Quyết định 3734/QĐ-UBND

Quyết định 3734/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ

Nội dung toàn văn Quyết định 3734/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3734/QĐ-UBND

Tĩnh, ngày 10 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC CÔNG B DANH MC VĂN BN QUY PHM PHÁP LUT DO UBND TNH HÀ TĨNH BAN HÀNH HT HIU LC TOÀN B

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết s 87/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ thành lập mới hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 3284/SKHĐT-DNĐT ngày 04/12/2018; của Sở Tư pháp tại Văn bản số 520/STP-XDVB ngày 20/8/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ (có Danh mục văn bản kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Website Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, PVP UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo - tin học;
- Lưu: VT, KT1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Dương Tất Thắng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH HÀ TĨNH BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ
(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày    /12/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

TT

Tên văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung của văn bn

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Quyết định

63/2014/QĐ-UBND ngày 22/09/2014

Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ khi đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

- Các căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 22/4/2014 của UBND tỉnh hết hiệu lực (Nghị quyết số 88/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách hỗ trợ đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh);

- Theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì một trong các trường hợp văn bản hết hiệu lực thi hành là: “Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực”.

01/8/2018

2

Quyết định

13/2016/QĐ-UBND ngày 12/04/2016

Về việc sửa đổi một số Điều của Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ khi đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

- Các căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 12/4/2016 của UBND tỉnh hết hiệu lực (Nghị quyết số 88/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách hỗ trợ đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh);

- Theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì một trong các trường hợp văn bản hết hiệu lực thi hành là: “Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực”.

01/8/2018

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3734/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3734/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2018
Ngày hiệu lực10/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3734/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3734/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3734/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hà Tĩnh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3734/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
       Người kýDương Tất Thắng
       Ngày ban hành10/12/2018
       Ngày hiệu lực10/12/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3734/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hà Tĩnh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3734/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hà Tĩnh

           • 10/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực