Quyết định 36/2013/QĐ-UBND

Quyết định 36/2013/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2014 - tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Quyết định 36/2013/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2014 Vĩnh Phúc


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2013/QĐ-UBND

Vĩnh Yên, ngày 30 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 - TỈNH VĨNH PHÚC

UỶ BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Luật sửa đổi số 38, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thực hiện có liên quan;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06-6-2003 của Chính phủ quy định về hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2336/QĐ-TTg ngày 30-11-2013 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1836/QĐ-BKHĐT ngày 02-12-2013 của Bộ Kế hoạch Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 2337/QĐ-TTg ngày 30-11-2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ 8: Nghị quyết số: 103/NQ-HĐND ngày 20-12-2013 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2014; Nghị quyết số: 104/NQ-HĐND ngày 20-12-2013 về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014 và Nghị quyết số: 106/NQ-HĐND ngày 20-12-2013 về phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ngày 30-12-2013 của UBND tỉnh ban hành quy định giao và điều hành kế hoạch Nhà nước năm 2014;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2014 cho Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện; Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước; Giám đốc các Doanh nghiệp Nhà nước do địa phương quản lý; Các đơn vị được phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản (chủ đầu tư) thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.

(Chi tiết danh mục kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Thủ trưởng các đơn vị nói tại Điều 1 quyết định này chịu trách nhiệm phân bổ chỉ tiêu cụ thể đến các đơn vị trực thuộc theo chức năng quản lý (trừ các đơn vị đã được UBND tỉnh trực tiếp giao kế hoạch) và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, cần điều chỉnh, phản ánh về Sở Kế hoạch Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, chủ đầu tư triển khai thực hiện và kiểm tra việc phân bổ vốn đầu tư phát triển của 07 huyện không tổ chức HĐND và báo cáo UBND tỉnh.

3. Giao cho Giám đốc Sở Tài Chính hướng dẫn việc thực hiện các chỉ tiêu thu, chi ngân sách cho các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị, thành phố và xã, phường, thị trấn theo quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao năm 2014 bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, cũng như không để xảy ra các vụ việc tiêu cực, thất thoát, lãng phí trong xây dựng cơ bản, trong sử dụng kinh phí thường xuyên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc và Thủ trưởng các Sở, ngành: Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Kho Bạc Nhà nước tỉnh, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh; Giám đốc và Thủ trưởng các đơn vị nói tại Điều 1 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Phùng Quang Hùng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu36/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2013
Ngày hiệu lực30/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 36/2013/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2014 Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 36/2013/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2014 Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu36/2013/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýPhùng Quang Hùng
        Ngày ban hành30/12/2013
        Ngày hiệu lực30/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 36/2013/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2014 Vĩnh Phúc

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 36/2013/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2014 Vĩnh Phúc

            • 30/12/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/12/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực