Quyết định 36/2018/QĐ-UBND

Quyết định 36/2018/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Yên Bái

Nội dung toàn văn Quyết định 36/2018/QĐ-UBND Đội kiểm tra liên ngành về phòng chống tệ nạn mại dâm Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2018/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 18 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI KIỂM TRA LIÊN NGÀNH VỀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MẠI DÂM TỈNH YÊN BÁI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Pháp lệnh phòng, chống mại dâm ngày 17 tháng 3 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh phòng, chống mại dâm;

Căn cứ Thông tư số 05/2006/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 6 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống mại dâm;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 230/TTr-LĐTBXH ngày 21 tháng 11 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Yên Bái (sau đây gọi tắt là Đội kiểm tra liên ngành 178).

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh Yên Bái và hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019 và thay thế Quyết định số 1331/2008/QĐ-UBND ngày 25/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các thành viên Đội kiểm tra liên ngành 178 căn cứ Quyết định thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chính phủ;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp (tự kiểm tra văn bản);
- Văn phòng UBND tỉnh (đăng Công báo);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Đức Duy

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

CỦA ĐỘI KIỂM TRA LIÊN NGÀNH VỀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MẠI DÂM TỈNH YÊN BÁI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 178 về phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Yên Bái.

2. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức, cá nhân khi tham gia vào các hoạt động liên quan đến công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế này.

Điều 2. Những quy định chung

1. Đội kiểm tra liên ngành 178 có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm (được quy định tại Nghị định 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ) trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

2. Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh Yên Bái hoạt động theo các quy định tại Quy chế này, quy định tại Thông tư số 05/2006/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các quy định của pháp luật khác có liên quan. Các thành viên Đội kiểm tra liên ngành 178 hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, được thanh toán chế độ công tác phí, tiền làm thêm giờ, tiền bồi dưỡng theo quy định hiện hành.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, kiểm tra, theo dõi các hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 178 đảm bảo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

3. Thủ trưởng các cơ quan có cán bộ tham gia thành viên Đội kiểm tra liên ngành 178 có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ hoàn thành nhiệm vụ do Đội phân công. Trường hợp cần thay đổi cán bộ tham gia thành viên Đội kiểm tra liên ngành 178 thì Thủ trưởng cơ quan quản lý cán bộ có văn bản gửi cơ quan thường trực (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

4. Thành viên Đội kiểm tra liên ngành 178 được cấp và sử dụng thẻ kiểm tra, công cụ hỗ trợ trong khi thi hành nhiệm vụ. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành mẫu và cấp thẻ kiểm tra. Trường hợp thành viên Đội kiểm tra liên ngành 178 làm mất thẻ kiểm tra thì phải báo cáo ngay với Đội trưởng để xử lý theo quy định. Trường hợp không tiếp tục tham gia thành viên Đội kiểm tra liên ngành 178 thì có trách nhiệm nộp trả thẻ kiểm tra cho Đội trưởng để xử lý theo quy định.

5. Việc quản lý, sử dụng thẻ kiểm tra, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ thực hiện theo quy định của pháp luật. Nghiêm cấm việc cho mượn và sử dụng thẻ kiểm tra, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ vào mục đích khác.

6. Kinh phí hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 178 được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội hoặc được bố trí từ nguồn chi cho công tác phòng, chống tệ nạn xã hội hàng năm của tỉnh.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ của Đội kiểm tra liên ngành 178

1. Xây dựng Chương trình, Kế hoạch kiểm tra và tổ chức thực hiện.

2. Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm theo quy định tại các Điều 15, 16, 17 của Pháp lệnh phòng, chống mại dâm.

3. Đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền về biện pháp quản lý, phòng ngừa vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

4. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp dưới trong việc thực hiện Chương trình, Kế hoạch kiểm tra.

5. Kiến nghị, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đội trưởng, Đội phó và các thành viên Đội kiểm tra liên ngành 178

1. Đội trưởng chịu trách nhiệm chung về mọi hoạt động của Đội, chỉ đạo hoạt động của Đội trên cơ sở nguyên tắc hoạt động của Đội quy định tại Quy chế này và thực hiện một số nhiệm vụ cơ bản sau:

a) Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Đội hàng năm báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai kiểm tra theo quy định.

b) Quyết định việc kiểm tra đột xuất khi thấy cần thiết theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

c) Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của Đội.

d) Thông báo lịch công tác, triệu tập và điều hành các cuộc họp của Đội.

e) Chỉ đạo, điều hành trong quá trình kiểm tra, đồng thời chủ động đề xuất ý kiến xử lý đối với các vi phạm phát hiện được qua kiểm tra.

g) Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra theo quy định.

2. Đội phó có nhiệm vụ giúp Đội trưởng thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo phân công của Đội trưởng. Khi Đội trưởng vắng mặt, Đội phó được Đội trưởng ủy nhiệm giải quyết các vấn đề trong phạm vi Đội trưởng giao, chịu trách nhiệm trước Đội trưởng và trước pháp luật về nội dung giải quyết đó.

3. Các thành viên của Đội thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Đội trưởng hoặc Đội phó (khi được Đội trưởng ủy quyền) tùy theo chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của ngành quản lý. Đảm bảo bí mật về kế hoạch hoạt động và kiểm tra của Đội.

Điều 5. Quyền hạn của Đội kiểm tra liên ngành 178

1. Được sử dụng con dấu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện nhiệm vụ công tác.

2. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng kiểm tra cung cấp tình hình, tài liệu, số liệu và các vấn đề liên quan đến công tác kiểm tra.

3. Đề nghị các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc phối hợp xác minh, thu thập thông tin phục vụ công tác kiểm tra.

4. Lập Biên bản khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính của các tổ chức, cá nhân được quy định tại Chương III của Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh phòng, chống mại dâm cùng các văn bản pháp luật khác liên quan, và xử lý các hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền.

5. Đối với hành vi vi phạm vượt quá thẩm quyền xử lý của Đội hoặc hành vi có dấu hiệu của tội phạm thì phải lập biên bản và chuyển biên bản, tài liệu liên quan, tang vật, phương tiện vi phạm (nếu có) đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý.

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC, NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG, MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC, CHẾ ĐỘ HỌP VÀ BÁO CÁO

Điều 6. Cơ cấu tổ chức của Đội kiểm tra liên ngành 178

1. Đội kiểm tra liên ngành 178 gồm 01 Đội trưởng, từ 01 đến 02 Đội phó và các thành viên do thủ trưởng các cơ quan có liên quan cử tham gia; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

2. Đội trưởng là Trưởng phòng phòng, chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Các Đội phó là đại diện lãnh đạo phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (hoặc phòng Cảnh sát hình sự), Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo Phòng phòng, chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Các thành viên bao gồm cán bộ Phòng phòng, chống tệ nạn xã hội, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh; cán bộ các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế.

Điều 7. Nguyên tắc hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 178

1. Đội kiểm tra liên ngành 178 thực hiện theo kế hoạch hàng năm đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và kiểm tra đột xuất theo yêu cầu thực tế.

2. Đội trưởng Đội kiểm tra liên ngành 178 quyết định kiểm tra đột xuất trong các trường hợp:

a) Có đơn thư khiếu nại, tố cáo về tình hình hoạt động mại dâm tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn.

b) Theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có liên quan (Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Y tế).

c) Khi phát hiện cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn có dấu hiệu vi phạm pháp luật về phòng chống mại dâm.

Đội trưởng chịu trách nhiệm về quyết định kiểm tra đột xuất và phải báo cáo bằng văn bản kết quả kiểm tra đột xuất cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đội kiểm tra liên ngành 178 chỉ tiến hành kiểm tra theo quy định khi có Đội trưởng hoặc Đội phó và ít nhất 02 thành viên thuộc 02 ngành liên quan tham gia, phải đảm bảo thành phần cần thiết.

3. Khi tiến hành kiểm tra, Đội kiểm tra liên ngành 178 phải xuất trình Quyết định kiểm tra, thành viên của Đội phải đeo thẻ kiểm tra. Việc kiểm tra phải được tiến hành theo đúng các trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Trong quá trình kiểm tra, thành viên của Đội phải thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao; không gây khó khăn, cản trở cho hoạt động bình thường của cơ sở được kiểm tra; chịu trách nhiệm trước pháp luật và của cơ quan cấp trên về các quyết định xử lý vi phạm của mình.

5. Việc kiểm tra, xử lý vi phạm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 8. Mối quan hệ công tác của Đội kiểm tra liên ngành 178

1. Đội kiểm tra liên ngành 178 chịu sự quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về các hoạt động thường xuyên của Đội; Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi Đội kiểm tra liên ngành cấp huyện, cấp xã về xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra hàng tháng, quý, năm, nhằm hạn chế việc chồng chéo trong quá trình kiểm tra và nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra. Trường hợp thật cần thiết, Đội có thể quyết định hỗ trợ về chuyên môn và cử cán bộ tham gia Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện, cấp xã.

2. Đội kiểm tra liên ngành 178 có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan khác trong việc thực hiện công tác kiểm tra, phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm; Đề nghị các cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân liên quan hỗ trợ Đội kiểm tra liên ngành 178 thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình (khi cần thiết). Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi, tạm dừng, rút giấy phép, đình chỉ hoạt động kinh doanh đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên chịu sự chỉ đạo, phân công của Đội trưởng, Đội phó (khi được Đội trưởng ủy quyền), đề xuất các vấn đề có liên quan để Đội trưởng hoặc Đội phó xử lý, báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Điều 9. Chế độ họp

- Họp thường kỳ thông qua kế hoạch kiểm tra.

- Họp rút kinh nghiệm sau mỗi đợt kiểm tra.

- Họp sơ kết 6 tháng và tổng kết năm.

- Họp bất thường khi có 2/3 thành viên Đội kiểm tra liên ngành đề nghị hoặc có yêu cầu đột xuất của Đội trưởng.

Điều 10. Chế độ báo cáo

Đội kiểm tra liên ngành 178 thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ (6 tháng, 1 năm), báo cáo đột xuất, báo cáo kết thúc đợt kiểm tra với Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền liên quan về kết quả thực hiện công tác kiểm tra của Đội.

Các thành viên của Đội kiểm tra liên ngành 178 báo cáo tình hình triển khai công tác phòng, chống mại dâm thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành và tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công theo yêu cầu.

Điều 11. Chế độ khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Đội kiểm tra liên ngành 178, thành viên của Đội nếu có thành tích trong công tác được khen thưởng theo quy định của Luật thi đua khen thưởng.

2. Thành viên của Đội kiểm tra liên ngành 178 trong khi thi hành nhiệm vụ, nếu bị thiệt hại về tài sản, sức khoẻ, tính mạng, thì được hưởng chế độ trợ cấp, đền bù theo quy định hiện hành của pháp luật.

3. Trong khi thi hành nhiệm vụ, thành viên của Đội kiểm tra liên ngành 178 không chấp hành hoặc vi phạm Quy chế của Đội, Đội trưởng xem xét xử lý theo quy định. Nếu có hành vi vi phạm pháp luật, Đội trưởng báo cáo bằng văn bản cho Thủ trưởng trực tiếp của họ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp. Việc xử lý hành vi vi phạm được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về cán bộ, công chức và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệm của Đội kiểm tra liên ngành 178

Đội kiểm tra liên ngành 178 có trách nhiệm tuân thủ theo các quy định tại Quy chế này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 13. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, đôn đốc việc thành lập và tổ chức hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện, cấp xã theo Thông tư số 05/2006/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đồng thời bố trí kinh phí và tạo điều kiện thuận lợi cho Đội kiểm tra liên ngành 178 cùng cấp thực hiện nhiệm vụ.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho Đội kiểm tra liên ngành 178 các cấp; tổng hợp những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện Quy chế này để kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, sửa đổi và bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu36/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2018
Ngày hiệu lực01/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 36/2018/QĐ-UBND Đội kiểm tra liên ngành về phòng chống tệ nạn mại dâm Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 36/2018/QĐ-UBND Đội kiểm tra liên ngành về phòng chống tệ nạn mại dâm Yên Bái
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu36/2018/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýĐỗ Đức Duy
        Ngày ban hành18/12/2018
        Ngày hiệu lực01/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 36/2018/QĐ-UBND Đội kiểm tra liên ngành về phòng chống tệ nạn mại dâm Yên Bái

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 36/2018/QĐ-UBND Đội kiểm tra liên ngành về phòng chống tệ nạn mại dâm Yên Bái

           • 18/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực