Quyết định 37/2019/QĐ-UBND

Quyết định 37/2019/QĐ-UBND bãi bỏ 15 văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nội dung toàn văn Quyết định 37/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm lĩnh vực Nông nghiệp tỉnh Lào Cai


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2019/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 19 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ 15 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI THUỘC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 111/TTr-SNN ngày 04/6/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 15 văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, gồm:

1. Quyết định 29/QĐ-UBND ngày 18/11/1991 Về việc quản lý tiêu chuẩn và tổ chức kinh doanh dịch vụ giống, cây trồng trên địa bàn tỉnh;

2. Quyết định 132/QĐ-UB ngày 07/06/1993 về việc ban hành quy định cấp báo động mực nước lũ sông Hồng tại thị xã Lào Cai.

3. Quyết định 79/2005/QĐ-UB ngày 28/02/2005 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban Quản lý Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng tỉnh Lào Cai.

4. Quyết định 64/2006/QĐ-UBND ngày 20/07/2006, Ban hành quy định mức hưởng lợi của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

5. Quyết định 59/2008/QĐ-UBND ngày 14/11/2008, Ban hành Quy định về thực hiện kiên cố hóa kênh mương nội đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

6. Quyết định 34/2013/QĐ-UBND ngày 20/8/2013, Ban hành quy định trình tự, thủ tục về giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

7. Quyết định 39/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014, Ban hành quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, thu hồi rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; khai thác tận dụng lâm sản để giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

8. Quyết định 59/2014/QĐ-UBND ngày 06/10/2014, Ban hành quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi; giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

9. Quyết định 37/2015/QĐ-UBND ngày 06/8/2015, Ban hành Quy chế quản lý cơ sở chế biến gỗ, lâm sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

10. Quyết định 12/2017/QĐ-UBND ngày 10/3/2017, Ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch có hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

11. Chỉ thị 22/2005/CT-UB ngày 05/10/2005 về việc tăng cường công tác tiêm phòng dịch cúm gia cầm.

12. Chỉ thị 03/2008/CT-UBND ngày 28/08/2008 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và ngăn chặn nhập lậu động vật, sản phẩm động vật qua biên giới.

13. Chỉ thị 04/2008/CT-UBND ngày 23/09/2008 về việc đẩy mạnh phong trào chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp.

14. Chỉ thị 02/2010/CT-UBND ngày 12/04/2010 Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cây trồng - vật nuôi trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

15. Chỉ thị 01/2013/CT-UBND ngày 17/05/2013 Về việc tăng cường quản lý hoạt động buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30/8/2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Quỹ Bảo vệ phát triển rừng tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ;
-
Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- TT.Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- C
T, PCT 1,2;
- TT.HĐND,UBND các huyện, thành phố;
- Như Điều 3 QĐ;
-
Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Báo Lào Cai;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Lưu: VT, NC3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu37/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2019
Ngày hiệu lực30/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 37/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm lĩnh vực Nông nghiệp tỉnh Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 37/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm lĩnh vực Nông nghiệp tỉnh Lào Cai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu37/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýLê Ngọc Hưng
       Ngày ban hành19/08/2019
       Ngày hiệu lực30/08/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 37/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm lĩnh vực Nông nghiệp tỉnh Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 37/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm lĩnh vực Nông nghiệp tỉnh Lào Cai

           • 19/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực