Quyết định 361/QĐ-BCĐ389

Quyết định 361/QĐ-BCĐ389 năm 2017 Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương thống nhất chỉ đạo, điều hành công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Nội dung toàn văn Quyết định 361/QĐ-BCĐ389 2017 phối hợp Ban Chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả


BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA
CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN
THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 361/QĐ-BCĐ389

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN CHỈ ĐẠO 389 QUỐC GIA, BAN CHỈ ĐẠO 389 CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG THỐNG NHẤT CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CÔNG TÁC CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ

Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

n cứ Quyết định số 09/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết đnh số 389/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Căn cứ Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-BCĐ389 ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Căn cứ Quyết định số 264/QĐ-BCĐ389 ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 31/QĐ-BCĐ389 ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Xét đề nghị của Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả - Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương thống nhất chỉ đạo, điều hành công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Trưởng Ban, các Phó Trưởng ban, các ủy viên Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo 389 quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, BCĐ389 (3b).

 

TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trương Hòa Bình

 

QUY CHẾ

VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN CHỈ ĐẠO 389 QUỐC GIA, BAN CHỈ ĐẠO 389 CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG THỐNG NHẤT CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CÔNG TÁC CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 361/QĐ-BCĐ389 ngày 01/6/2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành; Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 địa phương) thống nhất chỉ đạo, điều hành công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên phạm vi toàn quốc.

2. Đối tượng áp dụng

a) Trưởng Ban, các Phó Trưởng ban và các ủy viên Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương.

b) Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Nguyên tắc xác định trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động thống nhất chỉ đạo, điều hành công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

1. Nguyên tắc xác định trách nhiệm

a) Ban Chỉ đạo 389 quốc gia

- Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được Thủ tướng Chính phủ giao thống nhất chỉ đạo, điều hành các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên phạm vi toàn quốc.

- Các Phó Trưởng Ban và các ủy viên Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia trong hoạch định các chương trình, kế hoạch công tác và chỉ đạo, điều hành các đơn vị chức năng thuộc quyền tổ chức thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo sự phân công hoặc ủy quyền của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và trong phạm vi, lĩnh vực, địa bàn thuộc bộ, ngành quản lý.

b) Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Trưởng Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; Bộ trưởng, cấp trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong chỉ đạo, điều hành các đơn vị chức năng thuộc quyền thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong phạm vi lĩnh vực, địa bàn quản lý.

- Các Phó Trưởng Ban và các ủy viên Ban Chỉ đạo 389 bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban trong hoạch định các chương trình, kế hoạch công tác và chỉ đạo, điều hành các lực lượng chức năng thuộc quyền tổ chức thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo sự phân công hoặc ủy quyền của Trưởng Ban và trong phạm vi lĩnh vực, địa bàn thuộc bộ, ngành, địa phương, đơn vị quản lý.

2. Nguyên tắc chỉ đạo, điều hành

a) Tuân thủ đúng pháp luật, đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được phân công; chấp hành đúng quy định về chế độ bảo mật; quá trình phối hợp không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các bên có liên quan;

b) Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm chấp hành và thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

c) Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm chấp hành sự hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia trong công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo 389 bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

d) Quan hệ giữa Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành; giữa Ban Chỉ đạo 389 các địa phương là quan hệ đồng cấp, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau để thực hiện kịp thời, hiệu quả yêu cầu nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bên.

Chương II

TRÁCH NHIỆM VÀ NỘI DUNG PHỐI HỢP CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CÔNG TÁC CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ CỦA BAN CHỈ ĐẠO 389 CÁC CẤP

Điều 3. Trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác theo chỉ đạo của Chính phủ; lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

2. Chỉ đạo công tác phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, lực lượng chức năng các cấp trong điều tra, phát hiện, ngăn chặn, bt giữ, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nghiêm trọng, có tổ chức, liên quan đến nhiều lĩnh vực, địa bàn.

3. Chỉ đạo Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương phối hợp rà soát sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

4. Kiểm tra, chỉ đạo kiểm tra, đánh giá tình hình, kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các địa phương, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; kiểm tra, chỉ đạo kiểm tra việc xử lý các vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nghiêm trọng, phức tạp.

5. Chỉ đạo Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

6. Khen thưởng và đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích; chỉ đạo xử lý tập thể, cá nhân có hành vi bao che, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

7. Chỉ đạo sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả định kỳ và theo chuyên đề.

8. Chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Điều 4. Trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo 389 quốc gia

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lĩnh vực, địa bàn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo 389 quốc gia có trách nhiệm:

1. Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, kịp thời chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tham mưu cho Ban Chỉ đạo 389 quốc gia xây dựng và triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch, chiến lược về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý.

2. Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị chức năng thuộc quyền xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án, các nhóm giải pháp nghiệp vụ để điều tra, phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đảm bảo hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với din biến tình hình thực tế; có trách nhiệm phối hợp, hiệp đồng, hỗ trợ các cơ quan chức năng có liên quan trong công tác trao đổi, cung cấp thông tin, thực hiện các kế hoạch tuần tra, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát thị trường, điều tra, xác minh, bắt giữ, xử lý các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; tiếp nhận, bàn giao vụ việc, đối tượng, tang vật vi phạm để điều tra, xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

3. Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị chức năng thuộc quyền chủ động rà soát, tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực bộ, ngành quản lý và tham gia phối hợp sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách có liên quan theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

4. Chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phối hợp tuyên truyền, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả định kỳ, theo chuyên đề.

5. Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ các đơn vị cấp dưới; thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật công vụ, phòng chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng; khen thưởng và đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích; xử lý nghiêm tập thể, cá nhân có hành vi bao che, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo quy định của pháp luật.

6. Chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định các chế độ, chính sách, kinh phí, phương tiện, điều kiện làm việc trong thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Điều 5. Trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

1. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và của các bộ, ngành trung ương về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

2. Chỉ đạo Ban Chỉ đạo 389 các cấp và lực lượng chức năng của địa phương thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng vi phạm an toàn thực phẩm,... theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

3. Chỉ đạo các lực lượng chức năng của địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng ở trung ương và các địa phương có liên quan trong việc tổ chức kiểm tra, kiểm soát thị trường; đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

4. Rà soát, kiến nghị, đề xuất Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, các bộ, ngành trung ương sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

5. Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo đảm bảo kinh phí hoạt động, củng cố tổ chức bộ máy, trang thiết bị, phương tiện, điều kiện làm việc cho Ban Chỉ đạo 389 địa phương và các cơ quan chức năng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.

6. Chỉ đạo các cơ quan, lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra, điều tra, xử lý các vụ việc phức tạp về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả liên quan đến nhiều sở, ban, ngành, nhiều địa bàn trong phạm vi tỉnh, thành phố; thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng,... để có phương án đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả.

7. Chỉ đạo các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí ở trung ương và địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

8. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật công vụ, phòng chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng; khen thưởng và đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích; xử lý nghiêm tập thể, cá nhân có hành vi bao che, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Điều 6. Trách nhiệm của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương

1. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia

a) Có trách nhiệm tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo 389 quốc gia thống nhất chỉ đạo, điều hành công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ trung ương đến cơ sở để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2014 và Quyết định số 09/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2017 và tại Điều 3 Quyết định này.

b) Chủ động nắm tình hình, theo dõi, tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia kết quả thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đảm bảo thông tin giữa các thành viên Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và thông tin giữa Ban Chỉ đạo 389 quốc gia với Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương, đơn vị chức năng.

c) Thẩm tra hoặc phối hợp thẩm tra, đề nghị các cơ quan liên quan cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ việc thẩm tra những vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có tính chất nghiêm trọng để báo cáo, đề xuất Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia có ý kiến chỉ đạo.

d) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương, đơn vị chức năng các cấp trong việc tham mưu cho Ban Chỉ đạo 389 bộ, ngành, địa phương xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

2. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương

a) Có trách nhiệm tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo, điều hành, kiểm tra công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong phạm vi quản lý.

b) Tiếp nhận đầy đủ, kịp thời chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tham mưu cho Ban Chỉ đạo 389 bộ, ngành, địa phương xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ đến các đơn vị chức năng thuộc quyền quản lý.

c) Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thành viên thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện với Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương theo quy định.

Điều 7. Nội dung phối hợp

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, các bộ, ngành, địa phương, lực lượng chức năng trong quá trình chỉ đạo, điều hành công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả có trách nhiệm thực hiện các nội dung phối hợp sau:

1. Phối hợp trong chỉ đạo, điều hành công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả:

a) Phối hợp trong triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

b) Phối hợp xây dựng, chỉ đạo thực hiện các kế hoạch, phương án liên ngành, liên tỉnh trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trong đó phân định rõ phạm vi trách nhiệm quản lý và hoạt động, các biện pháp quản lý theo ngành, lĩnh vực, địa bàn; những vấn đề chưa thống nhất, chng chéo về chức năng thẩm quyền thì cùng bàn bạc giải quyết, trường hợp còn vướng mắc, vượt thẩm quyền thì báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia xem xét, quyết định.

c) Phối hợp thực hiện sửa đổi, bổ sung và tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

2. Phi hợp thu thập, trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu:

a) Thông tin về tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong ngành và trên địa bàn; dự báo tình hình thị trường, cung cầu hàng hóa, giá cả; kết quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong từng giai đoạn. Trong trường hợp có những vấn đề đột xuất, nổi cộm thì kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (qua Văn phòng thường trực) để thông báo, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý.

b) Thông tin về những quy định mới của pháp luật trong hoạt động quản lý biên giới, chính sách xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông hàng hóa trong nước, chính sách khu kinh tế cửa khẩu, phi thuế quan, chính sách cư dân biên giới, chính sách quản lý đối với từng ngành hàng, mặt hàng.

c) Thông tin về tình hình vi phạm pháp luật; về phương thức, thủ đoạn, quy luật hoạt động của các đối tượng vi phạm; về các tổ chức, đường dây, ổ nhóm, các tuyến, lĩnh vực, địa bàn, mặt hàng trọng điểm liên quan đến buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại và hàng giả.

d) Thông tin về quy trình kiểm tra, kiểm soát chuyên ngành của các đơn vị, địa phương; thông tin về những khó khăn, vướng mắc và kinh nghiệm của từng ngành, từng địa phương trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên gii, buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và các hành vi gian lận thương mại khác.

đ) Thông tin về kỹ thuật phòng, chống và các tiến bộ khoa học, kỹ thuật có thể áp dụng khi các cơ quan chức năng thi hành nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

3. Phối hợp tổ chức các kế hoạch thanh tra, kiểm tra, tuần tra, kiểm soát liên ngành và phối hợp thực hiện các phương án, kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả liên quan đến nhiều lĩnh vực, địa bàn:

a) Mỗi lĩnh vực, địa bàn do một cơ quan chịu trách nhiệm chính theo quy định, trường hợp phát hiện hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn hoặc lĩnh vực do cơ quan khác chủ trì (quản lý), cơ quan phát hiện có trách nhiệm trao đổi thông tin hoặc chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan chủ trì để phối hợp xử lý theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền pháp luật quy định.

b) Cơ quan, đơn vị, địa phương chủ trì xây dựng kế hoạch phối hợp chịu trách nhiệm chính, các đơn vị phối hợp có trách nhiệm tham gia hỗ trợ lực lượng chuyên môn, phương tiện theo đề nghị của cơ quan chủ trì và tham gia xử lý vụ việc liên quan đến địa bàn, lĩnh vực, đơn vị, ngành mình phụ trách, quản lý.

c) Quá trình xử lý vụ việc vi phạm cần có sự trao đổi, thống nhất và phản hồi kết quả giữa các bên tham gia phối hợp.

4. Phối hợp trong quá trình điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

5. Phối hợp đào to, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kinh nghim điều tra, xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xây dựng lực lượng theo đề nghị của bộ, ngành, địa phương có liên quan.

6. Phối hợp trong công tác hợp tác quốc tế liên quan đến lĩnh vực chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

7. Phối hợp trong công tác thông tin tuyên truyền:

a) Tuyên truyền, phát động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh, tố giác các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; nhân rộng gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến.

b) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

c) Phối hợp, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, hiệp hội có chức năng chống hàng giả, bảo vệ thương hiệu, quyền lợi người tiêu dùng trong việc tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và bảo vệ quyền lợi hp pháp của doanh nghiệp, người tiêu dùng; trao đổi thông tin nhận biết về hàng thật, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ,... để người tiêu dùng có ý thức tự bảo vệ và tích cực tham gia chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Căn cứ Quy chế này, Ban Chỉ đạo 389 các cấp, Văn phòng Thường trực và Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 các cấp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phản ánh kịp thời về Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (qua Văn phòng Thường trực) để tổng hợp, trình Trưởng Ban xem xét, quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 361/QĐ-BCĐ389

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu361/QĐ-BCĐ389
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/06/2017
Ngày hiệu lực01/06/2017
Ngày công báo14/06/2017
Số công báoTừ số 441 đến số 442
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 361/QĐ-BCĐ389

Lược đồ Quyết định 361/QĐ-BCĐ389 2017 phối hợp Ban Chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 361/QĐ-BCĐ389 2017 phối hợp Ban Chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu361/QĐ-BCĐ389
        Cơ quan ban hànhgian lận thương mại và hàng giả, Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu
        Người ký***, Trương Hòa Bình
        Ngày ban hành01/06/2017
        Ngày hiệu lực01/06/2017
        Ngày công báo14/06/2017
        Số công báoTừ số 441 đến số 442
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 361/QĐ-BCĐ389 2017 phối hợp Ban Chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 361/QĐ-BCĐ389 2017 phối hợp Ban Chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả

         • 01/06/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 14/06/2017

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/06/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực