Quyết định 37/2019/QĐ-UBND

Quyết định 37/2019/QĐ-UBND quy định về mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 37/2019/QĐ-UBND mức chi dinh dưỡng cho huấn luyện viên thành tích cao Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2019/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 02 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC CHI THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐỐI VỚI HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật thể dục, thể thao ngày 29/11/2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao ngày 14/6/2018;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một s điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định s 67/2008/QĐ-TTg ngày 26/5/2008 của Thủ tưng Chính phủ về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao;

Căn cứ Thông tư số 61/2018/TT-BTC ngày 26/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao;

Căn cứ Nghị quyết s 13/2019/NQ-HĐNĐ ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối vi huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tnh Ninh Thuận;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình s 93/TTr-SVHTTDL ngày 24/7/2019 và Báo cáo thẩm định số 1023/BC-STP ngày 27/5/2019 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tham gia tập luyện, huấn luyện và thi đấu thuộc các đội tuyển sau đây:

a) Đội tuyển tỉnh;

b) Đội tuyển trẻ tỉnh;

c) Đội tuyển năng khiếu cấp tỉnh, cấp huyện;

d) Đội tuyển cấp huyện;

2. Đối tượng áp dụng

a) Huấn luyện viên, vận động viên thể thao đang tập luyện, huấn luyện tại các trung tâm đào tạo, huấn luyện thể thao, các trường năng khiếu thể thao;

b) Huấn luyện viên, vận động viên thể thao đang làm nhiệm vụ tại các giải thể thao thành tích cao quy định tại Điều 37 Luật thể dục thể thao được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 14 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật thể dục, thể thao năm 2018;

Điều 2. Mức chi

1. Mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian tập trung tập luyện, huấn luyện ở trong nước:

Đơn vị tính: Đồng/người/ngày.

STT

Huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển

Mức ăn hàng ngày

Cấp tỉnh

Cấp huyện

1

Đội tuyển

175.000

140.000

2

Đội tuyển trẻ

140.000

 

3

Đội tuyển năng khiếu

105.000

75.000

2. Mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian tập trung thi đấu:

Đơn vị tính: Đồng/người/ngày.

STT

Huấn luyện viên, vận động viên đội tuyn

Mức ăn hàng ngày

Cấp tnh

Cấp huyện

1

Đội tuyển

230.000

185.000

2

Đội tuyển trẻ

175.000

 

3

Đội tuyển năng khiếu

175.000

140.000

3. Mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với các huấn luyện viên, vận động viên khuyết tật khi được cấp có thẩm quyền triệu tập tập luyện, huấn luyện và thi đấu áp dụng theo mức chi quy định tại các Khoản 1 và 2 Điều này.

Điều 3. Những nội dung không quy định tại Quyết định này thực hiện theo Thông tư số 61/2018/TT-BTC ngày 26/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao.

Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện

Ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác.

Điều 5. Tổ chức thc hin

1. Hằng năm, căn cứ vào chỉ tiêu, kế hoạch tập luyện, thi đấu thể thao được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các đơn vị lập dự toán chi về chế độ dinh dưỡng cho vận động viên, huấn luyện viên gởi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp vào dự toán, gửi Sở Tài chính thẩm định trình cấp có thm quyền phân bổ kinh phí thực hiện theo quy định.

2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với STài chính, hướng dẫn việc chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 8 năm 2019.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- V
ăn phòng Chính phủ;
- Vụ pháp chế - Bộ Tài chính;
- Vụ pháp chế - Bộ Văn h
óa, Thể thao và Du lịch;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
-
TT: Tỉnh ủy, HĐND tnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- TT HĐND các huyện, thành phố;
- Trung tâm CNTT và Truyền thông (Sở TTTT);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- VPUB: PVP (HTMN), VXNV;
- Lưu: VT. My

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu37/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2019
Ngày hiệu lực12/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 37/2019/QĐ-UBND mức chi dinh dưỡng cho huấn luyện viên thành tích cao Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 37/2019/QĐ-UBND mức chi dinh dưỡng cho huấn luyện viên thành tích cao Ninh Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu37/2019/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýLê Văn Bình
        Ngày ban hành02/08/2019
        Ngày hiệu lực12/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 37/2019/QĐ-UBND mức chi dinh dưỡng cho huấn luyện viên thành tích cao Ninh Thuận

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 37/2019/QĐ-UBND mức chi dinh dưỡng cho huấn luyện viên thành tích cao Ninh Thuận

            • 02/08/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực