Quyết định 37/2010/QĐ-UBND

Quyết định 37/2010/QĐ-UBND phân cấp cho Uỷ ban nhân dân các quận, huyện đóng và cấp thẻ bảo hiểm y tế do Thành phố Đà Nẵng ban hành

Quyết định 37/2010/QĐ-UBND phân cấp cho UBND quận huyện cấp thẻ BHYT Đà Nẵng đã được thay thế bởi Quyết định 17/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Lao động Đà Nẵng và được áp dụng kể từ ngày 14/03/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 37/2010/QĐ-UBND phân cấp cho UBND quận huyện cấp thẻ BHYT Đà Nẵng


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37 /2010/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP CHO UBND CÁC QUẬN, HUYỆN ĐÓNG VÀ CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;

Căn cứ Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2009 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Đề án giảm nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2009-2015;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 339/TTr-SLĐTBXH ngày 02 tháng 11 năm 2010 về việc ban hành Quyết định phân cấp cho UBND các quận, huyện đóng và cấp thẻ bảo hiểm y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định phân cấp cho UBND các quận, huyện đóng và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng sau đây:

1. Người thuộc hộ gia đình nghèo;

2. Người thuộc hộ gia đình thoát nghèo không quá 2 năm;

3. Người thuộc hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

4. Trẻ em dưới 6 tuổi;

5. Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng;

6. Người bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn;

7. Người thuộc hộ gia đình cận nghèo.

Điều 2. Kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí từ ngân sách thành phố bảo đảm đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng quy định tại các điểm 1,2,3,4,5,6 và hỗ trợ một phần mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo tại điểm 7 của Điều 1.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các quận, huyện trong việc đóng và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng tại Điều 1 Quyết định này;

b) Chuyển giao và hướng dẫn các địa phương cập nhật các đối tượng đưa vào phần mềm quản lý;

c) Phối hợp với Sở Tài chính thẩm định, trình UBND thành phố bố trí kinh phí cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các quận, huyện thực hiện;

d) Tổng hợp, báo cáo định kỳ về UBND thành phố tình hình thực hiện đóng và cấp thẻ bảo hiểm y tế.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm:

Hướng dẫn phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các quận, huyện lập dự toán kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng tại điều 1, báo cáo Sở Tài chính tổng hợp trình UBND thành phố cân đối, bố trí kinh phí đóng bảo hiểm y tế hàng năm cho các quận, huyện thực hiện theo phân cấp quản lý.

3. Bảo hiểm xã hội thành phố có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các quận, huyện về hợp đồng đóng và cấp thẻ bảo hiểm y tế, thanh lý hợp đồng và quyết toán với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện; thực hiện in và giao thẻ bảo hiểm y tế cho phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để giao cho UBND các xã, phường cấp thẻ cho các đối tượng;

b) Phối hợp các ngành liên quan và các địa phương trong việc quản lý, giám sát việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng.

4. UBND các quận, huyện có trách nhiệm:

a) Phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho các phòng, đơn vị trong việc thực hiện quy trình đóng và cấp phát thẻ bảo hiểm y tế;

b) Chỉ đạo UBND các xã, phường lập danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế gửi về phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, thẩm định trình UBND các quận, huyện phê duyệt và tiến hành ký hợp đồng đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng, cung cấp dữ liệu cho Bảo hiểm xã hội quận, huyện để in và cấp thẻ bảo hiểm y tế; chỉ đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, giám sát UBND các xã, phường trong việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng;

c) Định kỳ hàng quý chỉ đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo điều chỉnh phát sinh tăng, giảm đối tượng, thay đổi mức đóng, tỷ lệ đóng. Hàng năm, lập dự toán kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng tại điều 1 gửi báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính để tổng hợp, trình UBND thành phố theo quy định;

d) Thanh toán và quyết toán kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Thời điểm bắt đầu áp dụng thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011. Các quy định tại Công văn số 5254/UBND-KTTH ngày 25 tháng 8 năm 2010 của UBND thành phố về việc triển khai thực hiện chính sách BHYT theo Nghị định số 62/2009/NĐ-CP của Chính phủ trái với quy định tại Quyết định này được hủy bỏ.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế; Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định thi hành này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu37/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/11/2010
Ngày hiệu lực03/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/03/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 37/2010/QĐ-UBND phân cấp cho UBND quận huyện cấp thẻ BHYT Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 37/2010/QĐ-UBND phân cấp cho UBND quận huyện cấp thẻ BHYT Đà Nẵng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu37/2010/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýTrần Văn Minh
        Ngày ban hành23/11/2010
        Ngày hiệu lực03/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/03/2019
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 37/2010/QĐ-UBND phân cấp cho UBND quận huyện cấp thẻ BHYT Đà Nẵng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 37/2010/QĐ-UBND phân cấp cho UBND quận huyện cấp thẻ BHYT Đà Nẵng