Quyết định 368/QĐ-HQKG

Quyết định 368/QĐ-HQKG năm 2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Đội Nghiệp vụ thuộc Chi cục Hải quan Phú Quốc do Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 368/QĐ-HQKG năm 2012 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 368/QĐ-HQKG

Kiên Giang, ngày 03 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA ĐỘI NGHIỆP VỤ THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN PHÚ QUỐC

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14/6/2005;

Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 2981/QĐ-BTC ngày 15/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1169/QĐ-TCHQ ngày 09/6/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố;

Căn cứ Quyết định số 2387/QĐ-TCHQ ngày 29/10/2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc thành lập Đội Tổng hợp và Đội Nghiệp vụ thuộc Chi cục Hải quan Phú Quốc trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Đội Nghiệp vụ thuộc Chi cục Hải quan Phú Quốc (sau đây gọi là Đội Nghiệp vụ) có chức năng tham mưu cho Chi cục trưởng và trực tiếp thực hiện các quy định quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; tổ chức thực hiện pháp luật về thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; kiểm soát hải quan trong phạm vi địa bàn hoạt động của Chi cục.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Đội Nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật hải quan, các quy định khác của pháp luật có liên quan và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

- Thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức thực hiện pháp luật về thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

- Thực hiện công tác kiểm soát hải quan để phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, phòng, chống ma túy trong phạm vi địa bàn hoạt động của Chi cục.

Phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới ngoài phạm vi địa bàn hoạt động hải quan;

- Thực hiện cập nhật, thu thập, phân tích thông tin nghiệp vụ hải quan theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện cải cách, ứng dụng khoa học, công nghệ và phương pháp quản lý hải quan hiện đại vào các hoạt động của đơn vị;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Phú Quốc giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

- Đội Nghiệp vụ có Đội trưởng và một số Phó Đội trưởng.

Đội trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Đội.

Phó Đội trưởng chịu trách nhiệm trước Đội trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công phụ trách.

- Biên chế của Đội Nghiệp vụ do Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Phú Quốc quyết định trên cơ sở tình hình thực tế và biên chế chung của Chi cục.

Điều 4. Mối quan hệ công tác

- Chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Phú Quốc.

- Chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về công tác chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị chức năng thuộc Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang thông qua Chi cục hải quan Phú Quốc.

- Phối hợp với các Đội (Tổ) thuộc Chi cục Hải quan Phú Quốc để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Phú Quốc, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang và Đội trưởng Đội Nghiệp vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5 (thi hành);
- Vụ TCCB-TCHQ (báo cáo);
- Lãnh đạo Cục (theo dõi);
- Lưu: VT, TCCB (5b).

CỤC TRƯỞNG
Bùi Việt Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 368/QĐ-HQKG

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu368/QĐ-HQKG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/12/2012
Ngày hiệu lực03/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 368/QĐ-HQKG

Lược đồ Quyết định 368/QĐ-HQKG năm 2012 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 368/QĐ-HQKG năm 2012 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu368/QĐ-HQKG
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýBùi Việt Thắng
        Ngày ban hành03/12/2012
        Ngày hiệu lực03/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 368/QĐ-HQKG năm 2012 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 368/QĐ-HQKG năm 2012 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức

            • 03/12/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/12/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực