Quyết định 37/2010/QĐ-UBND

Quyết định 37/2010/QĐ-UBND về chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch cho tổ chức hành nghề công chứng, tăng thẩm quyền chứng thực bản sao, chữ ký của Phòng Tư pháp do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

Quyết định 37/2010/QĐ-UBND chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng đã được thay thế bởi Quyết định 05/2012/QĐ-UBND chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng và được áp dụng kể từ ngày 29/01/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 37/2010/QĐ-UBND chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 37/2010/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 03 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH CHO TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG, TĂNG THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC BẢN SAO, CHỮ KÝ CỦA PHÒNG TƯ PHÁP

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Công chứng ngày 29/11/2006;
Căn cứ Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;
Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;
Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
Căn cứ Thông tư số 79/2007/NĐ-CP">03/2008/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 25/8/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 535/TTr-STP ngày 22/10/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Chuyển giao việc chứng thực toàn bộ hợp đồng, giao dịch theo quy định pháp luật phải công chứng hoặc chứng thực thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân các huyện: Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên và thị xã Thủ Dầu Một sang tổ chức hành nghề công chứng thực hiện.

Đối với các hợp đồng, giao dịch mà Ủy ban nhân dân các huyện: Phú Giáo và Dầu Tiếng có thẩm quyền chứng thực theo quy định của pháp luật thì cá nhân, tổ chức được lựa chọn công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại Ủy ban nhân dân huyện.

2. Chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ngoài khu công nghiệp, khu công nghệ cao (trừ di chúc, văn bản từ chối nhận di sản thừa kế) mà Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn các huyện Thuận An; Dĩ An; Bến Cát, thị xã Thủ Dầu Một; thị trấn Tân Phước Khánh, thị trấn Uyên Hưng, thị trấn Thái Hòa và các xã: Thạnh Phước, Tân Hiệp, Bạch Đằng, Hội Nghĩa, Thường Tân, Tân Vĩnh Hiệp, Khánh Bình, Thạnh Hội, Tân Mỹ, Bình Mỹ thuộc huyện Tân Uyên đang thực hiện sang tổ chức hành nghề công chứng.

Đối với hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo, Tân Uyên (trừ 13 xã, thị trấn thuộc huyện Tân Uyên quy định tại khoản 2, Điều 1 Quyết định này) thì cá nhân, tổ chức được lựa chọn công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất, tài sản gắn liền với đất.

Đối với các hợp đồng, giao dịch khác (không phải hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) mà pháp luật quy định Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền chứng thực thì cá nhân, tổ chức được lựa chọn công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Giao thêm cho Phòng Tư pháp các huyện, thị xã chứng thực các việc thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã, bao gồm: Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt; Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2010 và thay thế Quyết định số 57/2008/QĐ-UBND ngày 03/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương “Về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch cho tổ chức hành nghề công chứng, tăng thẩm quyền chứng thực bản sao, chữ ký của Phòng Tư pháp và xóa thẩm quyền địa hạt công chứng”./.

 

 

Nơi nhận:
-Văn phòng Chính phủ;
-Bộ Tư pháp;
-Cục kiểm tra Văn bản QPPL;
-TTTU, TTHĐND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh;
-UBMTTQ tỉnh;-

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/2010/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 37/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 03/11/2010
Ngày hiệu lực 01/12/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 29/01/2012
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 37/2010/QĐ-UBND chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 37/2010/QĐ-UBND chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 37/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Dương
Người ký Nguyễn Hoàng Sơn
Ngày ban hành 03/11/2010
Ngày hiệu lực 01/12/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 29/01/2012
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 37/2010/QĐ-UBND chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng

Lịch sử hiệu lực Quyết định 37/2010/QĐ-UBND chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng