Quyết định 3634/QĐ-UBND

Quyết định 3634/QĐ-UBND năm 2016 thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm và nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công do Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3634/QĐ-UBND 2016 thành lập Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm nhà ở xã hội Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3634/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 02 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA LIÊN NGÀNH THỰC HIỆN KIỂM TRA TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ NHÀ Ở XÃ HỘI, NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 59/2012/NĐ-CP theo dõi tình hình thi hành pháp luật">14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Kế hoạch số 1089/KH-UBND ngày 01/3/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số: 52/TTr-STP ngày 24 tháng 10 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về an toàn thực phm và nhà ở hội, nhà ở cho người có công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông Hà Thái Nguyên - Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng Đoàn;

2. Ông Phan Thế Huy- Phó Giám đốc Sở xây dựng - Phó Trưởng Đoàn;

3. Ông Nguyn Văn Phong - Phó Giám đốc Sở Y tế - Phó Trưởng Đoàn;

4. Ông Hoàng Phương - Phó Giám đốc Sở Công thương - Thành viên;

5. Ông Trn Việt Cường - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và hội - Thành viên;

6. Ông Bùi Như Ý - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành viên;

7. Ông Nguyn Tun An - Trưởng phòng Qun lý XLVPHC và Theo dõi thi hành pháp luật - Sở Tư pháp - Thành viên;

8. Bà Phan Thị Bích Nguyệt - Phó Trưởng phòng Qun lý XLVPHC và Theo dõi thi hành pháp luật - Sở Tư pháp - Thành viên.

Điều 2.

1. Đoàn Kiểm tra có nhiệm vụ thực hiện công tác kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về an toàn thực phm và nhà ở hội, nhà ở cho người có công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được quy định tại Điểm 2 2, khon 2 Mục II Kế hoạch số 1089/KH-UBND ngày 01/3/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

2. Trưởng Đoàn Kiểm tra có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

3. Kinh phí của Đoàn Kiểm tra được thực hiện theo quy định hiện hành

4. Đoàn kiểm tra tự gii thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục QLXLVPHC &TDTHPL - Bộ Tư pháp;
- CPCT;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, PC1
(Th- 35b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Chí Giang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3634/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3634/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 02/11/2016
Ngày hiệu lực 02/11/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3634/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3634/QĐ-UBND 2016 thành lập Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm nhà ở xã hội Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 3634/QĐ-UBND 2016 thành lập Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm nhà ở xã hội Vĩnh Phúc
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3634/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Vĩnh Phúc
Người ký Vũ Chí Giang
Ngày ban hành 02/11/2016
Ngày hiệu lực 02/11/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 3634/QĐ-UBND 2016 thành lập Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm nhà ở xã hội Vĩnh Phúc

Lịch sử hiệu lực Quyết định 3634/QĐ-UBND 2016 thành lập Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm nhà ở xã hội Vĩnh Phúc

  • 02/11/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 02/11/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực