Quyết định 366/QĐ-UBND

Quyết định 366/QĐ-UBND năm 2015 về bãi bỏ Quyết định 29/2014/QĐ-UBND "ban hành giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận"

Nội dung toàn văn Quyết định 366/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Ninh Thuận 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 366/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 07 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 29/2014/QĐ-UBND NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH “BAN HÀNH GIÁ TÍNH TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2616/TTr-STNMT ngày 29 tháng 7 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế Ninh Thuận có trách nhiệm thực hiện công tác tính, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại khoản 2, khoản 3, Điều 15 Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 366/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 366/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/09/2015
Ngày hiệu lực 07/09/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 366/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 366/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Ninh Thuận 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 366/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Ninh Thuận 2015
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 366/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Ninh Thuận
Người ký Lưu Xuân Vĩnh
Ngày ban hành 07/09/2015
Ngày hiệu lực 07/09/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 366/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Ninh Thuận 2015

Lịch sử hiệu lực Quyết định 366/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Ninh Thuận 2015

  • 07/09/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 07/09/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực