Quyết định 576/QĐ-SGDHN

Quyết định 576/QĐ-SGDHN năm 2015 về sửa đổi, bổ sung Quy trình Đấu thầu trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo Quyết định 276/QĐ-SGDHN

Nội dung toàn văn Quyết định 576/QĐ-SGDHN Đấu thầu trái phiếu chính phủ


SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 576/QĐ-SGDHN

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2015

 

QUYT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY TRÌNH ĐẤU THẦU TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ, TRÁI PHIẾU ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH, TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 276/QĐ-SGDHN CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

TNG GIÁM ĐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 01/2009/QĐ-TTg ngày 02/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 2882/QĐ-BTC ngày 22/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị đnh số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 01/2011/NĐ-CP ngày 05/01/2011 của Chính phủ về việc phát hành Trái phiếu Chính phủ, Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và Trái phiếu Chính quyền địa phương;

Căn cứ Thông tư s 111/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước;

Căn cứ Thông tư số 99/2015/TT-BTC ngày 29/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ bảo lãnh;

Căn cứ Thông tư số 100/2015/TT-BTC ngày 29/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Hướng dẫn phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Thị trường trái phiếu,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quy trình Đấu thầu trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành theo Quyết định số 276/QĐ-SGDHN ngày 03/8/2012 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

1. Sửa đổi Khoản 2.1, Mục 2, Phần I về Thành viên đấu thầu như sau:

“Thành viên đấu thầu (sau đây viết tắt là thành viên) là thành viên đấu thầu theo quy định tại Thông tư 111/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn phát hành TPCP tại thị trường trong nước”.

2. Sửa đổi điểm 3.1 và điểm 3.3, Khoản 3, Mục 2, Phần I về Hình thc dự thầu như sau:

“3.1. SGDCKHN tổ chức việc đấu thầu trái phiếu trên HTĐTĐT. Thành viên có thể tham dự đấu thầu điện tử qua HTĐTĐT của SGDCKHN.

3.3. Thành viên không được phép tham dự thầu thông qua một thành viên khác, ngoại trừ các thành viên đấu thầu theo quy định tại Khoản 2, Điều 9, Thông tư 111/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.”

3. Sửa đổi Bước 1, Phần II về Thông báo đợt đấu thầu như sau:

“- Kiểm tra thông tin trước khi khai báo đợt đấu thầu: Cán bộ đấu thầu thứ 1 thực hiện kiểm tra:

+ Nhóm tham số áp dụng cho đợt đấu thầu.

+ Thông tin về danh mục trái phiếu, thông tin lịch trả lãi, thông tin TCPH.

+ Kiểm tra thông tin nhóm thành viên tham gia phiên đấu thầu, nhóm đối tượng nhà đầu tư được tham gia đấu thầu trên nhiều tài khoản lưu ký, đại diện đấu thầu và cán bộ phụ trách đấu thầu của thành viên.

Lưu ý: Việc bổ sung, điều chỉnh các thông tin trên phải được thực hiện trước khi khai báo đợt đấu thầu.

- Khai báo đợt đấu thầu: căn cứ vào công văn đề nghị đấu thầu trái phiếu được tổ chức phát hành gửi theo đường công văn hoặc fax, ngay trong ngày nhận được công văn đề nghị của tổ chức phát hành hoặc chậm nhất 04 ngày làm việc trước ngày tổ chức phát hành, cán bộ phòng TTTP (i) lập thông báo đấu thầu; (ii) chuyển thông báo đấu thầu đã được Ban Tổng Giám đốc phê duyệt và đề nghị đấu thầu của tổ chức phát hành cho cán bộ đấu thầu nhập vào hệ thống đấu thầu điện tử. Cán bộ đấu thầu thứ 1 thực hiện nhập thông báo đấu thầu trái phiếu trên HTĐTĐT(Phụ lục 02a, 02b).

- Duyệt đợt đấu thầu: Cán bộ đấu thầu thứ 2 kiểm tra, duyệt thông tin đợt đấu thầu đã được khai báo trên hệ thống.

- Công bố thông tin đợt đấu thầu:

+ Cán bộ đấu thầu công bố trên trang chủ của HTĐTĐT.

+ Cán bộ quản lý thông tin chịu trách nhiệm công bố thông tin liên quan đến các đợt đấu thầu trên các phương tiện công b thông tin của SGDCKHN theo quy định.”

4. Sửa đổi Bước 2, Phần II về Nhận hồ sơ đăng ký tham dự thầu như sau:

“Vào 8h30 của ngày làm việc trước ngày tổ chức phát hành 03 ngày làm việc, cán bộ đấu thầu thực hiện:

- Kiểm tra lại các thông tin liên quan đến đợt đấu thầu đã nêu ở Bước 1.

- Thực hiện tiến trình “Nhận hồ sơ đăng ký tham dự thầu” để chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia thầu từ thành viên đấu thầu. Ngay khi SGDCKHN thực hiện mở tiến trình này, thành viên có thể thực hiện bỏ phiếu dự thầu trước giờ trên HTĐTĐT của SGDCKHN.

5. Sửa đổi Bước 3, Phần II về Nhận phiếu dự thầu như sau:

“Vào 8h30 ngày tổ chức phát hành, cán bộ đấu thầu thực hiện tiến trình “Nhận phiếu dự thầu” để tiếp nhận các phiếu dự thầu trong giờ từ các thành viên đấu thầu và tiếp nhận các phiếu dự thầu trước giờ đã đăng ký trước đó.”

6. Sửa đổi Bước 4, Phần II về Kết thúc nhận hồ sơ tham dự thầu và phiếu dự thầu như sau:

“Vào 10h30’ ngày tổ chức phát hành, cán bộ đấu thầu thực hiện tiến trình kết thúc nhận đăng ký hồ sơ tham dự thầu và phiếu dự thầu.”

7. Sửa đổi Bước 5, Phần II về Thực hiện xét thầu như sau:

“Cán bộ đấu thầu thứ 1 thực hiện:

- Xác thực và giải mã phiếu dự thầu.

- Chậm nhất vào 10h45’ ngày tổ chức phát hành, thực hiện mở thầu và tổng hợp thông tin dự thầu (thực hiện xét thầu giả lập nếu cần) gửi TCPH xác định mức lãi suất phát hành đối với mỗi loại trái phiếu gọi thầu.

- Nhập lãi suất phát hành và khai báo thông tin phát hành thêm trái phiếu sau phiên thầu (nếu có) vào HTĐTĐT căn cứ theo (các) công văn của TCPH (trường hợp TCPH kết nối với HTĐTĐT sẽ do TCPH thực hiện). Cán bộ đấu thầu thứ 2 thực hiện xác nhận mức lãi suất phát hành vừa nhập trên HTĐTĐT.

- Xác định lãi suất trúng thầu, khối lượng trúng thầu và giá bán trái phiếu, thành viên đấu thầu.”

8. Chuyển Bước 6 thành Bước 11 và Bước 7 thành Bước 12 tại Phần II Quy trình này và chỉnh sửa lại như sau:

Bước 11. Thông báo kết quả đấu thầu

- Cán bộ đấu thầu thực hiện việc thông báo kết quả đấu thầu (bao gồm kết quả đấu thầu của phiên thầu chính và phiên phát hành thêm TP nếu có) như sau:

+ Lập, in chuyển lãnh đạo Phòng Thị trường trái phiếu trình Ban Tổng giám đốc ký các báo cáo:

Ÿ Báo cáo kết quả đấu thầu (Phụ lục 05);

Ÿ Thông báo kết quả đấu thầu gửi TTLK và TCPH (Phụ lục 06);

Ÿ Bảng kê danh sách trái chủ trúng thầu (Phụ lục 07);

+ Công bố kết quả thầu trên trang chủ của HTĐTĐT.

- Cán bộ quản lý thông tin thực hiện công bố kết quả đấu thầu của phiên thầu chính, thông báo thầu và kết quả phát hành thêm TP sau phiên thầu chính (nếu có) trên các phương tiện công bố thông tin của SGDCKHN.

Bước 12. Thực hiện tiến trình “Kết thúc đợt đấu thầu”

Cán bộ đấu thầu thực hiện tiến trình “Kết thúc đợt đấu thầu” chính thức đóng phiên thầu tại đây.”

9. Bổ sung thêm Bước 6. Thông báo kết quả thầu và kết thúc phiên thầu chính tại Phần II như sau:

Bước 6. Thông báo kết quả thầu và kết thúc phiên thầu chính

Ngay sau khi xác định kết quả đấu thầu tại Bước 5 Phần II tại Quy trình này, cán bộ đấu thầu thực hiện thông báo kết quả đấu thầu và thực hiện tiến trình “Kết thúc phiên thầu chính” để kết thúc phiên đấu thầu buổi sáng.

- Trường hợp không phát hành thêm trái phiếu sau phiên thầu chính, cán bộ đấu thầu thực hiện thông báo kết quả đấu thầu theo bước 11 Phần II của Quy trình này và kết thúc đt đấu thầu tại đây.

- Trường hợp có phát hành thêm trái phiếu sau phiên thầu chính, cán bộ đấu thầu thực hiện thông báo kết quả phiên thầu chính cho các thành viên trên HTĐTĐT và thực hiện tiếp các bước 7, 8, 9, 10, 11, 12 Phần II tại Quy trình này.”

10. Bổ sung thêm Bước 7. Thông báo phát hành thêm TP sau phiên thầu chính tại Phần II Quy trình này như sau:

Bước 7. Thông báo phát hành thêm TP sau phiên thầu chính

Căn cứ vào đề nghị phát hành thêm trái phiếu sau phiên thầu chính nhận được từ TCPH, chậm nhất sau 30 phút, cán bộ đấu thầu kiểm tra, duyệt thông tin phát hành thêm TP đã được khai báo trên HTĐTĐT tại Bước 5, Phần II tại Quy trình này để công bố thông tin cho các thành viên đủ điều kiện đăng ký mua thêm TP theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 22 Thông tư 111/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính trên HTĐTĐT”

11. Bổ sung thêm Bước 8. Nhận phiếu dự thầu phiên phát hành thêm TP tại Phần II như sau:

Bước 8. Nhận phiếu dự thầu phiên phát hành thêm TP (nếu có):

- Chậm nhất sau 90 phút kể từ khi nhận được công văn đề nghị phát hành thêm TP sau phiên thầu chính của TCPH, cán bộ đấu thầu thực hiện tiến trình “Nhận phiếu dự thầu phiên phát hành thêm TP” để nhận phiếu dự thầu đăng ký mua thêm của thành viên.”

12. Bổ sung thêm Bước 9. Kết thúc nhận phiếu dự thầu phiên phát hành thêm TP tại Phần II như sau:

Bước 9. Kết thúc nhận phiếu dự thầu phiên phát hành thêm TP:

Căn cứ vào thời gian đăng ký mua thêm theo đề nghị phát hành thêm TP sau phiên của TCPH, cán bộ đấu thầu thực hiện tiến trình “Kết thúc nhận phiếu dự thầu phiên phát hành TP” để kết thúc việc nhận phiếu dự thầu đăng ký mua thêm của thành viên.”

13. Bổ sung thêm Bước 10. Thực hiện xét thầu phiên phát hành thêm TP tại Phần II như sau:

Bước 10. Thực hiện xét thầu phiên phát hành thêm TP

Ngay sau khi kết thúc việc đặt thầu của các thành viên, cán bộ đấu thầu thực hiện mở thầu, xác định kết quả phát hành thêm cho từng thành viên tham gia mua thêm.

14. Sửa đổi Mục 1.1, Khoản 1, Phần III thành “1. Đăng ký thông tin khách hàng” và chỉnh sửa nội dung như sau:

“1. Đăng ký thông tin khách hàng

Đại diện đấu thầu đăng ký thông tin khách hàng trên HTĐTĐT theo Phụ lục 09: Đăng ký thông tin khách hàng đính kèm Quyết định này.

Lưu ý:

- Danh mục khách hàng được sử dụng cho các phiên đấu thầu.

- Thông tin khách hàng không được phép xóa sau khi đã được sử dụng để đấu thầu.

- Thông tin khách hàng chỉ được phép sửa trước khi nhập phiếu dự thầu vào hệ thống.”

15. Sửa đổi Mục 1.2, Khoản 1, Phần III thành “2. Các bước tham dự phiên đấu thầu” và chỉnh sửa nội dung như sau:

“2. Các bước tham dự phiên đấu thầu

2.1. Phiên thầu chính (phiên buổi sáng)

Bước 1. Xác nhận thông báo thầu

Căn cứ vào thông báo đấu thầu của SGDCKHN trên HTĐTĐT, đại diện đấu thầu thực hiện xác nhận việc tham gia đấu thầu cho chính thành viên hoặc/và khách hàng của thành viên.

Bước 2. Đăng ký tham dự thầu

Từ 8h30 của ngày làm việc trước ngày tổ chức phát hành 03 ngày làm việc, đại diện đấu thầu đăng ký hồ sơ tham dự thầu cho chính thành viên hoặc/và khách hàng của thành viên tại tiến trình “Nhận hồ sơ đăng ký tham dự thầu” trên HTĐTĐT.

Lưu ý:

- Trường hợp cần bổ sung khách hàng mi, đại diện đấu thầu có thể thực hiện lại việc đăng ký thông tin khách hàng.

- Đại diện đấu thầu có thể nhập phiếu dự thầu vào HTĐTĐT trước ngày tổ chức phát hành 03 ngày làm việc, khi đó phiếu dự thầu đã duyệt ở trạng thái chờ và tự động có hiệu lực khi SGDCKHN kích hoạt tiến trình “Nhận phiếu dự thầu” vào 8h30’ ngày tổ chức phát hành. Thông tin về đặt thầu được tự động mã hóa.

Bước 3. Nhập phiếu dự thầu

Từ 8h30 ngày tổ chức phát hành, đại diện đấu thầu thực hiện nhập phiếu dự thầu của chính thành viên hoặc/và khách hàng của thành viên tại tiến trình “Nhận phiếu dự thầu” trên HTĐTĐT trên cơ sở đăng ký tham dự của bước trên.

Lưu ý:

- Trường hợp phiếu dự thầu đăng ký tham dự cho nhiều số tài khoản lưu ký, đại diện đấu thầu thực hiện đăng ký phân bổ thầu cho từng Số tài khoản lưu ký trước khi đăng ký thông tin phiếu dự thầu.

- Đại diện đấu thầu có thể sửa, hủy hoặc không tham gia phiên đấu thầu mặc dù đã thực hiện đăng ký tham dự thầu.

- Tại thời điểm đóng thầu (10h30 ngày tổ chức phát hành), đại diện đấu thầu dừng nhập mới/sửa/xóa phiếu dự thầu vào HTĐTĐT. Các lệnh dự thầu đang thực hiện nhập mới/sửa/xóa nếu chưa được HTĐTĐT ghi nhận sẽ không có hiệu lực.

- Thông tin đt thầu được tự động mã hóa.

Bước 4. Xác nhận thông báo kết quả đấu thầu

Sau khi SGDCKHN thực hiện xét thầu và đẩy thông báo kết quả đấu thầu qua HTĐTĐT, đại diện đấu thầu thực hiện xác nhận thông báo kết quả đấu thầu trên HTĐTĐT.

2.2. Phát hành thêm trái phiếu sau phiên (nếu có)

Trường hợp có phát hành thêm trái phiếu sau phiên thầu chính, ch những thành viên thỏa mãn điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 22 Thông tư 111/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính mới được đăng ký mua thêm trái phiếu. Trình tự tham dự phiên phát hành thêm như sau:

Bước 1. Xác nhận thông báo thầu phiên phát hành thêm

Căn cứ vào Thông báo phát hành thêm TP sau phiên thầu chính đã được SGDCKHN khai báo, đại diện đấu thầu thực hiện xác nhận việc tham gia đấu thu cho chính thành viên hoặc/và khách hàng của thành viên.

Bước 2. Đăng ký tham dự thầu phiên phát hành thêm

Thực hiện tác nghiệp tương tự như bước 2 mục 2.1 phần III tại quy trình này.

Bước 3. Nhập phiếu dự thầu phiên phát hành thêm

- Chậm nhất sau 90 phút kể từ khi SGDCKHN nhận được công văn đề nghị phát hành thêm trái phiếu sau phiên thầu chính của TCPH cho tới trước thời điểm kết thúc nhận phiếu dự thầu mua thêm tại thông báo phát hành thêm TP của SGDCKHN, đại diện đấu thầu nhập phiếu dự thầu đăng ký mua thêm của Chính thành viên hoặc/và Khách hàng của thành viên vào HTĐTĐT tại tiến trình “Nhận phiếu dự thầu phiên phát hành thêm TP”.

Lưu ý: Thành viên chỉ nhập khối lượng mua thêm khi nhập phiếu dự thầu. Lãi suất phát hành thêm được xác định tại Khoản 2 Điều 22 Thông tư 111/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Bước 4. Xác nhận thông báo kết quả đấu thầu phiên phát hành thêm

Thực hiện tương tự như Bước 4, Khoản 2.1, Mục 2.1, phần III tại quy trình này.

2.3. Xác nhận chuyển tiền thanh toán trái phiếu

- Chậm nhất vào 14h00 ngày thanh toán tiền mua trái phiếu (sau ngày tổ chức phát hành 01 ngày làm việc), các thành viên trúng thầu phải chuyển toàn bộ tiền mua trái phiếu theo giá bán đã được xác định trong thông báo trúng thầu vào tài khoản của tổ chức phát hành.

- Sau khi chuyn tiền thành công, đại diện đấu thầu thực hiện xác nhận đã chuyển tiền thanh toán mua trái phiếu trên HTĐTĐT của SGDCKHN.”

16. Bỏ toàn bộ nội dung tại Mục 2, Phần III về Đối với thành viên tham dự thầu bán điện tử.

17. Sửa đổi, bổ sung các mẫu biểu tại các phụ lục như sau:

- Sửa đổi Phụ lục 01: Nhật ký tác nghiệp;

- Sửa đổi Phụ lục 02a: Mu thông báo đấu thầu đối với phát hành lần đầu và Phụ lục 02b: Mu thông báo đấu thầu đối với phát hành bổ sung;

- Bỏ Phụ lục 03: Danh sách thành viên tham gia bỏ thầu trực tiếp tại SGDCKHN;

- Bỏ Phụ lục 04: Thông báo phiếu dự thầu không hp lệ;

- Sửa đổi Phụ lục 05: Báo cáo kết quả đấu thầu TPCP tại SGDCKHN;

- Sửa đổi Phụ lục 06: Mu Báo cáo kết quả đấu thầu TPCP của SGDCKHN gửi TTLK và TPCP;

- Sửa đổi Phụ lục 08: Thông báo kết quả đấu thầu cho thành viên;

- Bỏ Phụ lục 09a: Mu phiếu dự thầu áp dụng cho chính thành viên và Phụ lục 09b: Mu phiếu dự thầu áp dụng cho khách hàng của thành viên;

- Bổ sung Phụ lục 09: Đăng ký thông tin khách hàng.

(Chi tiết phụ lục đính kèm Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/09/2015. Các nội dung khác tại Quy trình Đấu thầu trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành theo Quyết định số 276/QĐ-SGDHN ngày 03/08/2012 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vẫn có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Giám đốc Phòng Thị trường Trái phiếu, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN (để báo cáo);
- TTLKCK;
- Các tổ chức phát hành TPCP;
- Các thành viên đấu thầu TPCP;
- Lưu: VT, TTTP.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Hoàng Lan


PHỤ LỤC 01.

NHẬT KÝ TÁC NGHIỆP
(Ban hành kèm Quy trình đấu thầu trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương tại SGDCKHN)

NHẬT KÝ TÁC NGHIỆP TRÊN HỆ THỐNG ĐẤU THẦU ĐIỆN TỬ

Ngày tổ chức phát hành:.................................................

Số điện thoại liên hệ:

Cán bộ đấu thầu thứ 1:...................................................

1. KBNN: chị Nhung: 0947497730;

Cán bộ đấu thầu thứ 2:...................................................

2. Ngân hàng Phát triển VN: Chị Hạnh 0912107899 và chị Thúy: 0983081218;

Lãnh đạo:........................................................................

3. Ngân hàng Chính sách Xã hội: chị Vân: 0975482468;

Đợt đấu thầu của HNX:...................................................

4. VSD: chị Nga: 0913519518

Mã trái phiếu:..................................................................

 

 

STT

Nội dung tác nghiệp

Thời gian tác nghiệp

Tình trạng

Ghi chú

1

Khai báo thông tin đề nghị phát hành mới/bổ sung

 

 

 

2

Đăng ký thông tin trái phiếu (áp dụng đối với phát hành mới)

 

 

 

3

Kiểm tra thông tin trước phiên thầu:

 

 

 

 

+ Kiểm tra thông tin nhóm tham s áp dụng cho phiên thầu

 

 

 

 

+ Kiểm tra thông tin nhóm thành viên tham gia dự thầu, nhóm đối tượng nhà đầu tư được tham gia đấu thầu trên nhiều tài khoản lưu ký, đại diện đấu thầu và cán bộ phụ trách đấu thầu của thành viên.

 

 

 

 

+ Thông tin về danh mục trái phiếu, thông tin lịch trả lãi, thông tin TCPH.

 

 

 

4

Khai báo thông tin đợt đấu thầu mới/ b sung

 

 

 

5

- Công bố thông tin đt đấu thầu trên trang chủ HTĐTĐT

- Công bố danh sách cán bộ trực hỗ trợ

 

 

 

6

Thực hiện tiến trình Nhận hồ sơ tham dự thầu

 

 

 

7

Thực hiện tiến trình Nhận phiếu dự thầu

 

 

 

8

Thực hiện tiến trình Kết thúc nhận hồ sơ dự thầu

 

 

 

9

Thực hiện tiến trình Kết thúc nhập phiếu dự thầu

 

 

 

10

Thực hiện xác thực và giải mã đơn dự thu

 

 

 

11

Thực hiện xét thầu giả lập (nếu cần)

 

 

 

12

Nhập lãi suất phát hành và khai báo thông tin phát hành thêm trái phiếu sau phiên thầu (nếu có).

 

 

 

13

Thực hiện xác định kết quả đấu thầu

(gồm thông tin về: Mã trái phiếu/ Khối lượng đăng ký/ Khối lượng trúng thầu/ Lãi suất trúng thầu/ lãi suất BQGQ/ Số thành viên tham gia dự thầu)

 

 

Mã TP.........................................................

....................................................................

....................................................................

Mã TP.........................................................

....................................................................

....................................................................

Mã TP.........................................................

....................................................................

....................................................................

Mã TP..........................................................

....................................................................

....................................................................

14

Thực hiện tiến trình Kết thúc phiên thầu chính

 

 

 

15

Nhập thông tin v Phiên phát hành thêm TP (nếu có)

 

 

 

16

Thực hiện tiến trình “Nhận phiếu dự thầu Phiên phát hành thêm TP”

 

 

 

17

Thực hiện tiến trình “Kết thúc nhận phiếu dự thầu Phiên phát hành thêm TP

 

 

 

18

Thực hiện xác thực và giải mã đơn thu

 

 

 

19

Thực hiện xác định kết quả đấu thầu

(gồm thông tin về: Mã trái phiếu/ Khối lượng đăng ký/ Khối lượng trúng thầu/ Lãi suất trúng thầu/ lãi suất BQGQ/ Số thành viên tham gia dự thầu)

 

 

 

20

Lập và in báo cáo:

 

 

 

 

+ Báo cáo kết quả đấu thầu

 

 

 

 

+ Thông báo kết quả đấu thầu gửi TTLK và TCPH

 

 

 

 

+ Bng kê danh sách trái chủ trúng thu

 

 

 

 

+ Thông báo kết quả đấu thầu gi thành viên (nếu cn)

 

 

 

 

+ Bảng kê đăng ký đấu thầu theo lãi sut

 

 

 

21

Thực hiện tiến trình Kết thúc đợt đấu thầu

 

 

 

 

 

NỘI DUNG CHI TIẾT TÁC NGHIỆP TRÊN HỆ THỐNG

STT

Nội dung kiểm soát, sự cố bất thường

Mô tả chi tiết

Tình trạng xử lý

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PHỤ LỤC 02A.

MẪU THÔNG BÁO ĐẤU THẦU ĐỐI VỚI PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU
(Ban hành kèm Quy trình đấu thầu trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NI
-------
--

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:     /TB-SGDHN

Hà Nội, ngày   tháng   năm 2015

 

THÔNG BÁO

V/v đấu thầu Trái phiếu Chính phủ đợt .../2015 do (Tên t chức phát hành) phát hành

Căn cứ công văn số .../... ngày .../.../... của (Tên t chức phát hành) về việc đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức đấu thầu Trái phiếu Chính phủ do (Tên tổ chức phát hành) phát hành đợt .../2015

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo thông tin chi tiết về đợt phát hành này như sau:

trái phiếu

Kỳ hạn trái phiếu

Khối lượng gi thầu

Ngày phát hành

Ngày đáo hạn

Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu

Ngày tổ chức phát hành

 

 

 

 

 

 

 

 

Phương thức xác định kết quả

Đấu thầu đơn giá/đa giá

Kiểu phát hành

Trái phiếu được phát hành lần đầu/bổ sung

Hình thức đấu thầu

Cạnh tranh lãi suất/ Kết hợp cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất. Khối lượng trái phiếu đấu thầu không cạnh tranh lãi suất không vượt quá 30% tổng khối lượng trái phiếu gọi thầu.

Hình thức trái phiếu

Bán bằng mệnh giá, cao hoặc thấp hơn mệnh giá, phát hành dưới hình thức ghi sổ; được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Thanh toán gốc

Thanh toán một lần khi đến hạn.

Thanh toán lãi

Tiền lãi thanh toán định kỳ 6 tháng 1 lần/hàng năm vào ngày .../... từ năm 201… đến năm đáo hạn.

Thi hạn nộp phiếu

Trước 10h30’ ngày .../…/...

Ngày công b kết qu đấu thầu

Ngày .../.../…

Các thành viên trúng thầu chuyển tiền mua trái phiếu vào tài khoản tiền đồng Việt Nam, tài khoản số: ... của (Tên tổ chức phát hành) mở tại ... theo quy định.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Thị trường Trái phiếu - SGDCKHN theo số điện thoại tổng đài: 39.412 626 máy lẻ: .../... hoặc số fax: .../....

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:

- Các thành viên đấu thầu;
- Phòng TTTT;
-
Lưu: VT, TTTP.

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

PHỤ LỤC 02B.

MẪU THÔNG BÁO ĐẤU THẦU ĐỐI VỚI PHÁT HÀNH BỔ SUNG
(Ban hành kèm Quy trình đấu thầu trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NI
-------
--

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:     /TB-SGDHN

Hà Nội, ngày   tháng   năm 2015

 

THÔNG BÁO

Về việc đấu thầu Trái phiếu Chính phủ đợt .../2015 bổ sung vào đt .../2015

Căn cứ công văn số ..../... ngày .../.../… của (tên tổ chức phát hành) về việc đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức đấu thầu Trái phiếu Chính phủ đợt .../2015 bổ sung vào đt .../2015 do (tên t chức phát hành) phát hành.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo thông tin chi tiết về đt phát hành Trái phiếu Chính phủ đợt .../2015 b sung vào đợt .../2015 như sau:

1. Mã trái phiếu:

............

2. Khối lượng trái phiếu phát hành:

... trái phiếu

3. Tổng giá trị theo mệnh giá:

... tỷ đồng

4. Kỳ hạn trái phiếu:

... năm

5. Lãi suất danh nghĩa:

...%/năm

6. Hình thức trái phiếu: Trái phiếu phát hành dưới hình thức ghi sổ, được niêm yết bổ sung vào mã trái phiếu ...kỳ hạn ...năm phát hành ngày …/.../2012 theo phương thức đấu thầu tại Sở GDCK Hà Nội;

7. Ngày tổ chức phát hành:

.../.../...

8. Ngày phát hành b sung:

.../.../...

9. Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu

.../.../...

10. Ngày đến hạn thanh toán:

.../.../...

11. Hình thức bán trái phiếu: Bán bằng mệnh giá, cao hơn hoặc thấp hơn mệnh giá;

12. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu cạnh tranh lãi suất/ kết hợp cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất. Khối lượng trái phiếu đấu thầu không cạnh tranh lãi suất không vượt quá 30% tng khối lượng trái phiếu gọi thầu.

13. Phương pháp xác định kết quả đấu thầu:

Đấu thầu đơn giá/đa giá

14. Thanh toán tiền gốc, lãi: Tiền gốc thanh toán một lần khi đến hạn, tiền lãi thanh toán định kỳ 6 tháng 1 lần/hàng năm vào ngày .../... từ năm ... đến năm đáo hạn.

15. Thời hạn nộp phiếu:

Trước 10h30’ ngày .../.../....

16. Ngày công bố kết quả đấu thầu:

Ngày .../..../...

17. Các thành viên trúng thầu chuyển tiền mua trái phiếu vào tài khoản tiền đồng Việt Nam, tài khoản số: .... của (tên tổ chức phát hành) mở tại ... theo quy định.

* Ghi chú:

- Tổng giá trị trái phiếu ............. phát hành thành công đợt .../2015, kỳ hạn ... năm là: ... tỷ đồng (phát hành ngày .../.../...; đáo hạn ngày .../.../....);

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Thị trường Trái phiếu - SGDCKHN theo số điện thoại tổng đài: 39.412 626 máy lẻ: .../... hoặc số fax: .../...

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:

- Các thành viên đấu thầu;
- Phòng TTTT;
-
Lưu: VT, TTTP.

TỔNG GIÁM ĐỐC


PHỤ LỤC 05.

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU TPCP TẠI SGDCKHN
(Ban hành kèm Quy trình đấu thầu trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương tại SGDCKHN)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:     /BC-SGDHN

Hà Nội, ngày ... ...  tháng ... .... năm ... ...

 

BÁO CÁO

KT QUẢ ĐU THU TRÁI PHIU CHÍNH PHỦ QUA S GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

 

Kính gửi:

(TCPH)
Ủy
Ban Chứng khoán Nhà nước
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội báo cáo kết quả đấu thầu trái phiếu Chính phủ đợt .../lô..., kỳ hạn......năm, đấu thầu ngày.....tháng.....năm...., cụ thể như sau:

1. Loại trái phiếu:

2. Mã trái phiếu:

3. Ngày phát hành/ngày phát hành b sung:

4. Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu:

5. Ngày đáo hạn:

6. Ngày trả lãi kỳ đầu tiên:

7. Mệnh giá:

8. Hình thức trả lãi:

9. Hình thức đấu thầu:

10. Tỷ lệ khối lượng đấu thầu không cạnh tranh:

11. Hình thức bán trái phiếu:

12. Phương thức xác định kết quả:

13. Kết quả đấu thầu trái phiếu:

STT

S thành viên tham gia đấu thầu

S phiếu đăng ký đấu thầu

KL gọi thu (đồng)

KL dự thu (đồng):

Lãi sut đăng ký thấp nhất (%/năm)

Lãi suất đăng ký cao nhất (%/năm)

Lãi sut danh nghĩa (%/năm)

Lãi sut trúng thầu/BQGQ (%/năm)

Khi lượng trúng thầu (đồng)

Tng s tin thanh toán trái phiếu trúng thầu (đồng)

1. Kết quả đấu thầu phiên buổi sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kết quả đấu thầu phát hành thêm trái phiếu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng

Tng

Tng

 

 

 

 

Tổng

Tng

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Chữ ký, họ tên, con dấu)


PHỤ LỤC 06.

MẪU THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU TPCP CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI GỬI TTLK VÀ TCPH
(Ban hành kèm Quy trình đấu thầu trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương tại SGDCKHN)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:     /SGDHN

Hà Nội, ngày ... ...  tháng. .. .... năm ... ...

 

Kính gửi:

- (TCPH)
-
Trung tâm lưu ký chứng khoán

Căn cứ vào đề nghị phát hành trái phiếu của (TCPH) tại Thông báo số   /   /   ngày   /   /   , ngày   /   /   Sở Giao dịch chứng khoán đã tổ chức đấu thầu phát hành trái phiếu gồm:

Mã trái phiếu

Kỳ hạn (năm)

Ngày phát hành

Ngày đáo hạn

Bình quân gia quyền các mức lãi suất trúng thầu

Lãi suất danh nghĩa

Khối lượng phát hành

Khối lượng phát hành tại phiên đấu thầu trái phiếu

Khối lượng phát hành thêm ngay sau phiên đấu thầu

Tổng khối lượng phát hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Căn cứ vào đăng ký đấu thầu phát hành trái phiếu của các thành viên đấu thầu trái phiếu, kết quả phát hành trái phiếu như sau:

(1) Trái phiếu (Mã trái phiếu)

STT

Thành viên đấu thầu

Người sở hữu trái phiếu

S TK tại ngân hàng thanh toán

Khối lượng trúng thầu (**)

Lãi suất trúng thầu

Giá tiền thanh toán mua trái phiếu

..

 

 

 

 

 

 

..

 

 

 

 

 

 

..

 

 

 

 

 

 

(2) ...

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cung cấp thông tin để quý đơn vị biết, phối hợp thực hiện lưu ký trái phiếu, và theo dõi quản lý trái phiếu./.

 

 

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)


PHỤ LỤC 08.

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU CHO THÀNH VIÊN
(Ban hành kèm Quy trình đấu thầu trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương tại SGDCKHN)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NI
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2015

 

THÔNG BÁO KT QUẢ ĐU THU CHO THÀNH VIÊN

Kính gửi:

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin trân trọng thông báo kết quả đu thầu trái phiếu ngày ... tháng ... năm ... của Quý thành viên như sau:

1. Đt đấu thầu:

7. Ngày đáo hạn:

2. Tên trái phiếu:

8. Kỳ hạn:

3. Mã trái phiếu:

9. Khối lượng gọi thầu:

4. Ngày tổ chức phát hành:

10. Lãi suất trúng thầu/BQGQ (% năm):

5. Ngày phát hành:

11. Lãi suất danh nghĩa (% năm)

6. Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu:

12. Khối lượng phát hành thêm sau phiên:

Đơn vị tính: VND

Tên của người shữu trái phiếu

Mã số

Hình thc đặt thầu

Lãi sut đặt thầu (%)

Khối lượng đặt thầu

Lãi suất trúng thầu (%)

Khối lượng trúng thu

S tin thanh toán trái phiếu trúng thu

I. Kết quả đấu thầu phiên buổi sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

(1)

(2)

II. Kết quả phát hành thêm trái phiếu sau phiên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

(3)

(4)

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

= (1) + (3)

= (2) + (4)

 

Số tiền phải thanh toán

Bằng số: (2) + (4)

 

Bằng chữ:

Đề nghị Quý thành viên chuyển số tiền phải thanh toán vào tài khoản số ....... của <tên TCPH> tại <địa chỉ mở tài khoản thanh toán của TCPH> chậm nhất vào ... giờ ngày ... tháng ... năm ...

 

 

TNG GIÁM ĐC

 

PHỤ LỤC 09.

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
(Ban hành kèm Quy trình đấu thầu trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương tại SGDCKHN)

Trường thông tin

Nội dung

I. Thông tin cơ bản

Mã thành viên

- Ký tự viết tt theo mã giao dịch của thành viên và tên đầy đủ của thành viên

Loại hình tài khoản

- Trường thông tin này hin thị các giá trị là cá nhân hoặc t chức. Đại diện đấu thầu chọn một trong số loại hình tài khoản trên.

- Đây là một trong ba yếu tố để HNX quyết định việc NĐT có 1 TKLK hay nhiều TKLK để có quyền đăng ký phân bổ thầu trên nhiều TKLK.

Hình thức tài khoản

- Trường thông tin này hin thị các giá trị là thành viên hay khách hàng. Đại diện đấu thầu chọn một trong số hình thức tài khoản trên.

- Mỗi thành viên đấu thầu chỉ có duy nhất một tài khoản có hình thức là thành viên, và có thể có nhiều tài khoản có hình thức là khách hàng.

- Đây là một trong ba yếu tố để HNX quyết định việc NĐT có 1 TKLK hay nhiều TKLK để có quyền đăng ký phân b thầu trên nhiều TKLK.

Trong nước/Nước ngoài

- Trường thông tin này hin thị các giá trị là trong nước, nước ngoài hay khác. Đại diện đu thầu chọn trong nước hoặc nước ngoài hoặc khác

- Đây là một trong ba yếu tố để HNX quyết định việc NĐT có 1 TKLK hay nhiều TKLK đ có quyền đăng ký phân b thầu trên nhiều TKLK.

Tài khoản NĐT

 

Điện thoại

 

Nhóm tài khoản

- Trường thông tin này hin thị các giá trị: Công ty chứng khoán, Ngân hàng thương mại, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, Công ty tài chính, Công ty bảo hiểm, Định chế tài chính, hoặc Quỹ đầu tư hoặc Khác

- Đại diện đấu thầu chọn một trong số các nhóm trên

Quốc tịch

Đại diện đấu thầu nhập quốc tịch của người sở hữu tài khoản

Fax

 

Tên nhà đầu tư

 

Địa chỉ

 

Địa chỉ Email

Đại diện đấu thầu có th nhập một hoặc nhiu địa chỉ Email.

II. Thông tin chi tiết

Các trường thông tin phải nhập nếu loại hình tài khoản là cá nhân

Số CMT/H chiếu

 

Ngày cp CMT/H chiếu

 

Nơi cp CMT/H chiếu

 

Các trường thông tin phải nhập nếu loại hình tài khoản là t chức

S Giy phép thành lập

 

Ngày cấp Giấy phép thành lập

 

Đơn vị cấp Giấy phép thành lập

 

Giấy phép đăng ký kinh doanh

 

Ngày cấp đăng ký kinh doanh

 

Đơn vị cấp đăng ký kinh doanh

 

Ngân hàng mở TK thanh toán

 

Số TK thanh toán

 

Chủ TK

 

III. Thông tin đăng ký lưu ký

Số tài khoản lưu ký

- Đại diện đấu thầu nhập vào Số tài khoản lưu

- Đại diện đấu thầu chỉ được sửa Số tài khoản lưu ký khi Số tài khoản lưu ký chưa được sử dụng trong các nghiệp vụ khác.

Nơi mở tài khoản lưu ký

 

Tên nhà đầu tư theo TKLK

 

Số đăng ký sở hữu

 

Nơi cấp số đăng ký s hữu

 

Ngày cấp số đăng ký sở hữu

 

Tên người đại diện

 

Quốc tịch nhà đầu tư

 

Điện thoại

 

Địa chỉ

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 576/QĐ-SGDHN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu576/QĐ-SGDHN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2015
Ngày hiệu lực15/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 576/QĐ-SGDHN

Lược đồ Quyết định 576/QĐ-SGDHN Đấu thầu trái phiếu chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 576/QĐ-SGDHN Đấu thầu trái phiếu chính phủ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu576/QĐ-SGDHN
       Cơ quan ban hànhSở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
       Người kýNguyễn Thị Hoàng Lan
       Ngày ban hành04/09/2015
       Ngày hiệu lực15/09/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 576/QĐ-SGDHN Đấu thầu trái phiếu chính phủ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 576/QĐ-SGDHN Đấu thầu trái phiếu chính phủ