Quyết định 36/QĐ-UBND

Quyết định 36/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Dự án triển khai hệ thống cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 36/QĐ-UBND 2018 Dự án hệ thống cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục Hưng Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 10 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ ÁN TRIỂN KHAI HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN GIAI ĐOẠN 2016-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT ngày 28/02/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;

Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BTTTT ngày 23/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông công b danh mục tiêu chun kỹ thut về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về công bố định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 19/2008/QĐ-BTTTT ngày 09/4/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành Quy định áp dụng tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2997/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung kinh phí cho Sở Giáo dục và Đào tạo đ triển khai h thống cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2927/TTr-SKHĐT ngày 27/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án triển khai hệ thống cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020, cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Triển khai hệ thống cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2016-2020.

2. Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Đa điểm đầu tư:

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- 10 phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;

- 37 trường trung học phổ thông (26 trường công lập; 11 trường dân lập), 02 trường phổ thông nhiều cấp học;

- 09 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, 02 trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh;

- Toàn bộ các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh, bao gồm:

+ Mầm non: 187 đơn vị (167 trường công lập; 20 trường dân lập);

+ Tiểu học: 170 đơn vị;

+ Trung học cơ sở: 171 đơn vị.

4. Đơn vị tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Công ty cổ phần Dịch vụ truyền thông và Công nghệ thông tin Hà Nội (Hanoimedia).

5. Mục tiêu đầu tư: Bảo đảm các điều kiện về cơ sở kỹ thuật, hạ tầng, phần mềm cung cấp cho Sở Giáo dục và Đào tạo có Cng thông tin điện t đphục vụ công tác thông tin tuyên truyền và chỉ đạo điều hành; đng thời giúp việc tra cứu, tiếp cận thông tin của ngành Giáo dục và Đào tạo đảm bảo thuận tiện, qua đó nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý.

6. Nội dung và quy mô đầu tư

6.1. Nội dung đầu tư

Xây dựng cổng thông tin điện tử ngành để phục vụ việc trao đổi thông tin, văn bản chỉ đạo, qun lý điều hành, tuyên truyền trên môi trường mạng liên thông từ Sở, Phòng tới các trường học, trung tâm giáo dục. Các tính năng của hệ thống hỗ trợ các đơn vị:

- Cổng điều hành văn bản từ Sở Giáo dục và Đào tạo xuống các Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố và các trường học, trung tâm giáo dục trên địa bàn tỉnh;

- Cổng trao đổi thông tin, tin bài liên thông trong ngành giáo dục tại tỉnh;

- Mỗi đơn vị có một cổng thông tin trực thuộc để chủ động trong việc quản trị, theo dõi thông tin, đăng tin bài.

6.2. Quy mô đầu tư

Xây dựng Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên giai đoạn 2016 - 2020 bao gồm:

- Đầu tư phần mềm, hệ thống Cổng thông tin điện tử cho 589 đơn vị trong ngành Giáo dục và Đào tạo (gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo, các Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện, các trường học và các trung tâm giáo dục);

- Hệ thống đảm bảo băng thông đường truyền, an toàn bảo mật, tránh quá tải;

- Đào tạo, hỗ trợ các đơn vị sử dụng trong suốt giai đoạn triển khai;

- Hệ thống đảm bảo tính vu hồi, tuyệt đối tránh mất mát dữ liệu;

- Hệ thống đảm bảo tính mở rộng, kết nối với các phần mềm, công cụ, dữ liệu ngành khác của ngành Giáo dục và Đào tạo.

6.3. Phương án thiết kế sơ bộ: Theo Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án của Sở Giáo dục và Đào tạo đã được Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định.

7. Tổng mức đầu tư

4.000.000.000 đồng.

Trong đó:

 

- Chi phí thiết bị

3.514.187.830 đồng;

- Chi phí quản lý dự án

108.087.570 đồng;

- Chi phí tư vấn đầu tư

269.968.812 đồng;

- Chi phí khác

55.618.817 đồng;

- Chi phí dự phòng

52.136.971 đồng.

8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh (nguồn sự nghiệp kinh tế khác tại Quyết định số 1197/QĐ-UBND ngày 24/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

9. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư tổ chức quản lý dự án theo quy định hiện hành của pháp luật.

10. Thời gian thực hiện: Năm 2017-2018.

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung được phê duyệt tại Điều 1 theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Kho bạc nhà ớc tnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVXPh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu36/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/01/2018
Ngày hiệu lực10/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 36/QĐ-UBND 2018 Dự án hệ thống cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 36/QĐ-UBND 2018 Dự án hệ thống cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục Hưng Yên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu36/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýNguyễn Duy Hưng
        Ngày ban hành10/01/2018
        Ngày hiệu lực10/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 36/QĐ-UBND 2018 Dự án hệ thống cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục Hưng Yên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 36/QĐ-UBND 2018 Dự án hệ thống cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục Hưng Yên

            • 10/01/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực