Quyết định 3704/QĐ-UBND

Quyết định 3704/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 06 thủ tục hành chính lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Quyết định 3704/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực dược phẩm Sở Y tế Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3704/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 04 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC 06 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC DƯỢC PHẨM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH LÀO CAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về việc Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn c Thông tư s02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định s 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 5229/QĐ-BYT ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế;

Thc hiện Văn bản số 17470/QLD-PCTTr ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Cục qun lý dược Bộ Y tế về việc hướng dẫn thu phí đối với một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số 222/TTr-SYT ngày 28 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bkèm theo Quyết định này Danh mục 06 thủ tục hành chính (cấp tỉnh) lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý ca Sở Y tế tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, bãi bỏ 06 thủ tục hành chính (TTHC số thứ tự 04, 05, 06, 14, 15, 16 lĩnh vực dược phẩm) được công bố tại Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch UBND tnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 41 thủ tục hành chính lĩnh vực dược-mỹ phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định nky./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Bộ Y tế ;
- Cục Kiểm soát TTHC (VP Chính ph
);
- T
T Tnh ủy, HĐND, UBND tnh;
- Cổng Thông tin điện tử của t
nh;
- Lưu: VTT, KSTT3,4.

CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

DANH MỤC

06 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC DƯỢC PHẨM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3704/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch UBND tnh Lào Cai)

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Cách thức thc hin

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

1

Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.

Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp

30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hsơ hợp lệ

- Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “Một cửa” của Sở Y tế tnh Lào Cai.

- Địa ch: Tòa nhà số 1, đường Chiềng On, phường Bình Minh, thành ph Lào Cai, tnh Lào Cai.

- Phí thẩm định, điều kiện tiêu chuẩn bán lẻ thuốc GPP: 1.000.000 VNĐ/cơ s.

- Phí thẩm định, điều kiện tiêu chuẩn bán lẻ thuốc GPP đối với các cơ sở bán lẻ tại cơ sở các địa bàn thuộc vùng khó khăn, miền núi, hải đảo: 500.000 VNĐ/cơ sở.

- Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016.

- Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ vviệc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược.

- Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ Y tế quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.

- Thông tư số 277/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mphẩm

2

Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt bán lẻ thuốc đối với cơ scó kinh doanh thuốc chất gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc có chứa tiền chất

Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp

30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “Một cửa” của SY tế tnh Lào Cai.

- Địa ch: Tòa nhà số 1, đường Chiềng On, phường Bình Minh, thành ph Lào Cai, tnh Lào Cai.

- Phí thẩm định, điều kiện tiêu chuẩn bán lẻ thuốc GPP: 1.000.000 VNĐ/cơ sở.

- Phí thẩm định, điều kiện tiêu chuẩn bán lthuc GPP đối với các cơ sở bán lẻ tại cơ sở các địa bàn thuộc vùng khó khăn, miền núi, hải đảo: 500.000 VNĐ/cơ s.

- Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016.

- Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược.

- Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ Y tế quy định về thực hành tốt cơ sbán lẻ thuốc.

- Thông tư số 277/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

3

Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt đối với cơ sở có kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực.

Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp

30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trkết quả “Một ca” của Sở Y tế tnh Lào Cai.

- Địa ch: Tòa nhà số 1, đường Chiềng On, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tnh Lào Cai.

- Phí thẩm định, điều kiện tiêu chuẩn bán lẻ thuốc GPP: 1.000.000 VNĐ/cơ s.

- Phí thẩm định, điều kiện tiêu chuẩn bán lẻ thuốc GPP đối với các cơ s bán ltại cơ sở các địa bàn thuộc vùng khó khăn, miền núi, hải đảo: 500.000 VNĐ/cơ s.

- Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016.

- Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược.

- Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 ca Bộ Y tế quy định về thực hành tốt cơ sbán lẻ thuốc.

- Thông tư số 277/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

4

Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp

30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “Một cửa” của SY tế tnh Lào Cai.

- Địa ch: Tòa nhà số 1, đường Chiềng On, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tnh Lào Cai.

Phí thẩm định, điều kiện tiêu chuẩn phân phối thuốc GDP: 4.000.000 VNĐ/cơ sở.

- Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016.

- Nghị định s54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược.

- Thông tư s03/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 của Bộ Y tế quy định về thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

- Thông tư số 277/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

5

Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt đối với cơ sở phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc có kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc có chứa tiền chất.

Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp

30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trkết quả “Một cửa” của SY tế tnh Lào Cai.

- Địa ch: Tòa nhà số 1, đường Chiềng On, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tnh Lào Cai.

Phí thẩm định, điều kiện tiêu chuẩn phân phối thuốc GDP: 4.000.000 VNĐ/cơ s.

- Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016.

- Nghị định s 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 ca Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược.

- Thông tư số 03/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 của Bộ Y tế quy định về thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

- Thông tư số 277/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

6

Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt đối với cơ sở có kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược cht hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một sngành, lĩnh vực

Nộp hqua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp

30 ngày, kể từ ngày nhận đhồ sơ hợp lệ

- Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “Một cửa” của Sở Y tế tnh Lào Cai.

- Địa chỉ: Tòa nhà số 1, đường Chiềng On, phường Bình Minh, thành ph Lào Cai, tnh Lào Cai.

Phí thẩm định, điều kiện tiêu chuẩn phân phối thuốc GDP: 4.000.000 VNĐ/cơ s.

- Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016.

- Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 ca Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược.

- Thông tư số 03/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 của Bộ Y tế quy định về thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

- Thông tư số 277/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

Ghi chú: Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được tích hợp (tổng hợp) với nội dung Quyết định số 5229/QĐ-BYT ngày 29/8/2018 ca Bộ Y tế

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

STT

Tên thủ tục hành chính

Lý do bãi bỏ

1

Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lthuốc

Quy định mức phí thẩm định theo văn bn số 17470/QLD-PCTTr ngày 14/10/2019 của Cục quản lý dược Bộ Y tế vviệc hướng dẫn thu phí đối với một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

2

Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt bán lẻ thuốc đi với cơ sở có kinh doanh thuốc chất gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc có chứa tiền chất

3

Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt đối với cơ scó kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tin chất; thuc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sdụng trong một số ngành, lĩnh vực

4

Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc

5

Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt đối với cơ sở phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc có kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc có chứa tiền chất.

6

Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt đối vi cơ sở có kinh doanh thuốc dạng phi hp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3704/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3704/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/11/2019
Ngày hiệu lực04/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3704/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3704/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực dược phẩm Sở Y tế Lào Cai


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3704/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực dược phẩm Sở Y tế Lào Cai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3704/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýĐặng Xuân Phong
       Ngày ban hành04/11/2019
       Ngày hiệu lực04/11/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3704/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực dược phẩm Sở Y tế Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3704/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực dược phẩm Sở Y tế Lào Cai

           • 04/11/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/11/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực