Quyết định 05/2012/QĐ-UBND

Quyết định 05/2012/QĐ-UBND về chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch cho tổ chức hành nghề công chứng, tăng thẩm quyền chứng thực bản sao, chữ ký của Phòng Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

Quyết định 05/2012/QĐ-UBND chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng đã được thay thế bởi Quyết định 17/2013/QĐ-UBND chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng giao dịch Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 30/06/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2012/QĐ-UBND chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 05/2012/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 19 tháng 01 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH CHO TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG, TĂNG THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC BẢN SAO, CHỮ KÝ CỦA CÁC PHÒNG TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Căn cứ Thông tư số 79/2007/NĐ-CP">03/2008/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 25/8/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 26/TTr-STP ngày 06/01/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau:

1. Chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện: Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên và Dầu Tiếng sang tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương thực hiện.

Đối với các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo thì cá nhân, tổ chức được lựa chọn công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo theo quy định của pháp luật.

2. Chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương thực hiện, bao gồm:

a) Ủy ban nhân dân toàn bộ các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh: Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Bến Cát.

b) Ủy ban nhân dân các xã gồm: Thạnh Phước, Tân Hiệp, Bạch Đằng, Hội Nghĩa, Thường Tân, Tân Vĩnh Hiệp, Khánh Bình, Thạnh Hội, Tân Mỹ, Bình Mỹ, Tân Bình, Tân Lập, Vĩnh Tân, Phú Chánh và các thị trấn: Tân Phước Khánh, Uyên Hưng, Thái Hòa thuộc địa bàn huyện Tân Uyên.

c) Ủy ban nhân dân các xã: Định Thành, Định An, Định Hiệp, Thanh An và thị trấn Dầu Tiếng thuộc địa bàn huyện Dầu Tiếng.

3. Đối với các hợp đồng, giao dịch sau đây cá nhân, tổ chức được quyền lựa chọn công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật:

a) Các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại các xã, thị trấn chưa được chuyển giao sang tổ chức hành nghề công chứng thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Di chúc, văn bản từ chối nhận di sản;

c) Các hợp đồng, giao dịch khác (không phải hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) mà pháp luật quy định Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền chứng thực.

Điều 2. Giao thêm cho Phòng Tư pháp cấp huyện chứng thực các việc thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã, bao gồm: Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 03/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch cho tổ chức hành nghề công chứng, tăng thẩm quyền chứng thực bản sao, chữ ký của Phòng Tư pháp./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Cung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2012/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 05/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/01/2012
Ngày hiệu lực 29/01/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 30/06/2013
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 05/2012/QĐ-UBND chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 05/2012/QĐ-UBND chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 05/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Dương
Người ký Lê Thanh Cung
Ngày ban hành 19/01/2012
Ngày hiệu lực 29/01/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 30/06/2013
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 05/2012/QĐ-UBND chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng

Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2012/QĐ-UBND chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng