Quyết định 373/QĐ-SGDHN

Quyết định 373/QĐ-SGDHN năm 2016 sửa đổi Quy trình Đấu thầu trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo Quyết định 276/QĐ-SGDHN đã được sửa đổi theo Quyết định 576/QĐ-SGDHN

Nội dung toàn văn Quyết định 373/QĐ-SGDHN sửa đổi quy trình đấu thầu trái phiếu Chính phủ Hà Nội 2016


SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 373/QĐ-SGDHN

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY TRÌNH ĐẤU THẦU TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ, TRÁI PHIẾU ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH, TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 276/QĐ-SGDHN CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 576/QĐ-SGDHN CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 01/2009/QĐ-TTg ngày 02/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 2882/QĐ-BTC ngày 22/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị đnh số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 01/2011/NĐ-CP ngày 05/01/2011 của Chính phủ về việc phát hành Trái phiếu Chính phủ, Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và Trái phiếu Chính quyền địa phương;

Căn cứ Thông tư số 111/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước;

Căn cứ Thông tư số 99/2015/TT-BTC ngày 29/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ bảo lãnh;

Căn cứ Thông tư số 100/2015/TT-BTC ngày 29/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Hướng dẫn phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Thị trường trái phiếu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quy trình Đấu thầu trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành theo Quyết định số 276/QĐ-SGDHN ngày 03/8/2012 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (sau đây gọi tắt là Quy trình 276) đã được sửa đổi theo Quyết định số 576/QĐ-SGDHN của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (sau đây gọi tắt là Quyết định sửa đổi 576) như sau:

1. Sửa đổi khoản 2 mục I Quy trình 276 về giải thích từ ngữ như sau:

- Thay thế nội dung điểm 2.2 như sau: "Hệ thống Đấu thầu Trái phiếu Điện tử (sau đây viết tắt là “HTĐTĐT”) là hệ thống phần mềm ứng dụng được xây dựng nhằm phục vụ các hoạt động đấu thầu trái phiếu tại SGDCKHN, bao gồm cả hệ thống đấu thầu trong mạng diện rộng (WAN) và phân hệ đấu thầu trực tuyến."

- Bổ sung điểm 2.2a: "2.2a. Phân hệ đấu thầu trực tuyến (phân hệ ĐTTT) là hệ thống phần mềm ứng dụng được xây dựng nhằm phục vụ thành viên và nhà đầu tư tham gia hoạt động đấu thầu trái phiếu tại SGDCKHN trên Internet."

2. Bổ sung điểm 3.4 khoản 3 mục I Quy trình 276 về hình thức dự thầu như sau:

"3.4. Thành viên được phép cấp tài khoản cho đại diện của khách hàng để nhập phiếu dự thầu trực tiếp trên phân hệ ĐTTT. Phiếu dự thầu do đại diện của khách hàng của thành viên nhập chỉ có hiệu lực sau khi thành viên duyệt. Thành viên chịu trách nhiệm về phiếu dự thầu của khách hàng mà thành viên duyệt và gửi cho SGDCKHN."

3. Bổ sung điểm 4.3 khoản 4 mục I Quy trình 276 về yêu cầu tác nghiệp trên hệ thống Đấu thầu trái phiếu điện tử như sau:

"4.3. Đối với khách hàng của thành viên

- Khách hàng của thành viên được quyền đề nghị thành viên cấp tài khoản và mật khẩu đăng nhập phân hệ ĐTTT cho người đại diện của mình để tham gia đấu thầu;

- Khách hàng của thành viên chịu trách nhiệm về hành vi của người đại diện của mình khi tác nghiệp trên phân hệ ĐTTT;

- Ngay sau khi được thành viên cấp tài khoản, đại diện khách hàng của thành viên phải đăng nhập phân hệ ĐTTT ngay và thay đổi mật khẩu được cấp ban đầu. Người đại diện của khách hàng của thành viên có nghĩa vụ bảo mật mật khẩu và không được sử dụng tài khoản và mật khẩu của người khác để truy cập phân hệ ĐTTT.

Bên cạnh mật khẩu, thành viên và khách hàng của thành viên đăng ký chữ ký số để đăng nhập phân hệ ĐTTT theo hướng dẫn chung của SGDCKHN.

- Trường hợp không truy cập được phân hệ ĐTTT hay có sự cố bất thường, khách hàng của thành viên phải thông báo ngay cho thành viên để được hỗ trợ."

4. Bổ sung khoản 5 mục I Quy trình 276 như sau:

"5. Yêu cầu về bảo mật

SGDCKHN, thành viên và khách hàng của thành viên phải đảm bảo bảo mật thông tin đấu thầu theo Quy chế truy cập và bảo mật thông tin về khung lãi suất phát hành và thông tin đấu thầu phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương ban hành theo Quyết định số 494/QĐ-BTC ngày 14/03/2016 của Bộ Tài Chính.

Thông tin đấu thầu tại SGDCKHN phải được bảo mật theo quy chế bảo mật của SGDCKHN ban hành theo quyết định 84/QĐ-HĐQT ngày 28/11/2016 của Hội đồng quản trSGDCKHN. Thông báo kết quả đấu thầu chi tiết gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và tổ chức phát hành phải được đóng dấu mật và gửi đi theo chế độ mật.

Thành viên đấu thầu chịu trách nhiệm bảo mật thông tin trúng thầu của thành viên và của khách hàng của thành viên gồm: khối lượng và lãi suất trúng thầu cho từng mã trái phiếu tại từng phiên đấu thầu."

5. Bổ sung nội dung Lưu ý trong Bước 3, điểm 2.1 khoản 2 mục III quy định tại Khoản 15 điều 1 Quyết định sửa đổi 576 như sau:

Trên phân hệ ĐTTT, đại diện đấu thầu chỉ được nhập phiếu dự thầu cho chính thành viên."

6. Thay thế nội dung Bước 3, điểm 2.2 khoản 2 mục III quy định tại Khoản 15 điều 1 Quyết định sửa đổi 576 như sau:

"Trong thời gian nhận phiếu dự thầu phiên phát thêm ghi tại thông báo phát hành thêm trái phiếu của SGDCKHN, đại diện đấu thầu nhập phiếu dự thầu mua thêm của chính thành viên hoặc/và khách hàng của thành viên vào HTĐTĐT tại tiến trình “Nhận phiếu dự thầu phiên phát hành thêm trái phiếu”.

Lưu ý:

- Thành viên chỉ nhập khối lượng mua thêm khi nhập phiếu dự thầu. Lãi suất phát hành thêm được xác định tại Khoản 2 Điều 22 Thông tư 111/2015/TT- BTC của Bộ Tài chính.

- Trên phân hệ ĐTTT, đại diện đấu thầu chỉ được nhập phiếu dự thầu cho chính thành viên."

7. Bổ sung mục IIIA trong Quy trình 276 như sau:

"IIIA. QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐẤU THẦU ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CỦA THÀNH VIÊN

Khách hàng của thành viên có thể trực tiếp tham gia đấu thầu qua phân hệ ĐTTT sau khi được thành viên cấp tài khoản đăng nhập hệ thống. Khách hàng của thành viên được trực tiếp bỏ phiếu dự thầu cho đến trước thời điểm kết thúc nhận phiếu dự thầu của khách hàng của thành viên trên phân hệ ĐTTT do SGDCKHN công bố trên phân hệ ĐTTT. Phiếu dự thầu của khách hàng của thành viên chỉ có hiệu lực sau khi được thành viên xác nhận.

1. Tham dự phiên thầu chính

Bước 1. Nhà đầu tư đăng ký đấu thầu trên Internet

Căn cứ vào thông báo đấu thầu của SGDCKHN trên phân hệ ĐTTT, người đại diện của khách hàng của thành viên thực hiện đăng ký đấu thầu trên Internet cho chính khách hàng của thành viên.

Lưu ý:

- Người đại diện của khách hàng của thành viên có thể nhập phiếu dự thầu vào phân hệ ĐTTT từ trước ngày tổ chức phát hành 03 ngày làm việc trong trường hợp thành viên đã thực hiện xác nhận thông báo đấu thầu của SGDCKHN, phiếu dự thầu đã được thành viên duyệt và ở trạng thái trước giờ sẽ tự động có hiệu lực khi SGDCKHN kích hoạt tiến trình “Nhận phiếu dự thầu” vào 8h30 ngày tổ chức phát hành. Thông tin đặt thầu của khách hàng của thành viên được tự động mã hóa.

Bước 2. Nhập phiếu dự thầu

Từ 8h30 ngày tổ chức phát hành đến thời điểm kết thúc nhận phiếu dự thầu của khách hàng của thành viên trên phân hệ ĐTTT, người đại diện của khách hàng của thành viên thực hiện nhập phiếu dự thầu tại tiến trình “Nhận phiếu dự thầu”.

Lưu ý:

- Trường hợp phiếu dự thầu đăng ký phân bổ cho nhiều tài khoản lưu ký, người đại diện của khách hàng của thành viên thực hiện đăng ký phân bổ thầu cho từng tài khoản lưu ký trước khi nhập thông tin phiếu dự thầu.

- Người đại diện của khách hàng của thành viên có thể sửa, xóa phiếu dự thầu hoặc không tham gia phiên đấu thầu mặc dù đã thực hiện đăng ký tham dự thầu.

- Tại thời điểm kết thúc nhận phiếu của khách hàng của thành viên trên phân hệ ĐTTT, người đại diện của khách hàng của thành viên dừng nhập mới/sửa/xóa phiếu dự thầu. Các phiếu dự thầu đang thực hiện nhập mới/sửa/xóa nếu chưa được ghi nhận sẽ không có hiệu lực.

Bước 3: Khách hàng của thành viên duyệt phiếu dự thầu

Người đại diện của khách hàng của thành viên được phân quyền duyệt phiếu dự thầu thực hiện duyệt phiếu dự thầu đã đặt trên hệ thống.

Bước 4: Thành viên đu thầu duyệt phiếu dự thầu của khách hàng của thành viên

Cán bộ phụ trách đấu thầu của thành viên thực hiện duyệt phiếu dự thầu của khách hàng. Phiếu dự thầu của khách hàng chỉ có hiệu lực sau khi được thành viên duyệt.

Trường hợp cán bộ phụ trách đấu thầu của thành viên từ chối duyệt phiếu dự thầu của khách hàng, cán bộ phụ trách đấu thầu của thành viên phải thông báo với khách hàng để thực hiện chỉnh sửa phiếu dự thầu.

2. Tham dự phiên phát hành thêm trái phiếu sau phiên thầu chính

Trường hợp có phát hành thêm trái phiếu sau phiên thầu chính, khách hàng của thành viên được tham gia dự thầu thông qua những thành viên có trúng thầu tại phiên đấu thầu chính. Trình tự tham dự phiên phát hành thêm như sau:

Bước 1. Nhà đầu tư đăng ký đu thầu trên Internet

Căn cứ vào thông báo đấu thầu của SGDCKHN trên phân hệ ĐTTT, người đại diện của khách hàng của thành viên thực hiện đăng ký đấu thầu trên Internet cho chính khách hàng của thành viên.

Bước 2. Nhập phiếu dự thầu

Trong thời gian nhận phiếu dự thầu của phiên phát hành thêm trái phiếu sau phiên thầu chính trên phân hệ ĐTTT, người đại diện của khách hàng của thành viên thực hiện nhập phiếu dự thầu tại tiến trình “Nhận phiếu dự thầu phiên phát hành thêm”.

Lưu ý:

- Trường hợp phiếu dự thầu đăng ký phân bổ cho nhiều tài khoản lưu ký, người đại diện của khách hàng của thành viên thực hiện đăng ký phân bổ thầu cho từng tài khoản lưu ký trước khi nhập thông tin phiếu dự thầu.

- Người đại diện của khách hàng của thành viên có thể sửa, xóa phiếu dự thầu hoặc không tham gia phiên đấu thầu mặc dù đã thực hiện đăng ký tham dự thầu,

- Tại thời điểm kết thúc nhận phiếu của khách hàng của thành viên trên phân hệ ĐTTT, người đại diện của khách hàng của thành viên dừng nhập mới/sửa/xóa phiếu dự thầu. Các phiếu dự thầu đang thực hiện nhập mới/sửa/xóa nếu chưa được ghi nhận sẽ không có hiệu lực.

Bước 3: Khách hàng của thành viên duyệt phiếu dự thầu

Người đại diện của khách hàng của thành viên được phân quyền duyệt phiếu dự thầu thực hiện duyệt phiếu dự thầu đã đặt trên hệ thống.

Bước 4: Thành viên đấu thầu duyệt phiếu dự thầu của khách hàng của thành viên

Cán bộ phụ trách đấu thầu của thành viên thực hiện duyệt phiếu dự thầu của khách hàng. Phiếu dự thầu của khách hàng chỉ có hiệu lực sau khi được thành viên duyệt.

Trường hợp cán bộ phụ trách đấu thầu của thành viên từ chối duyệt phiếu dự thầu của khách hàng, cán bộ phụ trách đấu thầu của thành viên phải thông báo với khách hàng để thực hiện chỉnh sửa phiếu dự thầu."

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/6/2016. Các nội dung khác tại Quy trình Đấu thầu trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành theo Quyết định số 276/QĐ-SGDHN ngày 03/08/2012 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Quyết định số 576/QĐ-SGDHN ngày 04/09/2015 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vẫn có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Giám đốc Phòng Thị trường Trái phiếu, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
-
UBCKNN (để báo cáo);
- TTLKCK;
- Các thành viên đấu thầu TPCP;
- Lưu: VT, TTTP.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH
Nguyễn Thị Hoàng Lan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 373/QĐ-SGDHN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu373/QĐ-SGDHN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/06/2016
Ngày hiệu lực30/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcChứng khoán
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 373/QĐ-SGDHN

Lược đồ Quyết định 373/QĐ-SGDHN sửa đổi quy trình đấu thầu trái phiếu Chính phủ Hà Nội 2016


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 373/QĐ-SGDHN sửa đổi quy trình đấu thầu trái phiếu Chính phủ Hà Nội 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu373/QĐ-SGDHN
       Cơ quan ban hànhSở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
       Người kýNguyễn Thị Hoàng Lan
       Ngày ban hành15/06/2016
       Ngày hiệu lực30/06/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcChứng khoán
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 373/QĐ-SGDHN sửa đổi quy trình đấu thầu trái phiếu Chính phủ Hà Nội 2016

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 373/QĐ-SGDHN sửa đổi quy trình đấu thầu trái phiếu Chính phủ Hà Nội 2016

          • 15/06/2016

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 30/06/2016

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực