Quyết định 37/2008/QĐ-UBND

Quyết định 37/2008/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Tây Ninh đến năm 2010 và những định hướng đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

Quyết định 37/2008/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Tây Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 31/2019/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định quy phạm Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh và được áp dụng kể từ ngày 19/08/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 37/2008/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2008/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 13 tháng 05 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH THỦY LỢI TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2010 VÀ NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004;
Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998;
Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04 tháng 4 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;
Căn cứ Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND ngày 08 tháng 4 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VII, kỳ họp thứ 13 về Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Tây Ninh đến năm 2010 và những định hướng đến năm 2020;
Theo Tờ trình số 58/TTr-SNN&PTNT ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Quyết định phê duyệt “Rà soát quy hoạch thủy lợi tỉnh Tây Ninh đến năm 2010 và những định hướng lớn đến năm 2020”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Tây Ninh đến năm 2010 và những định hướng đến năm 2020 với những nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Tây Ninh đến năm 2010 và những định hướng đến năm 2020.

2. Địa điểm: Trên toàn tỉnh Tây Ninh.

3I. Chủ đầu tư: Chi cục thủy lợi.

4. Đơn vị thực hiện: Viện khảo sát quy hoạch thủy lợi Nam bộ.

5. Hồ sơ trình phê duyệt gồm có: Báo cáo chính, báo cáo tóm tắt, bản đồ hiện trạng, bản đồ quy hoạch thủy lợi đến năm 2010 và những định hướng đến năm 2020.

6. Nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh.

7. Mục tiêu, nhiệm vụ rà soát quy hoạch:

7.1- Mục tiêu điều chỉnh, bổ sung quy hoạch:

- Phục vụ điều chỉnh chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu cho phát triển công nghiệp, dân sinh, cung cấp nước cho các khu, cụm công nghiệp và các khu đô thị sẽ được hình thành và phát triển trên địa bàn tỉnh, theo kịp xu hướng phát triển chung của vùng và cả nước;

- Chủ động phát triển, khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên nước một cách hiệu quả, tiết kiệm và an toàn môi trường sinh thái;

- Đề xuất các giải pháp kỹ thuật và bước đi thích hợp cho quá trình khai thác sử dụng và bảo vệ nguồn nước cũng như phòng chống thiên tai để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của tỉnh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

7.2- Nhiệm vụ quy hoạch thủy lợi đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020:

a) Quy hoạch tưới, tiêu thoát nước

Dựa vào địa hình, sự phân bố nguồn nước và hiện trạng các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, các vùng tưới, tiêu thoát nước được phân ra như sau:

Vùng 1: Khu vực vùng tưới tự chảy thủy lợi Dầu Tiếng thuộc 8 huyện, thị xã (trừ huyện Bến Cầu);

 Tiếp tục đầu tư kiên cố hóa hệ thống kênh tưới, tiêu hiện có và hiện đại hóa các công trình thủy lợi (VWRAP), gắn với đầu tư mới hệ thống khu tưới Tân Biên (Dự án Phước Hòa) đáp ứng nhu cầu tưới với diện tích tưới là 74.750 ha và diện tích tiêu 42.775 ha.

Vùng 2: Khu hữu sông Vàm Cỏ Đông gồm huyện Châu Thành (6 xã), huyện Trảng Bàng (3 xã) và toàn huyện Bến Cầu;

 - Tiếp tục đầu tư các kênh tiêu trục, hệ thống kênh tiêu nhánh một cách có hiệu quả nhằm tạo nguồn nước để nhân dân tận dụng bơm nhỏ tưới;

- Xây dựng một số trạm bơm khu vực không nằm trong khu tưới của Dự án Phước Hòa;

 - Đồng thời xây dựng một số đê bao tiểu vùng ngăn lũ kết hợp sản xuất nông nghiệp với nuôi trồng thủy sản;

- Cung cấp nước phục vụ diện tích tưới 17.110 ha (trong đó tưới triều 12.525 ha, tưới bơm 4.585 ha) và diện tích tiêu thoát nước 42.758 ha.

Vùng 3: Bắc Tây Ninh bao gồm một phần của 02 huyện Tân Biên, Tân Châu;

Đầu tư xây dựng một số kênh tiêu cho các vùng bị ngập úng và xây dựng một số hồ chứa nhỏ, các đập dâng nước để cung cấp nước cho mùa khô và cải thiện môi trường sinh thái;

- Diện tích tưới là 249 ha, cấp nước cho nhà máy đường 1.000 tấn mía cây/ngày.

- Diện tích tiêu 11.353 ha.

b) Cấp nước

- Đảm bảo nguồn nước để nâng công suất nhà máy nước Tây Ninh từ 7.000 m3/ngày lên 18.000 m3/ngày;

- Lấy nước thô từ kênh Tây về nhà máy xử lý 3.000 m3/ngày ở huyện Dương Minh Châu;

- Xây hồ chứa dung tích khoảng một triệu m3 nước, đáp úng cho nhu cầu cung cấp nước phục vụ sinh hoạt 1.000 m3/ngày và tưới cho 200 ha đất nông nghiệp tại khu vực xã Tân Hòa, huyện Tân Châu;

- Cân đối nguồn nước mặt và sử dụng nguồn nước ngầm bổ sung cung cấp cho các khu, cụm công nghiệp (260.076 m3/ngày).

c) Phòng chống lũ

Tiến hành xây dụng hệ thống đê bao tiểu vùng có quy mô nhỏ dưới 1.000 ha, đào mới và nạo vét các kênh trục tiêu để tạo nguồn nước tưới kết hợp chống tiêu úng và phòng chống lũ.

d) Nguồn vốn đầu tư

Vốn ngân sách (Trung ương và Tỉnh) tập trung đầu tư cho các công trình đầu mối, kênh chính và kênh có diện tích phục vụ từ 50 ha trở lên; vốn của huyện, xã và nhân dân trong vùng đầu tư cho các công trình nhỏ có diện tích phục vụ từ 50 ha trở xuống. Theo đó, nguồn vốn đầu tư dự kiến:

Tổng nguồn vốn giai đoạn 2006-2010: 1.642.256 triệu đồng, trong đó:

- Vốn Trung ương: 1.350.501 triệu đồng;

- Vốn địa phương: 215.060 triệu đồng;

- Dân đóng góp: 39.695 triệu đồng;

- Nguồn khác: 37.000 triệu đồng.

Tổng nguồn vốn giai đoạn 2011-2020: 1.738.480 triệu đồng, trong đó:

- Vốn Trung ương: 766.617 triệu đồng;

- Vốn địa phương: 901.243 triệu đồng;

- Dân đóng góp: 70.620 triệu đồng.

Điều 2. Tổ chức quản lý và triển khai thực hiện:

1. Dự án Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Tây Ninh đến năm 2010 và những định hướng lớn đến năm 2020 là cơ sở pháp lý và khoa học cho quá trình quản lý đầu tư xây dựng và tu bổ sửa chữa, nâng cấp... Các công trình thủy lợi nhằm nâng cao năng lực tưới, tiêu phục vụ sản xuất và đời sống.

2. Căn cứ vào nội dung Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Tây Ninh đến năm 2010 và những định hướng đến năm được quyết định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét cụ thể từng danh mục, từng loại công trình theo thứ tự ưu tiên và phù hợp với khả năng bố trí vốn trong từng giai đoạn, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý thống nhất quy hoạch. Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch.

3. Ủy ban nhân dân huyện, thị chịu trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch trên địa bàn, đồng thời đề xuất các chủ trương, giải pháp cụ thể hóa quy hoạch theo từng loại công trình thuộc địa bàn huyện, thị quản lý nhằm tổ chức, chỉ đạo thực hiện quy hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Tây Ninh, Chi cục thủy lợi, thủ trưởng các sở, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Châu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu37/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2008
Ngày hiệu lực23/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/08/2019
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 37/2008/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 37/2008/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Tây Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu37/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
       Người kýNguyễn Văn Châu
       Ngày ban hành13/05/2008
       Ngày hiệu lực23/05/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/08/2019
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 37/2008/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Tây Ninh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 37/2008/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Tây Ninh