Quyết định 3686/QĐ-UBND

Quyết định 3686/QĐ-UBND năm 2017 về kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 3686/QĐ-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3686/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 04 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước ngày 20/6/2017;

Căn cứ Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 25/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 106/TTr-PBGDPL ngày 28/9/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3686/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của UBND tỉnh Bình Định)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Xác định cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước, bảo đảm kịp thời, thống nhất và hiệu quả.

- Phối hợp thực hiện các hoạt động triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước phải đảm bảo thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ngành với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, giữa các sở, ngành và các địa phương trong tỉnh.

- Có lộ trình triển khai cụ thể để bảo đảm từ ngày 01/7/2018 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được triển khai thi hành trên phạm vi cả nước.

- Các sở, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức có liên quan cần tập trung chỉ đạo triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo Kế hoạch này.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan tham mưu, giúp UBND tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho công chức thuộc cơ quan chuyên môn, phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; đội ngũ Thẩm phán, Thư ký, Thẩm tra viên, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và các công chức khác của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2018.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

a. Tổ chức phổ biến, giới thiệu nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và công tác triển khai thi hành Luật

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan tham mưu, giúp UBND tỉnh Tổ chức Hội nghị phổ biến, giới thiệu nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho các thành phần: Thành viên, thư ký Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

+ Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017.

- Các sở, ban, ngành, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước bằng các hình thức phù hợp cho cán bộ, công chức ở cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, nhân dân tại địa phương. Đồng thời, chỉ đạo Trang thông tin điện tử của cơ quan mình xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền về nội dung của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

+ Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và các năm tiếp theo.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận, đặc biệt là các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho hội viên, đoàn viên của tổ chức mình.

+ Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và các năm tiếp theo.

b. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, Đài Truyền thanh cơ sở có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

+ Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và các năm tiếp theo.

- Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền về nội dung của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, nhất là những nội dung mới của Luật, đồng thời, có tin, bài phản ánh kịp thời về tình hình triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

+ Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và các năm tiếp theo.

3. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước

Sở Tư pháp tham mưu, giúp UBND tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước cho cán bộ, công chức được giao thực hiện công tác bồi thường nhà nước của các cơ quan trên địa bàn tỉnh.

+ Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2018.

4. Công bố thủ tục hành chính trong hoạt động giải quyết bồi thường theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

Sở Tư pháp phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện việc công bố thủ tục hành chính trong hoạt động giải quyết bồi thường theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

+ Thời gian thực hiện: Sau khi có Quyết định Công bố thủ tục hành chính trong hoạt động giải quyết bồi thường theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước của các Bộ, ngành Trung ương.

5. Thực hiện việc rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và giải quyết bồi thường nhà nước

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức có liên quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và giải quyết bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh.

+ Thời gian thực hiện: Quý I năm 2018.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ngành, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí; gửi báo cáo kết quả triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 30/11/2018 để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu phát sinh vướng mắc, bất cập thì kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.

2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

- Các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố được phân công thực hiện các nhiệm vụ quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán và sắp xếp, bố trí kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

- Đối với các hoạt động trong Kế hoạch được triển khai trong năm 2017, các sở, ngành và địa phương được phân công thực hiện có trách nhiệm dự toán bổ sung và sắp xếp, bố trí kinh phí trong nguồn ngân sách nhà nước năm 2017 để tổ chức thực hiện.

- Sở Tài chính và UBND các huyện, thị xã, thành phố bảo đảm kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của các sở, ngành và địa phương.

3. Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nội dung được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3686/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3686/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2017
Ngày hiệu lực04/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3686/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3686/QĐ-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3686/QĐ-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3686/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýTrần Châu
        Ngày ban hành04/10/2017
        Ngày hiệu lực04/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3686/QĐ-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3686/QĐ-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước Bình Định

            • 04/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực