Quyết định 3706/QĐ-UBND

Quyết định 3706/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Công thương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Quyết định 3706/QĐ-UBND 2019 sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực Công thương tỉnh Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3706/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về việc Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số 573/QĐ-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương;

Xét đề nghị của Sở Tài chính ti Văn bản số 4375/STC-HCSN ngày 06/11/2019 về việc ban hành danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Công thương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

(Có Danh mục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành;

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các Sở; Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, các Phó Văn phòng;
- Trung tâm CB-TH tỉnh;
- Lưu VT, KT1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Dương Tất Thắng

 

DANH MỤC

DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 3706/QĐ-UBND ngày 15/11/2019 của UBND tnh)

STT

DANH MỤC DỊCH VỤ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO NGÀNH

I

DỊCH VỤ KHUYẾN CÔNG; XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

A

DỊCH VỤ KHUYẾN CÔNG

1

Thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ phát triển công nghiệp địa phương trong các lĩnh vực: ưu đãi đầu tư, khoa học - công nghệ; mặt bằng sản xuất, thông tin thị trường; tài chính, tín dụng; đào tạo; nâng cao năng lực quản lý và các lĩnh vực có liên quan khác.

2

Tư vấn dự án: Quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; phương án phát triển cụm công nghiệp

3

Tư vấn về khai thác, chế biến khoáng sản; tư vấn về kiểm tra an toàn, hiệu chỉnh các thiết bị khoan, máy nổ mìn trong hoạt động khoáng sản và thi công có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; tư vấn đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp, thương mại và công trình dân dụng.

4

Tư vấn cc lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; sản xuất sạch hơn trong CN, vệ sinh công nghiệp; an toàn thực phẩm; thực hiện các hợp đồng tư vấn; giám sát, thẩm tra, thẩm định kỹ thuật dự án, các công trình kỹ thuật công nghiệp và thương mại khác theo quy định của pháp luật.

B

DỊCH VỤ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

1

Tư vấn kinh doanh, tư vấn thành lập các hiệp hội và thực hiện các dự án hỗ trợ kỹ thuật doanh nhân

2

Tư vấn cho các tổ chức, tham gia tổ chức hội chợ, triển lãm nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh; dịch vụ thương mại cho bạn hàng trong tỉnh; trong nước và ngoài nước.

II

DỊCH VỤ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT SẠCH

1

Xây dựng, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất sạch hơn cho các ngành công nghiệp và các quy mô công nghiệp khác nhau; hướng dẫn kỹ thuật tích hợp sản xuất sạch hơn với các công cụ quản lý môi trường, các công cụ quản lý khác tại doanh nghiệp; hướng dẫn kỹ thuật áp dụng công nghệ sản xuất sạch hơn

3

Lập báo cáo đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn cho các doanh nghiệp

4

Hỗ trợ đánh giá chi tiết sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp: Đánh giá xác định cơ hội sản xuất sạch hơn; đánh giá khả thi giải pháp sản xuất sạch hơn; đánh giá và tư vấn lựa chọn công nghệ sản xuất sạch hơn; đánh giá và tư vấn lựa chọn công nghệ, giải pháp quản lý, bảo vệ môi trường

5

Hỗ trợ thực hiện đầu tư theo các giải pháp đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho các doanh nghiệp đã được phê duyệt

6

Khảo sát lựa chọn các đơn vị tham gia hoạt động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp

III

DỊCH VỤ LĨNH VỰC TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG, HIỆU QUẢ

1

Đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn, trình độ quản lý, tổ chức quản lý, tổ chức thực hiện cho cán bộ quản lý năng lượng của các cơ quan, địa phương, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và các doanh nghiệp

2

Tổ chức các cuộc thi, các chương trình thi đua hộ gia đình, trường học về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

3

Hỗ trợ xây dựng các mô hình thí điểm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các tòa nhà công sở, trường học, bệnh viện, chiếu sáng ngoài trời, chiếu sáng trong công nghiệp, nông nghiệp

4

Đánh giá hiện trạng sử dụng năng lượng các lĩnh vực, ngành nghề trên địa bàn; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu; đề xuất các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; ban hành các quy định, hướng dẫn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh

IV

DỊCH VỤ LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI ĐIN TỬ

1

Đào tạo knăng ứng dụng TMĐT trong bán hàng, marketing, xây dựng thương hiệu.

2

Ứng dụng TMĐT(Website) quảng bá, xúc tiến TM, xây dựng, phát triển thương hiệu sản phẩm.

3

Dịch vụ xúc tiến thương mại qua sàn giao dịch TMĐT

4

Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu hàng Việt Nam; Quảng bá thương hiệu, sản phẩm hàng hóa, danh bạ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công thương, cung cấp các thông tin có liên quan đến hoạt động thương mại điện tử theo quy định của pháp luật.

V

DỊCH VỤ LĨNH VỰC QUẢN LÝ CẠNH TRANH

1

vấn doanh nghiệp về pháp luật cạnh tranh; Tư vấn hướng dẫn cho doanh nghiệp bảo vệ quyền kinh doanh chính đáng, chống lại các hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

2

Tổ chức các chương trình doanh nghiệp hành động vì người tiêu dùng

3

Tư vấn hỗ trợ bảo vệ người tiêu dùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3706/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3706/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2019
Ngày hiệu lực15/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3706/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3706/QĐ-UBND 2019 sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực Công thương tỉnh Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3706/QĐ-UBND 2019 sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực Công thương tỉnh Hà Tĩnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3706/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýDương Tất Thắng
        Ngày ban hành15/11/2019
        Ngày hiệu lực15/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3706/QĐ-UBND 2019 sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực Công thương tỉnh Hà Tĩnh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3706/QĐ-UBND 2019 sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực Công thương tỉnh Hà Tĩnh

            • 15/11/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/11/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực