Quyết định 3735/QĐ-UBND

Quyết định 3735/QĐ-UBND năm 2018 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 87/2018/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ thành lập mới hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Quyết định 3735/QĐ-UBND 2018 chính sách hỗ trợ thành lập hộ kinh doanh và doanh nghiệp Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3735/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 87/2018/NQ-HĐND NGÀY 18/7/2018 CỦA HĐND TỈNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ THÀNH LẬP MỚI HỘ KINH DOANH VÀ DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 87/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ thành lập mới hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 3284/SKHĐT-DNĐT ngày 07 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 87/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ thành lập mới hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh với các nội dung sau:

1. Phạm vi, đối tượng và nguồn kinh phí

a) Phạm vi, đối tượng: Thực hiện theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 87/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh.

b) Nguồn kinh phí thực hiện: Thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 87/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Quy trình triển khai thực hiện

a) Hỗ trợ 100% lệ phí đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh

- Hộ kinh doanh, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình đăng ký thành lập hộ kinh doanh không phải nộp lệ phí đăng ký hộ kinh doanh.

- Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện tham mưu UBND cấp huyện bố trí kinh phí hỗ trợ để nộp vào ngân sách nhà nước.

b) Hỗ trợ 100% lệ phí môn bài cho các hộ kinh doanh thành lập mới trong năm đầu hoạt động. Đối với các hộ kinh doanh thành lập mới tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn (các huyện: Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, Lộc Hà, Kỳ Anh và các địa bàn thuộc Khu kinh tế Vũng Áng, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo theo quy định tại Phụ lục II kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ) thì được hỗ trợ lệ phí môn bài thêm 02 năm (năm thứ hai và năm thứ ba).

Chi cục Thuế cấp huyện tổng hợp danh sách, mức hỗ trợ thuế môn bài của các hộ kinh doanh gửi UBND cấp huyện bố trí kinh phí hỗ trợ để nộp vào ngân sách Nhà nước.

Trường hợp hộ kinh doanh đăng ký thành lập mới nhưng không đăng ký, kê khai với cơ quan thuế; thực tế không phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh thì không được hỗ trợ lệ phí môn bài.

c) Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập mới doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia thông qua hệ thống ứng dụng hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (nếu doanh nghiệp có nhu cầu), số lần hỗ trợ tối đa không quá 02 lần/01 b h sơ.

- Bước 1: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập mới doanh nghiệp truy cập vào trang web: https://duthao.dkkd.gov.vn

- Bước 2: Tạo tài khoản đăng nhập;

- Bước 3: Lựa chọn loại hình doanh nghiệp cần thành lập; nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu (Hệ thng sẽ hỗ trợ soạn thảo các giấy tờ có liên quan theo thông tin do doanh nghiệp cung cấp);

- Bước 4: Nộp dự thảo hồ sơ;

- Bước 5: Nhận phản hồi từ Phòng Đăng ký kinh doanh và sửa đổi dự thảo (nếu cần sửa đổi bổ sung), số lần hỗ trợ sửa đổi tối đa không quá 02 ln/01 bộ hồ sơ;

- Bước 6: Sau khi hồ sơ đã được hỗ trợ chỉnh sửa đầy đủ, đúng theo quy định; tổ chức, cá nhân in hồ sơ, ký tên và nộp 01 bộ hồ sơ (bản giấy) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Hành chính công tỉnh - Địa chỉ: số 02A, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

(Nếu sau 30 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ dự thảo đã được hỗ trợ chỉnh sửa đầy đủ trên Hệ thống hỗ trợ mà người thành lập doanh nghiệp không nộp hồ sơ bản giấy tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thì các dữ liệu sẽ tự động bị xóa trên Hệ thống htrợ).

d) Hỗ trợ 100% lệ phí đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại cơ quan đăng ký kinh doanh; Hỗ trợ 100% phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Riêng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa được chuyển đổi từ hộ kinh doanh thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Khi đến đăng ký thành lập mới doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức không phải nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp Giấy biên nhận hồ sơ (được in từ Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, có mã vạch) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và danh sách các doanh nghiệp thành lập mới đã được đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trong tháng, gửi Sở Tài chính trước ngày 02 của tháng tiếp theo (nếu trùng vào ngày nghỉ thì gửi vào ngày làm việc tiếp theo).

Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ thông qua tài khoản của Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10 cùng tháng để chuyển cho các cơ quan, đơn vị liên quan và nộp vào ngân sách nhà nước.

- Riêng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa được chuyển đổi từ hộ kinh doanh thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp danh sách riêng, báo cáo cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

e) Hỗ trợ 100% lệ phí môn bài cho các doanh nghiệp thành lập mới trong năm đầu hoạt động; đối với các doanh nghiệp thành lập mới tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn (các huyện: Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, Lộc Hà, Kỳ Anh và các địa bàn thuộc Khu kinh tế Vũng Áng, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế cầu Treo theo quy định tại Phụ lục II kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ) thì được hỗ trợ lệ phí môn bài thêm 02 năm (năm thứ hai và năm thứ ba). Riêng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa được chuyển đổi từ hộ kinh doanh thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Cục Thuế tỉnh tổng hợp danh sách, mức hỗ trợ thuế môn bài của các doanh nghiệp được hỗ trợ gửi Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ để nộp vào ngân sách Nhà nước.

- Riêng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa được chuyển đổi từ hộ kinh doanh thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Cơ quan quản lý thuế trực tiếp thực hiện miễn lệ phí môn bài và báo cáo cho Cơ quan thuế cấp trên theo dõi.

f) Hỗ trợ một lần 70% nhưng tối đa không quá 5.000.000 đồng/doanh nghiệp chi phí mua sắm, cài đặt phần mềm và tư vấn kế toán doanh nghiệp (thực hiện thông qua đấu thầu đơn vị cung cấp).

- Bước 1: Trước ngày 30/11 hàng năm, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Hỗ trợ PTDN và XTĐT tỉnh lập hồ sơ kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp, cài đặt phần mềm và tư vấn kế toán doanh nghiệp (bao gồm các nội dung: Tổng kinh phí dự kiến, số lượng doanh nghiệp dự kiến được thụ hưởng, hình thức, phương thức lựa chọn, thời gian thực hiện...); báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để triển khai thực hiện cho năm tiếp theo.

- Bước 2: Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đấu thầu lựa chọn đơn vị cung cấp, cài đặt phần mềm và tư vấn kế toán doanh nghiệp.

- Bước 3: Đơn vị được lựa chọn thực hiện cung cấp, cài đặt phn mềm và tư vấn kế toán doanh nghiệp cho các doanh nghiệp thuộc đối tượng và có nhu cầu hỗ trợ.

- Bước 4: Định kỳ hàng Quý đơn vị được lựa chọn thực hiện cung cấp, cài đặt phn mềm và tư vấn kế toán doanh nghiệp tổng hợp hồ sơ gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ thông qua tài khoản của đơn vị cung cấp (Hồ sơ bao gồm: Tờ trình đề nghị hỗ trợ kèm theo bản sao chứng thực các loại giy tờ sau: Giấy đăng ký doanh nghiệp của các doanh nghiệp đề nghị được hỗ trợ, hợp đồng kinh tế chuyển giao phần mềm kế toán, biên bản thanh lý hợp đồng, hóa đơn giá trị gia tăng...).

3. Tổ chức thực hiện

a) Giám đốc, thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết số 87/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh đến các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh; vận động, khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp để hoạt động; triển khai có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập mới doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia thông qua hệ thng ng dụng hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; Hỗ trợ lệ phí đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại cơ quan đăng ký kinh doanh và hỗ trợ phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp ln đầu tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết đối với các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức khi đến đăng ký thành lập mới doanh nghiệp.

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tuyên truyền, hướng dẫn các cá nhân, hộ kinh doanh, tổ chức đăng ký thành lập mới doanh nghiệp; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho các địa phương trong việc thực hiện đăng ký hộ kinh doanh.

- Tăng cường công tác phối hợp, quản lý các doanh nghiệp sau đăng ký thành lập; hàng tháng tổng hợp danh sách doanh nghiệp thành lập, doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giải thể, phá sản, tạm ngừng hoạt động gửi Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh, Ngân hàng nhà nước tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan và báo cáo UBND tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 87/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh (báo cáo trước ngày 20/12 hàng năm).

c) Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị quyết số 87/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh.

- Thực hiện thẩm tra hồ sơ và trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp phần mềm, kinh phí hỗ trợ; cấp phát và quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ theo đúng quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nội dung hỗ trợ chi phí mua sắm, cài đặt phần mềm và tư vấn kế toán doanh nghiệp. Tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị cung cấp theo đúng quy định, đảm bảo năng lực, kinh nghiệm triển khai thực hiện.

- Định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 87/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh gửi Sở kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05/12.

d) Cục Thuế tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương tuyên truyn, hướng dẫn các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong công tác kê khai thuế và chấp hành tốt các chính sách, pháp luật về thuế.

- Chủ trì triển khai thực hiện hỗ trợ lệ phí môn bài cho các doanh nghiệp thành lập mới. Chỉ đạo, hướng dẫn Chi Cục thuế cấp huyện triển khai thực hiện hỗ trợ lệ phí môn bài cho các hộ kinh doanh thành lập mới.

- Định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 87/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh gửi Sở kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05/12.

e) Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách đến với người dân; vận động các cá nhân, hộ gia đình hoạt động kinh doanh thực hiện đăng ký hộ kinh doanh, doanh nghiệp; rà soát, kiểm tra, yêu cầu các hộ kinh doanh có sử dụng thường xuyên từ người lao động phải chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp.

- Btrí kinh phí và tổ chức thực hiện hỗ trợ cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình đăng ký thành lập hộ kinh doanh.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường quản lý các doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập hoạt động trên địa bàn.

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã giao Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thuế địa phương trong việc cung cấp danh sách các hộ kinh doanh đăng ký thành lập mới để cơ quan thuế địa phương lập danh sách, mức hỗ trợ được chính xác và kịp thời.

- Định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 87/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tnh gửi Sở kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05/12.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc, thủ trưởng các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra Văn bản - Bộ Tư pháp;
- Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh; Đoàn ĐBQH t
nh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
-
UBMT Tổ quốc, các đoàn thể cấp tỉnh;
- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, ĐĐBQH tỉnh;
-
UBKT Tỉnh ủy, các Ban của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Trung tâm CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT,
KT1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Tất Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3735/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3735/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2018
Ngày hiệu lực10/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3735/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3735/QĐ-UBND 2018 chính sách hỗ trợ thành lập hộ kinh doanh và doanh nghiệp Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3735/QĐ-UBND 2018 chính sách hỗ trợ thành lập hộ kinh doanh và doanh nghiệp Hà Tĩnh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3735/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
       Người kýDương Tất Thắng
       Ngày ban hành10/12/2018
       Ngày hiệu lực10/12/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 tháng trước
       (08/01/2020)

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 3735/QĐ-UBND 2018 chính sách hỗ trợ thành lập hộ kinh doanh và doanh nghiệp Hà Tĩnh

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 3735/QĐ-UBND 2018 chính sách hỗ trợ thành lập hộ kinh doanh và doanh nghiệp Hà Tĩnh

        • 10/12/2018

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 10/12/2018

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực