Nghị quyết 87/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 87/2018/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 87/2018/NQ-HĐND hỗ trợ đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh Hà Tĩnh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/2018/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 07 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ THÀNH LẬP MỚI HỘ KINH DOANH VÀ DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP , ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; Nghị định số 96/2015/NĐ-CP , ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP, ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Sau khi xem xét Tờ trình số 219/TTr-UBND, ngày 09 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi áp dụng

Trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó ưu tiên các địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn (các huyện: Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, Lộc Hà, Kỳ Anh và các địa bàn thuộc Khu kinh tế Vũng Áng, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo theo quy định tại Phụ lục II kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP , ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ).

2. Đối tượng áp dụng

a) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình đăng ký thành lập hộ kinh doanh;

b) Tổ chức, cá nhân đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh chuyển đổi thành mô hình doanh nghiệp (không bao gồm các đơn vị trực thuộc; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh);

c) Các tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc đăng ký doanh nghiệp.

Điều 2. Chính sách hỗ trợ

1. Chính sách hỗ trợ đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh

a) Hỗ trợ 100% lệ phí đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh;

b) Hỗ trợ 100% lệ phí môn bài cho các hộ kinh doanh thành lập mới trong năm đầu hoạt động. Đối với các hộ kinh doanh thành lập mới tại các địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn thì được hỗ trợ lệ phí môn bài thêm 02 năm (năm thứ hai và năm thứ ba).

2. Chính sách hỗ trợ đăng ký thành lập mới doanh nghiệp

a) Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập mới doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia thông qua hệ thống ứng dụng hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (nếu doanh nghiệp có nhu cầu), số lần hỗ trợ tối đa không quá 02 lần/01 bộ hồ sơ;

b) Hỗ trợ 100% lệ phí đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại cơ quan đăng ký kinh doanh; hỗ trợ 100% phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Riêng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa được chuyển đổi từ hộ kinh doanh thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 39/2018/NĐ-CP , ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

c) Hỗ trợ 100% lệ phí môn bài cho các doanh nghiệp thành lập mới trong năm đầu hoạt động; đối với các doanh nghiệp thành lập mới tại các địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn thì được hỗ trợ lệ phí môn bài thêm 02 năm (năm thứ hai và năm thứ ba). Riêng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa được chuyển đổi từ hộ kinh doanh thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ;

d) Hỗ trợ một lần 70% nhưng tối đa không quá 5.000.000 đồng/doanh nghiệp chi phí mua sắm, cài đặt phần mềm và tư vấn kế toán doanh nghiệp (thực hiện thông qua đấu thầu đơn vị cung cấp).

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện

1. Chính sách hỗ trợ đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh; Ngân sách cấp huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác.

2. Chính sách hỗ trợ đăng ký thành lập mới doanh nghiệp: Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Bãi bỏ Nghị quyết số 88/2014/NQ-HĐND , ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định một số chính sách hỗ trợ đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Khóa XVII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2018./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Kiểm toán nhà nước khu vực II;
- Bộ Tư lệnh Quân khu IV;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
-TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm Công báo - tin học VP UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin VP HĐND tỉnh;
- Trang thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 87/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu87/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2018
Ngày hiệu lực01/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 87/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 87/2018/NQ-HĐND hỗ trợ đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 87/2018/NQ-HĐND hỗ trợ đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh Hà Tĩnh
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu87/2018/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
       Người kýLê Đình Sơn
       Ngày ban hành18/07/2018
       Ngày hiệu lực01/08/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Nghị quyết 87/2018/NQ-HĐND hỗ trợ đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh Hà Tĩnh

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 87/2018/NQ-HĐND hỗ trợ đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh Hà Tĩnh

        • 18/07/2018

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 01/08/2018

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực