP ngày 07/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau:

1. Chuyển giao việc chứng thực toàn bộ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện gồm: Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên, Dầu Tiếng và Phú Giáo sang tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương thực hiện.

2. Chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương thực hiện, bao gồm:

a) Ủy ban nhân dân toàn bộ các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Thuận An, thị xã Dĩ An và huyện Bến Cát;

b) Ủy ban nhân dân các xã: Thạnh Phước, Tân Hiệp, Bạch Đằng, Hội Nghĩa, Thường Tân, Tân Vĩnh Hiệp, Khánh Bình, Thạnh Hội, Tân Mỹ, Bình Mỹ, Tân Bình, Tân Lập, Vĩnh Tân, Phú Chánh và thị trấn: Tân Phước Khánh, Uyên Hưng, Thái Hòa thuộc địa bàn huyện Tân Uyên;

c) Ủy ban nhân dân các xã: Định Thành, Định An, Định Hiệp, Thanh An và thị trấn Dầu Tiếng thuộc địa bàn huyện Dầu Tiếng;

d) Ủy ban nhân dân các xã: Phước Hòa, Vĩnh Hòa, Tam Lập, An Bình, Phước Sang, Tân Hiệp, Tân Long và thị trấn Phước Vĩnh thuộc địa bàn huyện Phú Giáo;

3. Đối với các hợp đồng, giao dịch sau đây cá nhân, tổ chức được quyền lựa chọn công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật:

a) Các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại các xã, thị trấn chưa được chuyển giao sang tổ chức hành nghề công chứng thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều này;

b) Di chúc;

c) Các hợp đồng, giao dịch khác (không phải hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) mà pháp luật quy định Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền chứng thực.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 19/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch cho tổ chức hành nghề công chứng, tăng thẩm quyền chứng thực bản sao, chữ ký của Phòng Tư pháp./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Cung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2013/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 17/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/06/2013
Ngày hiệu lực 30/06/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 17/2013/QĐ-UBND chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng giao dịch Bình Dương


Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 17/2013/QĐ-UBND chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng giao dịch Bình Dương
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 17/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Dương
Người ký Lê Thanh Cung
Ngày ban hành 20/06/2013
Ngày hiệu lực 30/06/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 17/2013/QĐ-UBND chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng giao dịch Bình Dương

Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/2013/QĐ-UBND chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng giao dịch Bình Dương