Quyết định 41/2015/QĐ-UBND

Quyết định 41/2015/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quyết định 17/2013/QĐ-UBND về chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch cho tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, đã được bổ sung bởi Quyết định 36/2013/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 41/2015/QĐ-UBND giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng tổ chức công chứng Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2015/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 30 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 17/2013/QĐ-UBND NGÀY 20/6/2013 CA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH CHO TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG, ĐÃ ĐƯỢC BỔ SUNG BỞI QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2013/QĐ-UBND NGÀY 11/11/2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật T chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014;.

Căn cứ Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Căn cứ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1299/TTr-STP ngày 22/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 1 Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 20/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực hp đồng, giao dịch cho tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, đã được bổ sung bởi Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 11/11/2013, như sau:

“3. Đối với các hợp đồng, giao dịch sau đây cá nhân, tổ chức được quyền lựa chọn công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại y ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật:

a) Các hp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại các xã, thị trấn chưa được chuyển giao sang tổ chức hành nghề công chứng thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn lin với đt, tài sản gn lin với đt mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản;

c) Hợp đồng mua bán, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; mua bán, cho thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư; góp vốn bằng nhà ở mà có một bên là tổ chức; cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở;

d) Hợp đồng ủy quyền không có thù lao, không có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền hoặc không nhằm để chuyn quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản;

đ) Di chúc;

e) Văn bản từ chối nhận di sản;

g) Các hp đồng, giao dịch khác (không phải hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) mà pháp luật quy định Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền chứng thực”.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-B Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND tỉnh; Đoàn ĐBQH tnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Các sở, ngành tỉnh;
-
UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh, Website tnh;
- LĐVP, CV, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu41/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2015
Ngày hiệu lực10/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 41/2015/QĐ-UBND giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng tổ chức công chứng Bình Dương


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 41/2015/QĐ-UBND giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng tổ chức công chứng Bình Dương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu41/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýTrần Văn Nam
       Ngày ban hành30/09/2015
       Ngày hiệu lực10/10/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 41/2015/QĐ-UBND giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng tổ chức công chứng Bình Dương

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 41/2015/QĐ-UBND giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng tổ chức công chứng Bình Dương

          • 30/09/2015

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 10/10/2015

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực