Quyết định 37/2017/QĐ-UBND

Quyết định 37/2017/QĐ-UBND quy định mức chi hỗ trợ thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 37/2017/QĐ-UBND mức chi hỗ trợ công tác hòa giải Hà Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2017/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 01 tháng 09 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỘT SỐ MỨC CHI HỖ TRỢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hòa giải ở cơ sở ngày 20 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở;

Căn cứ Nghị quyết s 12/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định một số mức chi h trợ thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mức chi hỗ trợ một số nội dung thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở thực hiện theo Điều 1 Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định một số mức chi hỗ trợ thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 9 năm 2017.

Điều 3. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, đơn vị liên quan tổng hợp dự toán kinh phí hỗ trợ công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh hàng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định; hướng dẫn, kiểm tra việc lập dự toán và thực hiện hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT HĐND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Đài PTTH, Báo Hà Nam;
- Lưu: VT
, NC

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Quang Cẩm

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu37/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/09/2017
Ngày hiệu lực15/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 37/2017/QĐ-UBND mức chi hỗ trợ công tác hòa giải Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 37/2017/QĐ-UBND mức chi hỗ trợ công tác hòa giải Hà Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu37/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýBùi Quang Cẩm
        Ngày ban hành01/09/2017
        Ngày hiệu lực15/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 37/2017/QĐ-UBND mức chi hỗ trợ công tác hòa giải Hà Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 37/2017/QĐ-UBND mức chi hỗ trợ công tác hòa giải Hà Nam

            • 01/09/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/09/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực